امروز:

پروپوزال مدیریت رایگان

الف) عنوان تحقیق

 فارسی:  بررسی میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شركت بازرگانی پتروشیمی ایران

 انگلیسی

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138:

 Study of Management Information System (MIS) effectiveness in Iran Petrochemical Trade Company

د) سؤال اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

سوالاتی که این تحقیق بدنبال پاسخگویی به آنهاست عبارتنداز:

سوال اصلی: آیا سیستم اطلاعات مدیریت در شركت بازرگانی پتروشیمی ایران به اهداف خود دست یافته است؟

سوال فرعی اول: آیا  استقرار سیستم اطلاعات مدیریت باعث کاهش زمان تصمیم گیری گردیده است؟

سوال فرعی دوم: آیا  استقرار سیستم اطلاعات مدیریت باعث گردش بهتر اطلاعات در سازمان گردیده است؟

سوال فرعی سوم: آیا  استقرار سیستم اطلاعات مدیریت باعث کاهش زمان در انجام کارها گردیده است؟

ه) بیان مسأله:


softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

امروزه اطلاعات و فن آوری اطلاعات آنچنان برجنبه های مختلف زندگی سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی افراد و اجتماعات تاثیر گذاشته است که نمی توان از آن غفلت نمود. فرایند تولید و مدیریت شرکتها و سازمانها بشدت متحول شده اند و سازمانها و شرکتهای مجازی بوجود آمده اند . سیستمهای اطلاعاتی دوربرد و شبکه ها تحولات و دگرگونیهای اساسی در تولید کالا و خدمات بازرگانی بازاریابی فروش تبلیغ و مدیریت دسترسی به اطلاعات وجود آورده اند.

لزوم استفاده از تكنولوژی اطلاعات به عنوان یك سلاح رقابتی به یك كلیشه متداول تبدیل شده است. هرچند مسایلی كه میزان تاثیر گذاری این تكنولوژی را در یك سازمان خاص تعیین می كند و فرایندهایی كه هماهنگی پایدار این تكنولوژی و استراتژی سازمان را امكان پذیر می سازند، مورد توجه كمتری قرار دارند.

سیستمهای اطلاعاتی دو نقش عمده در ارتقای عملكرد یك سازمان ایفا می كنند. اول، سیستمهای اطلاعاتی با مكانیزاسیون فرایندهای سازمانی باعث تسریع و تسهیل انجام این فرایندها شده و علاوه بر كاهش عملیات محاسباتی و زمانبر، دقت اطلاعات را افزایش داده و مغایرتها و دوباره كاریها را از بین می برند. دوم، سیستمهای اطلاعاتی با ایجاد اطلاعات و گزارشها از وضعیت حوزه های مختلف سازمان، تصمیم گیری مدیران سازمان را تسهیل كرده و با توانمند سازی مدیریت بصورت بالقوه نقش موثری در ارتقای عملكرد سازمان ایفا می كنند.softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


در تعریف اثربخشی نیز، اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب سازمان در آینده تعریف كنیم، اثربخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی كه سازمانها به هدفهای موردنظر خود نائل می آیند (ریچارد دفت، 1377)
پیتر دراكر صاحبنظر به نام مدیریت، اثربخشی را انجام كار درست تعریف كرده است (سلطانی، 1380).

با توجه به تعریف اثربخشی به معنی میزان تحقق اهداف و بیان نتایج مورد انتظار از استقرار سیستمهای اطلاعاتی در عبارات فوق، این تحقیق بدنبال آن است تا میزان تحقق مواردی چون كاهش زمان تصمیم گیری، گردش بهتر اطلاعات و كاهش زمان انجام فعالیتها را در محل مورد تحقیق خود، به عنوان میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت، مورد بررسی قرار دهد.

 ز) سوابق تحقیق

در تحقیق با عنوان: اتوماسیون و نقش آن در تحول اداری شرکت برق منطقه‌ای زنجان صورت گرفته توسط شهریار مکی، کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی، زنجان، ۱۳۸۱، در مؤسسه آموزش و پرورش مدیریت و برنامه‌ریزی/ مدیریت آموزش و پرورش استان زنجان، نتایج تحقیق بصورت زیر استخراج شده است:

سیستم اتوماسیون اداری باعث افزایش اثربخشی و کارایی در سازمان شده است.

