تبلیغات
حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری - واژه نامه مدیریت پروژه

امروز:

واژه نامه مدیریت پروژه

    Progressive Elaboration
پیشنهاد اصلاح
معادل:    رشد فرآینده (گام به گام)
بهبود و تفصیل مداوم یك طرح و برنامه، به وسیله اطلاعات تفصیلی و تخصصی و همچنین برآوردهای دقیق تری كه بر اثر پیشرفت پروژه به دست می آید.


واژه:    project
پیشنهاد اصلاح
معادل:    پروژه
توضیحات:    هر مسوولیتی برای رسیدن به نتیجه دلخواه، در محدوده بودجه و زمان تعریف‌شده.
منبع:    communicating project management
گروه:    مدیریت پروژه
واژه های مرتبط:    project breakdown structure (PBS), punch list, project type organization, preliminary design review (PDR), portfolio, multi-year procurement, funding, fully funded, financial management, fixed asset, government program office, implementation planning, external dependency, document, documentation tree, documentation management officer, complexity assessment, coordination, cost of capital, business aspect, capital investment, champion, capability survey, calendar, collocated matrix, associate contractors, advanced development


واژه:    project accounting
پیشنهاد اصلاح
معادل:    حسابداری پروژه
توضیحات:    فرآیند شناسایی، سنجش، ثبت و بیان داده‌های مربوط به هزینه واقعی پروژه.
منبع:    PMK87
گروه:    هزینه‌یابی و مدیریت مالی


واژه:    project baseline
پیشنهاد اصلاح
معادل:    مبنای پروژه
توضیحات:    چارچوب مرجع مدیریت پروژه كه بر اساس برنامه مفصل پروژه آماده شده و هزینه، زمان‌بندی و كیفیت اهداف پروژه را به عنوان پایه‌ای برای سنجش پیشرفت و مقایسه رویدادها و مخارج واقعی و برنامه‌ریزی شده و همین‌طور شناسایی و اجرای تغییرات در محدوده پروژه قرار می‌دهد.
منبع:    Project management terms
گروه:    زمان‌بندی,هزینه‌یابی و مدیریت مالی
واژه های مرتبط:    baseline cost estimate, change control board (CCB), Project Cycle


واژه:    project breakdown structure (PBS)
پیشنهاد اصلاح
معادل:    ساختار شكست پروژه
توضیحات:    ساختار شكست كار برای كار پروژه. همچنین مراجعه شود به ساختار شكست كار.
منبع:    communicating project management
گروه:    یكپارچگی


واژه:    project budget
پیشنهاد اصلاح
معادل:    بودجه پروژه
توضیحات:    تخصیص سرمایه مصوب بر اساس تخمین‌های موجود در نسخه خلاصه پذیرفته‌شده پروژه، برای مرحله اجرای پروژه.
منبع:    CCCP
گروه:    هزینه‌یابی و مدیریت مالی
واژه های مرتبط:    cost performance report (CPR)


واژه:    project business case
پیشنهاد اصلاح
معادل:    مورد كسب و كار پروژه
توضیحات:    مراجعه شود به مورد تجاری (كسب و كار)
منبع:    communicating project management
گروه:    مدیریت پروژه


واژه:    project business management
پیشنهاد اصلاح
معادل:    مدیریت كسب و كار پروژه
توضیحات:    مدیریت كسب و كار پروژه به طور عادی هزینه‌، برنامه زمان‌بندی، قانون، پیمان‌ها، پیمان فرعی، نیروی انسانی، ایمنی و امنیت را مدیریت می‌كند. به منظور حفظ تجانس مبنای فنی، تجاری و بودجه، مدیریت كسب و كار به صورت نزدیك با مهندسی سامانه كار می‌كند.
منبع:    communicating project management
گروه:    منابع انسانی


واژه:    project calendar
پیشنهاد اصلاح
معادل:    تقویم پروژه
توضیحات:    تقویمی كه كارهای كلی پروژه و دوره‌های غیر كاری را تعریف می‌نماید.
منبع:    WST
گروه:    زمان‌بندی


واژه:    project champion
پیشنهاد اصلاح
معادل:    قهرمان پروژه
توضیحات:    یك طرفدار در سازمان خریدار یا پیمانكار كه به منظور فراهم كردن الزامات ایجاد رضایت كاربر فعالیت می‌كند.
منبع:    communicating project management
گروه:    حقوق پیمان


واژه:    project change control board
پیشنهاد اصلاح
معادل:    هیأت كنترل تغییر پروژه
توضیحات:    هیاتی كه برای تایید تغییرات مبنای فنی، عملیاتی، برنامه زمان‌بندی یا هزینه پروژه تاسیس می‌شود.
منبع:    communicating project management
گروه:    منابع انسانی
واژه های مرتبط:    project configuration control board


واژه:    project charter
پیشنهاد اصلاح
معادل:    منشور پروژه
توضیحات:    سند یا اعلامیه تصویب اجرای كار كه پروژه را مشخص، گروه پروژه را انتخاب، مسوولیت‌ها را محول، سازمان‌های پشتیبان را تعریف و روابط را گزارش می‌كند. منشور پروژه برای تثبیت موقعیت پروژه و گروه پروژه در محیط كسب و كار سازمان ضروری است. همچنین مراجعه شود به منشور.
منبع:    communicating project management
گروه:    مدیریت پروژه


واژه:    project closeout
پیشنهاد اصلاح
معادل:    خاتمه پروژه
توضیحات:    فرآیند فراهم كردن پذیرش توسط ذی‌نفعان، تكمیل مدارك مختلف پروژه، نسخه نهایی آن و ارائه مستندات به عنوان شرایط منطبق بر ساخت و نگهداری مستندات ضروری پروژه. همچنین مراجعه شود به چرخه حیات پروژه.
منبع:    PMK87
گروه:    زمان‌بندی


واژه:    Project Communications Management
پیشنهاد اصلاح
معادل:    مدیریت ارتباطات پروژه
توضیحات:    زیرمجموعه‌ای از مدیریت پروژه شامل برنامه‌ریزی ارتباطات، برنامه‌ریزی اطلاعات، توزیع اطلاعات، گزارش عملكرد و خاتمه اداری در تلاش برای انتشار اطلاعات پروژه به صورت درست.
منبع:    WST
گروه:    ارتباطات


واژه:    Project Completion Review
پیشنهاد اصلاح
معادل:    بازنگری تكمیل پروژه
توضیحات:    شیوه كنترلی برای تأیید اینكه پروژه تكمیل شده است.
منبع:    RPC
گروه:    مدیریت پروژه


واژه:    project configuration control board
پیشنهاد اصلاح
معادل:    هیات كنترل پیكره‌بندی پروژه
توضیحات:    مراجعه شود به هیأت كنترل تغییر پروژه
منبع:    communicating project management
گروه:    منابع انسانی


واژه:    Project Control
پیشنهاد اصلاح
معادل:    كنترل پروژه
توضیحات:    یكی از عوامل مدیریت پروژه كه شامل همه سامانه‌های كنترلی موثر و واكنشی می‌شود. سامانه مدیریت پیكره‌بندی پروژه و سامانه‌های كنترل تغییرات مربوط به آن، نمونه‌هایی از كنترل موثر هستند. شفافیت، موقعیت و اقدامات اصلاحی اجزاء كنترل واكنشی هستند.
منبع:    VPM
گروه:    هزینه‌یابی و مدیریت مالی,زمان‌بندی,محدوده


واژه:    Project Cost Management
پیشنهاد اصلاح
معادل:    مدیریت هزینه پروژه
توضیحات:    فرآیند واگذاری مسوولیت انجام كار به طراحان و مجریان با بودجه از پیش تعیین‌شده. در انتها، هزینه‌های پروژه جمع‌آوری و گزارش شده به‌طوری‌كه می‌توان این مقادیر واقعی را با مقادیر بودجه‌شده مقایسه كرد و تصمیمات فنی در مورد پروژه گرفت. دو اصل ساده و ضروری فرآیند
منبع:    PMGdLns
گروه:    هزینه‌یابی و مدیریت مالی


واژه:    Project Cycle
پیشنهاد اصلاح
معادل:    چرخه پروژه
توضیحات:    سومین اصل مدیریت پروژه. بالاترین سطح منطق مدیریت، كه صورت دنباله‌ای از دوره‌ها و مرحله‌ها ترسیم شده است، هر سطح، خروجی تعریف‌شده‌ای دارد كه تحقیق، توسعه، تولید و یا كسب محصولات و خدمات را هدایت می‌كند. چرخه پروژه شامل شیوه‌هایی برای كنترل می‌شود كه مبنای د
منبع:    VPM, RPC
گروه:    زمان‌بندی,هزینه‌یابی و مدیریت مالی
واژه های مرتبط:    product cycle, software life cycle, system life cycle, systems engineering and technical assistance, Budget Aspect of the Project Cycle, acquisition life cycle, development life cycle, funding wedge, life cycle


واژه:    Project Cycle—Reference
پیشنهاد اصلاح
معادل:    چرخه پروژه- مرجع، چرخه مرجع پروژه
توضیحات:    مثالی از چرخه حیات كه از سه دوره تشكیل شده است: مطالعه، اجرا و عملیات. دوره مطالعه شامل چهار مرحله می‌شود، الزامات كاربران، تعریف مفاهیم، الزامات سامانه و آمادگی كسب. دوره اجرا شامل سه مرحله می‌شود: انتخاب منبع، توسعه سامانه و تایید. دوره عملیات شامل سه مر
منبع:    RPC
گروه:    مدیریت پروژه
واژه های مرتبط:    major facility project cycle, Operations Period, Operations and Maintenance Phase, Final Proposal Review, Implementation Period, Development Phase, development cycle, Acquisition Preparation Phase, Deactivation Phase, design, Concept Definition Phase, Configuration Item Test Readiness Review, Configuration Item Acceptance Review, Contract Acceptance Review, System Specification Phase, Study Period, Source Selection Phase


واژه:    project duration
پیشنهاد اصلاح
معادل:    مدت زمان پروژه
توضیحات:    زمان گذشته از تاریخ شروع پروژه تا تاریخ پایان پروژه.
منبع:    PMK87
گروه:    زمان‌بندی


واژه:    project environment
پیشنهاد اصلاح
معادل:    محیط پروژه
توضیحات:    زمینه‌ای كه در آن پروژه شكل گرفته، ارزیابی شده و درك می‌شود. محیط عبارت است از اثرات خارجی شامل زمین‌شناسی، محیط‌زیستی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، كه پروژه باید متحمل شود.
منبع:    PNG
گروه:    HSE
واژه های مرتبط:    skunk works


واژه:    project evaluation
پیشنهاد اصلاح
معادل:    ارزیابی پروژه
توضیحات:    تصویب پیشرفت و عملكرد یك كار در مقایسه با آنچه در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود.
منبع:    PPS&Cp207
گروه:    كیفیت


واژه:    Project Evaluation Review Technique (PERT)
پیشنهاد اصلاح
معادل:    فن بازنگری ارزیابی پروژه
توضیحات:    فنی برای زمان‌بندی و تعیین وضعیت پروژه با ایجاد نمودار شبكه فعالیت‌ها و ارزیابی پیشرفت دوره‌ای در شبكه. برآوردهایی برای خوش‌بینانه‌ترین، محتمل‌ترین و بدبینانه‌ترین زمان فعالیت‌ها در شبكه انجام می‌شود. این داده‌ها، ارزیابی آماری مسیر بحرانی پروژه و پیش‌بینی
منبع:    communicating project management
گروه:    زمان‌بندی
واژه های مرتبط:    Program Evaluation Review Technique (PERT), critical path method (CPM)


واژه:    project finish date
پیشنهاد اصلاح
معادل:    تاریخ پایان پروژه
توضیحات:    دیرترین تاریخ تقویمی پایان زمان‌بندی شده برای همه فعالیت‌ها در پروژه كه از محاسبه بر اساس شبكه یا فرآیند تخصیص منابع بدست می‌آید.
منبع:    PMK87
گروه:    زمان‌بندی


نوشته شده در : دوشنبه 4 خرداد 1394  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

canadian online pharmacies
دوشنبه 8 مهر 1398 12:00 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">legitimate canadian mail order pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>canadian online pharmacies</a>
online pharmacy no prescription
شنبه 6 مهر 1398 05:56 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">best online pharmacy</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>overseas pharmacies that deliver to usa</a>
cialis pills at walmart
یکشنبه 2 تیر 1398 10:03 ب.ظ

Many thanks. Quite a lot of forum posts.

cialis from canada cost of cialis cvs generic cialis review uk cialis pills in singapore purchasing cialis on the internet cialis tadalafil online cialis tablets for sale cialis kaufen free generic cialis cialis online nederland
http://bawebramb.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 06:45 ق.ظ

Good knowledge. Thanks!
can i take cialis and ecstasy female cialis no prescription comprar cialis 10 espa241a look here cialis cheap canada dose size of cialis cialis coupons order generic cialis online click here take cialis cialis cost cialis free trial
Cialis pills
شنبه 1 تیر 1398 02:28 ب.ظ

Truly lots of superb advice!
sublingual cialis online order generic cialis online the best site cialis tablets cialis side effects canada discount drugs cialis cialis tablets for sale brand cialis nl 40 mg cialis what if i take cialis 5 mg scheda tecnica cialis soft tabs for sale
Generic cialis
جمعه 31 خرداد 1398 10:18 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
cialis 20 mg cost cialis for sale cialis 20 mg buying cialis on internet prix de cialis non 5 mg cialis generici buying cialis on internet overnight cialis tadalafil acheter cialis meilleur pri cialis online
Cialis pills
جمعه 31 خرداد 1398 06:36 ق.ظ

You revealed it effectively!
cialis canadian drugs dose size of cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis pas cher paris cialis for bph how do cialis pills work cialis 5 mg funziona cialis canadian drugs cialis daily tadalafil 5mg
cialis daily
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:25 ب.ظ

Nicely put, Regards!
cialis generico online cialis kaufen wo cialis herbs cialis with 2 days delivery cialis 20 mg best price cialis patentablauf in deutschland cialis manufacturer coupon order cialis from india cialis usa cost cialis en mexico precio
http://simoufpi.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:24 ب.ظ

You actually stated that perfectly.
cialis online deutschland we recommend cheapest cialis cialis per paypa generico cialis mexico cialis e hiv low cost cialis 20mg where do you buy cialis cialis for sale south africa usa cialis online 5 mg cialis pharmacie en ligne
http://itenber.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:13 ق.ظ

Very good info. Thank you!
cialis 20 mg best price generic cialis in vietnam cialis generico lilly legalidad de comprar cialis cialis australian price weblink price cialis buying cialis in colombia cialis ahumada wow cialis tadalafil 100mg cialis usa cost
Online cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 04:31 ق.ظ

Thanks a lot! An abundance of info.

viagra or cialis cialis generico en mexico cialis therapie cialis manufacturer coupon buy cheap cialis in uk cialis billig are there generic cialis buying cialis overnight how to purchase cialis on line cialis tablets australia
http://casymby.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:35 ب.ظ

Information nicely taken.!
estudios de cialis genricos i recommend cialis generico cialis coupons printable no prescription cialis cheap buy online cialis 5mg tadalafil 10 mg cialis 200 dollar savings card price cialis best acheter du cialis a geneve cialis cipla best buy
http://ronjecal.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:06 ق.ظ

Fantastic stuff. Thanks a lot.
enter site very cheap cialis cialis generisches kanada cialis sicuro in linea generic cialis pro cialis kaufen bankberweisung generic cialis soft gels cialis canadian drugs wow cialis tadalafil 100mg only best offers cialis use buy name brand cialis on line
Cialis generic
شنبه 25 خرداد 1398 07:32 ب.ظ

Whoa a good deal of good tips!
buy cialis online nz cialis generika rx cialis para comprar interactions for cialis viagra vs cialis we choice free trial of cialis prix cialis once a da tadalafilo miglior cialis generico cialis efficacit
Cialis pills
جمعه 24 خرداد 1398 03:04 ب.ظ

Very well spoken indeed. .
precios de cialis generico cialis in sconto generico cialis mexico cialis sicuro in linea wow cialis tadalafil 100mg cialis australian price generic cialis pill online where to buy cialis in ontario wow look it cialis mexico cialis australia org
cialis with 2 days delivery
جمعه 24 خرداد 1398 12:45 ق.ظ

Wow tons of wonderful material.
cialis cost cialis side effects opinioni cialis generico cialis online holland generic cialis 20mg uk buy online cialis 5mg import cialis enter site very cheap cialis only best offers 100mg cialis cialis rckenschmerzen
Cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:09 ق.ظ

You've made the point!
generic cialis at the pharmacy cialis uk cialis daily safe site to buy cialis online cialis 5 mg schweiz cialis for daily use comprar cialis 10 espa241a the best site cialis tablets cialis pills in singapore cialis savings card
http://piggdekals.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 09:04 ب.ظ

Cheers. Quite a lot of postings!

acquistare cialis internet generic cialis soft gels cialis 20mg prix en pharmacie only here cialis pills cialis free trial walgreens price for cialis recommended site cialis kanada cilas cialis canada on line generic cialis at the pharmacy
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:56 ب.ظ

You actually expressed that effectively!
cialis 5 mg scheda tecnica import cialis cialis herbs are there generic cialis cialis 20mg preis cf i recommend cialis generico acquistare cialis internet cialis for sale south africa what is cialis cialis online holland
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:07 ب.ظ

This is nicely expressed! !
cialis dosage click now buy cialis brand generic cialis 20mg tablets look here cialis cheap canada cialis et insomni cialis super kamagra how do cialis pills work cialis rckenschmerzen can i take cialis and ecstasy cialis price thailand
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 09:33 ق.ظ

You stated that adequately.
cialis 5 mg scheda tecnica cialis sans ordonnance cialis generico online precios de cialis generico cialis 10mg prix pharmaci cialis daily dose generic cialis 50 mg soft tab cialis ahumada canada discount drugs cialis cialis billig
http://canadianorderpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 03:35 ق.ظ

Seriously tons of beneficial data.
drugstore online india canadian pharmacy uk delivery buy vistagra online safe drugs for sale in canada canada drug canadian pharmacys northwest pharmacies mail order canada medications information buy viagra usa drugs for sale usa
best bushcraft knives 2018
دوشنبه 20 اسفند 1397 08:29 ب.ظ
A fiхed blade knife іs what youu want fօr survival.
Cozumel Mexico Hoteles Actividades Y Que Hacer
شنبه 1 دی 1397 10:27 ب.ظ
Jardines del Boosque Guadalajara, Jalisco,
México.
Cialis canada
جمعه 16 آذر 1397 09:43 ق.ظ

Cheers. An abundance of tips!

only best offers cialis use cialis wir preise look here cialis order on line link for you cialis price buy original cialis cialis dosage recommendations cialis online nederland warnings for cialis fast cialis online cialis pills boards
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:35 ب.ظ

Cheers! I appreciate this!
sublingual cialis online cialis uk next day dose size of cialis cialis name brand cheap tadalafil best generic drugs cialis warnings for cialis cialis generique 5 mg buying cialis overnight india cialis 100mg cost
buy tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:14 ق.ظ

Regards. A lot of tips.

if a woman takes a mans cialis cialis professional yohimbe legalidad de comprar cialis tadalafil tablets prescription doctor cialis generic cialis at the pharmacy prescription doctor cialis legalidad de comprar cialis we recommend cialis best buy viagra vs cialis
buy cialis usa
سه شنبه 13 آذر 1397 06:00 ب.ظ

You said it nicely.!
cialis cuantos mg hay cialis in sconto calis cialis in sconto interactions for cialis precios cialis peru cialis 20mg preis cf cialis 20 mg try it no rx cialis if a woman takes a mans cialis
buy tadalafil pills
سه شنبه 13 آذر 1397 06:46 ق.ظ

Thanks a lot! An abundance of postings.

cialis flussig generic cialis levitra cialis 5 mg buy tadalafil tablets prezzo cialis a buon mercato where do you buy cialis buy cialis sample pack only now cialis 20 mg cialis 5 effetti collaterali cialis great britain
buy cialis medication
دوشنبه 12 آذر 1397 06:47 ب.ظ

Thanks, I value this.
brand cialis generic cialis 5mg cialis qualitat we choice cialis uk cialis online deutschland cialis 10mg prix pharmaci discount cialis cialis australian price achat cialis en suisse click now cialis from canada
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30