سیستم اتوماسیون اداری موجب نیل به اهداف زیر گشته است:

·        تسریع در اجرای امور و گردش اطلاعات

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

·        بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم و دقت

·        تا اندازه ای باعث کاهش هزینه ها

·        افزایش کیفیت تصمیم گیری

 همچنین در ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ر ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ م‍دی‍ران‌ ش‍رک‍ت‌ س‍اپ‍ک‍و توسط ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ع‍ی‍ن‍ی، ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌ در م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ م‍ی‍ردام‍اد نیز نتیجه تحقیق بصورت زیر استخراج گردیده است:

ب‍طور ک‍ل‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ک‍ان‍ی‍زه‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ه‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ، ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ و ف‍رآی‍ن‍د ک‍اری‌ م‍دی‍ران‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍ودرو م‍وث‍ر ب‍وده‌ اس‍ت‌

 ح) اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی، كاربردی و ضرورت‌های خاص انجام تحقیق)  

بی تردید هر گونه سرمایه گذاری در نتیجه وجود یك نیاز یا وجود فرصتی در آن حوزه مورد سرمایه گذاری قرار گرفته می باشد و همچنین بررسی نتایج سرمایه گذاری و میزان تحقق اهداف اولیه در پس شروع هر نوع فعالیتی، امری ضروری جهت یادگیری از اقدامات گذشته است. در این بین، سیستمهای اطلاعاتی نیز از جمله مواردی است كه در دهه گذشته مورد توجه جدی شركتها به عنوان یك ابزار جهت كارامدی و در برخی موارد ابزار مزیت رقابتی قرار گرفته است. اینكه چه نوع سیستم اطلاعاتی مورد نیاز یك سازمان می باشد، آیا پیاده سازی آن با موفقیت صورت گرفته و اهداف سازمان را محقق نموده است یا خیر از جمله دقدقه های سازمانهای امروزی در سطح دنیا و از جمله در كشور خودمان ایران می باشد.

تحقیق حاضر با توجه به نیاز سازمانها به نتایج عملی از تحقیق استقرار اینگونه سیستمها و یادگیری از نتایج جهت لحاظ در تجربیات بعدی، برای خود سازمان و سازمانهای دیگر، انجام می گیرد.

اهدافی که این تحقیق برمبنای آنها صورت خواهد گرفت عبارتنداز:

·        هدف اصلی: بررسی دستیابی سیستم اطلاعات مدیریت در شركت بازرگانی پتروشیمی ایران به اهداف خود

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

·        هدف فرعی اول: بررسی کاهش زمان تصمیم گیری در نتیجه استقرار سیستم اطلاعات مدیریت

·        هدف فرعی دوم: بررسی گردش بهتر اطلاعات در نتیجه استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (در قالب دسترسی سریعتر و سهل تر و افزایش دقت اطلاعات)

·        هدف فرعی سوم: بررسی کاهش زمان انجام کارها در نتیجه استقرار سیستم اطلاعات مدیریت

 ت) در صورت داشتن اهداف کاربردی نام بهره‌وران آن را مشخص نمایید.

كلیه سازمانهایی كه به نوعی بدنبال استقرار سیستم اطلاعاتی در سازمان خود می باشند، می توانند از نتایج این تحقیق به عنوان تجربه در سایر سازمانها استفاده نمایند.

ت) جنبه جدید بودن و نوآوری طرح

جنبه نوآورانه ای بر این تحقیق مترتب نمی باشد.

روش کار:

الف) نوع روش تحقیق

درای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍دل‍ی‍ل‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ س‍ئ‍والات‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ص‍ورت‌ ن‍ظرس‍ن‍ج‍ی‌ م‍طرح‌ ش‍ده‌ ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ ن‍داش‍ت‍ه‌ و با هدف كاربردی-توصیفی و از نظر روش از آم‍ار ت‍وص‍ی‍فی‌ و ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ م‍رک‍زی‌ اس‍تف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.

 ب) مشخص نمودن جامعه آماری و حجم و گستره نمونه


softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

در ای‍ن‌ تح‍ق‍ی‍ق‌ ت‍ع‍داد ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍راب‍ر ت‍ع‍داد ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ی‌ب‍اش‍د و 42 ن‍ف‍ر از م‍دی‍ران‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ خ‍ب‍ره‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ اس‍ت‌.

 

ج) روش گردآوری اطلاعات

ب‍ه‌ م‍ن‍ظور گ‍ردآوری‌ داده‌ه‍ا از روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍ی‍دان‍ی‌ (مصاحبه، کتابخانه و اینترنت) اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت

    د) ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، كارت مصاحبه، كارت مشاهده، كارت آزمون، فیش جدول و غیره)

پرسشنامه

 ه) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

  استفاده از امکانات تحلیلی و و
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


نوشته شده در : دوشنبه 4 خرداد 1394  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic