امروز:

لیست پایانامه ارشد حسابداری 7

» نوع مطلب : حسابداری ،

مشاوره و انجام پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی مشاوره و انتخاب موضوع پایان نامه وپروپوزال
انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری، مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه و انجام تمامی خدمات مربوط به تهیه پروپوزال و تحلیل آماری(فصل چهارم) پایان نامه
انواع نسبت های مالی مانند نقدینگی و فعالیت
بررسی رابطه بین انواع متغیرهای حسابداری مانند:
 عوامل موثر بر بازده سهام
 عوامل موثر بر قیمت سهام
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
 عوامل موثر بر سودآوری
انجام انواع مدل های حسابداری مانند:
 مدل های محاسبه کیفیت سود
 مدل های محاسبه محافظه کاری
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
انجام انواع معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها مانند (Q- توبین، MTB و ...)
متغیرهای حاکمیت شرکتی (نظیر مالکیت نهادی، درصد اعضای غیرموظف و ...) و رابطه آن ها با متغیرهای حسابداری (نظیر کیفیت اقلام تعهدی) و ..................
• انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار) مشاوره در انجام فصل چهار)
• تحلیل رگرسیون
• تحلیل واریانس
• تحلیل عاملی
• تحلیل مانوا
• تحلیل پایایی
• تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری
• آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف)
• آزمون فرض ها
• آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t)
• آزمون همبستگی پیرسون – آنالیز واریانس
• آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و LSD)
• آزمون ناپارامتری کروسکال والیس
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
• آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو)
• آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ
• جداول فراونی- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای)
• سری زمانی
• انواع نمونه گیری
انجام تحلیل آماری رشته اقتصاد و حسابداری با نرم افزار های Eviews –Microfit
امکان تنظیم و دادن مقاله با استفاده از روش های جدید آماری (انتخاب مدل(model selection))
تخفیف ویژه دانشجویی
تدریس خصوصی درس‌های آمارو احتمال و ریاضی رشته های دانشگاهی
توسط دانشجویان پلی تکنیک( امیر کبیر) و تربیت مدرس
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه‌ها و مقالات
انجام پایان نامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری، مدیریت، صنایع، اقتصاد، آمار
تدریس درس‌های آمار و ریاضی و آموزش نرم افزارهای spss، لیزرل، Minitab،
SAS، R، S-Plus، Amose، Vpls,topsis
تدریس خصوصی درس‌های آمارو احتمال رشته های دانشگاهی
توسط دانشجویان پلی تکنیک( امیر کبیر)و تربیت مدرس
کلمات کلیدی:
کارشناسی، کارشناسی ارشد، حسابداری، آمار، تحلیل آماری، بازده سهام، نقدینگی، سودآوری، مدل های حسابداری، MTB، کیفیت سود، مدل های محاسبه محافظه کاری، سری زمانی، رگرسیون، آزمون t، تحلیل واریانس، منووا،manova ، مقاله علمی پژوهشی، دیتا، طبقه بندی داده ها، ارئه مدل، پروپوزال، سمینارsoftazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
تحقیق- پروژه- مقاله-- پروپوزال
مشاوره پروپوزال نویسی و مقاله های علمی پژوهشی، مشاوره و آموزش و انجام کلیه پروژه های درسی رشته مهندسی صنایع (کیفیت، تولید، ریسک، ....) و مدیریت (مدیریت تولید و پژوهش عملیاتی و .. ) و حسابداری
با بهترین کیفیت ممکن و قیمت دانشجویی توسط فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد از دانشگاهای تهران
ـ مشاوره و ارائه موثرترین روشهای آماری درجهت جمع آوری و طبقه بندی داده ها
ـ مشاوره و همکاری در تکمیل و ویرایش پایان نامه های نیمه تمام کارشناسی ارشد و دکتری
ـ تهیه و تنظیم پرسشنامه های حرفه ای و پیچیده کارشناسی ارشد و دکتری و تحلیل دیتا
انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری، مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه و انجام تمامی خدمات مربوط به تهیه پروپوزال و تحلیل آماری(فصل چهارم) پایان نامه
انواع نسبت های مالی مانند نقدینگی و فعالیت
بررسی رابطه بین انواع متغیرهای حسابداری مانند:
 عوامل موثر بر بازده سهام
رsoftazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
 عوامل موثر بر قیمت سهام
 عوامل موثر بر سودآوری
انجام انواع مدل های حسابداری مانند:
 مدل های محاسبه کیفیت سود
 مدل های محاسبه محافظه کاری
انجام انواع معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها مانند (Q- توبین، MTB و ...)
متغیرهای حاکمیت شرکتی (نظیر مالکیت نهادی، درصد اعضای غیرموظف و ...) و رابطه آن ها با متغیرهای حسابداری (نظیر کیفیت اقلام تعهدی) و ..................
• انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار) مشاوره در انجام فصل چهار)
• تحلیل رگرسیون
• تحلیل واریانس
• تحلیل عاملی
• تحلیل مانوا
• تحلیل پایایی
• تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری
• آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف)
• آزمون فرض ها
• آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t)
• آزمون همبستگی پیرسون – آنالیز واریانس
• آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و LSD)
• آزمون ناپارامتری کروسکال والیس
• آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو)
• آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ
• جداول فراونی- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای)
• سری زمانیsoftazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
• انواع نمونه گیری
انجام تحلیل آماری رشته اقتصاد و حسابداری با نرم افزار های Eviews –Microfit
امکان تنظیم و دادن مقاله با استفاده از روش های جدید آماری (انتخاب مدل(model selection))
تخفیف ویژه دانشجویی
تدریس خصوصی درس‌های آمارو احتمال و ریاضی رشته های دانشگاهی
توسط دانشجویان پلی تکنیک( امیر کبیر) و تربیت مدرس
شرکت مشاوره مدیریت و حسابداری مامسین، مشاوره پروژه ها و پایان نامه های صنعتی،دولتی،نظامی و دانشگاهی، همراه با آموزش روش تحقیق و استفاده از روش های نوین
تئوری حسابداری (2)
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
حسابداری (رویکردهای هزینه یابی)
اصول حسابداری دولتی
حسابداری مدیریت (ارزیابی مالی شرکتها)
استانداردهای ISO (مربوط به درس کنترل کیفیت آماری)
لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه
اصول حسابداری در شرکتها و سازمانها
انبارداری (لیست گیری)
حسابداری برای سود نهایی
حسابداری دولتی
ماتریس حسابداری اجتماعی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
حسابرسی
حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن
بررسی حسابداری و صورتهای مالی شرکت روشنگران راه فردای کویر
تئوری حسابداری
رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران (79-1372 )
توزیع پوآسون و نرمال
بررسی یک طرح حسابدرای و گزارش مالی
مفهوم آمار توصیفی
حسابداری
تئوری حسابداری (2)
حسابداری از دیروز تا امروز
تئوریهای مختلف حسابداری
سیستم حقوق و دستمزد درحسابداری
تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری
حسابداری بین الملل(رویکردهای مختلف حسابداری در حال حاضر)
بررسی اهمیت کنترل داخلی سازمانها
اهمیت حسابداری دولتی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
حرفه حسابرسی
مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی
تاریخچه سیستم های حسابداری
اصول حسابداری (1)
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


نوشته شده در : سه شنبه 15 مهر 1393  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

برچسب ها: مشاوره و انجام پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی مشاوره و انتخاب موضوع پایان نامه وپروپوزال انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری ، مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه و انجام تمامی خدمات مربوط به تهیه پروپوزال و تحلیل آماری(فصل چهارم) پایان نامه انواع نسبت های مالی مانند نقدینگی و فعالیت بررسی رابطه بین انواع متغیرهای حسابداری مانند:  عوامل موثر بر بازده سهام  عوامل موثر بر قیمت سهام azsofir@gmail.com 0938-433-0138  عوامل موثر بر سودآوری انجام انواع مدل های حسابداری مانند:  مدل های محاسبه کیفیت سود  مدل های محاسبه محافظه کاری azsofir@gmail.com 0938-433-0138azsofir@gmail.com 0938-433-0138azsofir@gmail.com 0938-433-0138 انجام انواع معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها مانند (Q- توبین ، MTB و ...) متغیرهای حاکمیت شرکتی (نظیر مالکیت نهادی ، درصد اعضای غیرموظف و ...) و رابطه آن ها با متغیرهای حسابداری (نظیر کیفیت اقلام تعهدی) و .................. • انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار) مشاوره در انجام فصل چهار) • تحلیل رگرسیون • تحلیل واریانس • تحلیل عاملی • تحلیل مانوا • تحلیل پایایی • تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری • آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف) • آزمون فرض ها • آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t) • آزمون همبستگی پیرسون – آنالیز واریانس • آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و LSD) • آزمون ناپارامتری کروسکال والیس azsofir@gmail.com 0938-433-0138 • آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو) • آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ • جداول فراونی- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای) • سری زمانی • انواع نمونه گیری انجام تحلیل آماری رشته اقتصاد و حسابداری با نرم افزار های Eviews –Microfit امکان تنظیم و دادن مقاله با استفاده از روش های جدید آماری (انتخاب مدل(model selection)) تخفیف ویژه دانشجویی تدریس خصوصی درس‌های آمارو احتمال و ریاضی رشته های دانشگاهی توسط دانشجویان پلی تکنیک( امیر کبیر) و تربیت مدرس azsofir@gmail.com 0938-433-0138 azsofir@gmail.com 0938-433-0138azsofir@gmail.com 0938-433-0138azsofir@gmail.com 0938-433-0138 مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه‌ها و مقالات انجام پایان نامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری ، مدیریت ، صنایع ، اقتصاد ،

انجام پایان نامه حسابداری 6

» نوع مطلب : حسابداری ،

KHS1- کار آموزی شرکت کناف

KHS2- کارآموزی در اداره بهره برداری

KHS3- کارآموزی حسابداری شرکت (انارین)

KHS4- کارآموزی حسابداری شرکت گاز

KHS5- کارآموزی حسابداری بانک مسکن

KHS6- کارآموزی حسابداری خیریه

KHS7- کارآموزی حسابداری بررسی سیستم حسابداری شرکت رهیافت

KHS8- کارآموزی بانک ملت

KHS9- کارآموزی بیمه ایران

KHS10- کارآموزی حسابداری شرکت لوله

KHS11- گزارش کارآموزی حسابداری (وزارت امور اقتصادی و دارایی )

KHS12- کار اموزی فضای سبز در پارک شهر بازی

KHS13- کارآموزیی حسابداری در شبکه بهداشت

KHS14- کارآموزی حسابداری در تعاونی اعتبار کارسازان آینده
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
KHS15- کارآموزی حسابداری در اداره امور مالیاتی

KHS16- کارآموزی در اداره دارایی

KHS17- کارآموزی حسابداری در شرکت تولیدی لاستیک دنا

KHS18- کارآموزی حسابداری در شرکت مخابرات

KHS19- کارآموزی در اداره دارایی و مالیات

KHS20- کارآموزی حسابداری مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی

KHS21- کارآموزی شرکت نگین گل بخش حسابداری و اداری

KHS22- کارآموزی حسابداری اداره مخابرات

KHS23- کارآموزی حسابداری مخابرات

KHS24- کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب

KHS25- کارآموزی شرکت بازرگانی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
KHS26- کارآموزی اداره امور مالیاتی 1

KHS27- کارآموزی اداره مالیات 2

KHS28- کارآموزی موسسه حسابداری

KHS29- کارورزی صنعتی 1 و 2

KHS30- کارآموزی حسابداری در اداره مالیات

KHS31- کارآموزی حسابداری در شرکت بیمه

KHS32- کارآموزی حسابداری شرکت آیین بتن
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
KHS33- کار آموزی شرکت توزیع برق

KHS34- کار آموزی حسابداری در شرکت گوشت و فرآورده های آن

KHS35- کار آموزی حسابداری اداره دارائی

KHS36- کار آموزی حسابداری شرکت توزیع نیروی برق

KHS37- کارآموزی در بانک

KHS38- کارآموزی حسابداری شرکت تجاری

KHS39- کارآموزی حسابداری رشته کار و دانش

KHS40- کارآموزی بررسی سیستم حسابداری در شرکت گاز

KHS41- گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی ستاره سهیل

KHS42- بررسی نحوه حسابدرای در شهرداری ها

KHS43- گزارش کارآموزی اداره مالیات استان قزوین

KHS44- گزارش کارآموزی بنیاد شهید

KHS45- گزارش کارآموزی در شهرک صنعتی

KHS46- کارآموزی بخش اداره مالی مخابرات دکتر حسابی

KHS47- کارآموزی حسابداری فروش و خدمات آهن آلات
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
KHS48- گزارش کارآموزی اداره امورآب و فاضلاب

KHS49- گزارش کارآموزی بانک رفــاه کــارگــران

KHS50- گزارش کارآموزی شرکت مخابرات استان قزوین

KHS51- گزارش کارآموزی شرکت صنایع غذایی پیچک

KHS52- گزارش کارآموزی حسابداری بیمارستان شهید رجایی کرج

KHS53- بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

KHS54- کارآموزی حسابداری کل در شرکت مانتل (سهامی خاص ) - رشته حسابداری

KHS55- گزارش کارآموزی معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی

KHS56- گزارش کارآموزی آموزشگاه زبان (رشته حسابداری)

KHS57- کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش (حقوق و دستمزد)

KHS58- کارآموزی حسابداری شرکت برق
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
KHS59- گزارش کارآموزی بانک ملت برای رشته حسابداری

KHS60- گزارش کارآموزی در بانک سینا برای رشته حسابداری

KHS61- گزارش کار آموزی - حسابداری در بانک سپه

KHS62- عملیات بانکی و حسابداری بانک صادرات

KHS63- گزارش کارآموزی جمعیت حلال احمر

KHS64- گزارش کارآموزی بانک کشاورزی

KHS65- گزارش کارآموزی در مدرسه غیر انتفاعی

KHS66- گزارش کارآموزی شرکت تولی پرس (رشته حسابداری)

KHS67- گزارش کارآموزی کارورزی رشته حسابداری در شرکت سودا شیمی (رشته حسابداری )

KHS68- گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری

انجام پروپوزال کلیه گرایش های مدیریت
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
مدیریت ؛ مدیریت بانکداری ، مدیریت بازرگانی ، بازاریابیب ، مدیریت بهره وری ، مدیریت سازمان ، مدیریت MBA ، مدیریت EMBA ، مدیریت صنعتی ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت اجرایی ، مدیری امور شهری ، مدیریت تکنولوژی ، مدیریت کارآفرینی ، مدیریت مالی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، مدیریت آموزشی ، مدیریت جهانگردی ، مدیریت دولتی ، مدیریت بحران
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت (کلیه گرایش های مدیریت)
مشاوره انجام پایان نامه منابع انسانی
مشاوره انجام پایان مدیریت اجرایی
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی
مشاوره انجام پایان نامه استراتژی بازاریابی
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت دولتی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت استراتژی بازاریابی
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک
مشاوره انجام پایان نامه منابع انسانی
مشاوره انجام پایان مدیریت اجرایی
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی
مشاوره انجام پایان نامه استراتژی بازاریابی
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت دولتی
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت استراتژی بازاریابی
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک
در زمینه پروپوزال و پایان نامه های مدیریت اعم از مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، مالی، تحول و بین الملل، مدیریت MBA، مدیریت EMBA، مدیریت صنعتی گرایش تولید، تحقیق در عملیات و مالی، مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، مالی، منابع انسانی، تحول و تشکیلات و روشها، مدیریت اجرایی یا ام بی ای گرایش بازاریابی، استراتژیک، استراتژی و تولید، مدیریت شهری، مدیریت تکنولوژی MBA، مدیریت کارآفرینی گرایش گردشگری، فناوری، MBA، مدیریت مالی، مدیریت بیمه گرایش اموال، مسئولیت، اشخاص، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت بانکداری، مدیریت آموزشی، مدیریت جهانگردی، مهندسی صنایع گرایش مالی، تولید صنعتی، صنایع، اتوماسیون و دیگر مباحث مدیریتی آماده همراهی در تهیه پایان نامه
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
ـ تهیه پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت

ـ تهیه فصول پایان نامه مدیریت؛ کارشناسی ارشد

ـ تهیه مقاله استخراجی پایان نامه؛ همکاری در چاپ مقالات مدیریتی در مجلات معتبر مدیریتی

ـ مشاوره حل تمرینات و پروژه های مدیریت؛ استراتژی، کارآفرینی، تجزیه و تحلیل، تطبیقی، مقایسه تئوری، سنجش و اندازه گیری

ـ تجزیه و تحلیل آماری (فصل چهارم) پایان نامه
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
ـ تهیه پروپوزال مدیریت دانشگاه های خارجی؛ سوابق تصویب پروپوزال و پایان نامه دانشگاه های مالزی، انگلیس، آلمان، هند، اوکراین، کانادا

استخراج مقاله علمی پژوهشی پایان نامه مدیریت قبل از جلسه دفاع؛ همانطور که می دانید مقاله بایستی قبل از جلسه دفاع حاضر باشد تا دو نمره مربوط به مقاله برای واحد پایان نامه مدیریت در نظر گرفته شود
قابل توجه دانشجویان مجموعه مدیریت :مدیریت دولتی ،مدیریت بازاریابی ، مدیریت اجرایی e- mba & mba ,، مدیریت صنعتی ،مدیریت بازرگانی ، ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت استراتژیک ،مدیریت کارآفرینی ،مدیریت تکنولوژی ،مدیریت اجرایی، مدیریت اجرائی مدیریت ام بی ای ،مدیریت کسب و کار

مشاوره و انتخاب موضوع پایان نامهمنطبق با زمینه شغلی ، علاقه و توانایی دفاع دانشجو
مشاوره پروپوزال و نگارش پروپوزال
تدوین پایان نامه
مشاوره پایان نامه
استخراج مقاله از پایان نامه
تحلیل آماری ،تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده ازنرم افزارهای مرتبط
تدوین بخشهایی از پایان نامه
ادبیات تحقیق
پیشینه پژوهش
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
مشاوره و طراحی پرسش نامه
طراحی مدل تحقیق
تجزیه و تحلیل داده ها
نگارش مقالات برای کنفرانس، همایشها و نشریات علمی پژوهشی داخلی و خارجی
انجام پروژه های درسی
انجام پروژه درس روش تحقیق، بازاریابی، بازرگان
مدیریت ؛ مدیریت بانکداری ، مدیریت بازرگانی ، بازاریابیب ، مدیریت بهره وری ، مدیریت سازمان ، مدیریت MBA ، مدیریت EMBA ، مدیریت صنعتی ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت اجرایی ، مدیری امور شهری ، مدیریت تکنولوژی ، مدیریت کارآفرینی ، مدیریت مالی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، مدیریت آموزشی ، مدیریت جهانگردی ، مدیریت دولتی ، مدیریت بحران
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت (کلیه گرایش های مدیریت)
مشاوره انجام پایان نامه منابع انسانی
مشاوره انجام پایان مدیریت اجرایی
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی
مشاوره انجام پایان نامه استراتژی بازاریابی
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت دولتی
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت استراتژی بازاریابی
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک
مشاوره انجام پایان نامه منابع انسانی
مشاوره انجام پایان مدیریت اجرایی
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی
مشاوره انجام پایان نامه استراتژی بازاریابی
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت دولتی
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت استراتژی بازاریابی
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک


نوشته شده در : سه شنبه 15 مهر 1393  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

برچسب ها: KHS1- کار آموزی شرکت کناف KHS2- کارآموزی در اداره بهره برداری KHS3- کارآموزی حسابداری شرکت (انارین) KHS4- کارآموزی حسابداری شرکت گاز KHS5- کارآموزی حسابداری بانک مسکن KHS6- کارآموزی حسابداری خیریه KHS7- کارآموزی حسابداری بررسی سیستم حسابداری شرکت رهیافت KHS8- کارآموزی بانک ملت KHS9- کارآموزی بیمه ایران KHS10- کارآموزی حسابداری شرکت لوله KHS11- گزارش کارآموزی حسابداری (وزارت امور اقتصادی و دارایی ) KHS12- کار اموزی فضای سبز در پارک شهر بازی KHS13- کارآموزیی حسابداری در شبکه بهداشت KHS14- کارآموزی حسابداری در تعاونی اعتبار کارسازان آینده azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 KHS15- کارآموزی حسابداری در اداره امور مالیاتی KHS16- کارآموزی در اداره دارایی KHS17- کارآموزی حسابداری در شرکت تولیدی لاستیک دنا KHS18- کارآموزی حسابداری در شرکت مخابرات KHS19- کارآموزی در اداره دارایی و مالیات KHS20- کارآموزی حسابداری مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی KHS21- کارآموزی شرکت نگین گل بخش حسابداری و اداری KHS22- کارآموزی حسابداری اداره مخابرات KHS23- کارآموزی حسابداری مخابرات KHS24- کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب KHS25- کارآموزی شرکت بازرگانی azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 KHS26- کارآموزی اداره امور مالیاتی 1 KHS27- کارآموزی اداره مالیات 2 KHS28- کارآموزی موسسه حسابداری KHS29- کارورزی صنعتی 1 و 2 KHS30- کارآموزی حسابداری در اداره مالیات KHS31- کارآموزی حسابداری در شرکت بیمه KHS32- کارآموزی حسابداری شرکت آیین بتن azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 KHS33- کار آموزی شرکت توزیع برق KHS34- کار آموزی حسابداری در شرکت گوشت و فرآورده های آن KHS35- کار آموزی حسابداری اداره دارائی KHS36- کار آموزی حسابداری شرکت توزیع نیروی برق KHS37- کارآموزی در بانک KHS38- کارآموزی حسابداری شرکت تجاری KHS39- کارآموزی حسابداری رشته کار و دانش KHS40- کارآموزی بررسی سیستم حسابداری در شرکت گاز KHS41- گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی ستاره سهیل KHS42- بررسی نحوه حسابدرای در شهرداری ها KHS43- گزارش کارآموزی اداره مالیات استان قزوین KHS44- گزارش کارآموزی بنیاد شهید KHS45- گزارش کارآموزی در شهرک صنعتی KHS46- کارآموزی بخش اداره مالی مخابرات دکتر حسابی KHS47- کارآموزی حسابداری فروش و خدمات آهن آلات azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 KHS48- گزارش کارآموزی اداره امورآب و فاضلاب KHS49- گزارش کارآموزی بانک رفــاه کــارگــران KHS50- گزارش کارآموزی شرکت مخابرات استان قزوین KHS51- گزارش کارآموزی شرکت صنایع غذایی پیچک KHS52- گزارش کارآموزی حسابداری بیمارستان شهید رجایی کرج KHS53- بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل KHS54- کارآموزی حسابداری کل در شرکت مانتل (سهامی خاص ) - رشته حسابداری KHS55- گزارش کارآموزی معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی KHS56- گزارش کارآموزی آموزشگاه زبان (رشته حسابداری) KHS57- کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش (حقوق و دستمزد) KHS58- کارآموزی حسابداری شرکت برق azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 KHS59- گزارش کارآموزی بانک ملت برای رشته حسابداری KHS60- گزارش کارآموزی در بانک سینا برای رشته حسابداری KHS61- گزارش کار آموزی - حسابداری در بانک سپه KHS62- عملیات بانکی و حسابداری بانک صادرات KHS63- گزارش کارآموزی جمعیت حلال احمر KHS64- گزارش کارآموزی بانک کشاورزی KHS65- گزارش کارآموزی در مدرسه غیر انتفاعی KHS66- گزارش کارآموزی شرکت تولی پرس (رشته حسابداری) KHS67- گزارش کارآموزی کارورزی رشته حسابداری در شرکت سودا شیمی (رشته حسابداری ) KHS68- گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری انجام پروپوزال کلیه گرایش های مدیریت azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 مدیریت ؛ مدیریت بانکداری ، مدیریت بازرگانی ، بازاریابیب ، مدیریت بهره وری ، مدیریت سازمان ، مدیریت MBA ، مدیریت EMBA ،

لیست پایانامه ارشد حسابداری 6

» نوع مطلب : حسابداری ،

PRM105-  پروپوزال ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد فردی کارکنان

 softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

PRM106-  پروپوزال شناسایی علل شكل دهنده جهت گیری های حرفه ای با استفاده از مطالعه ای كیفی و طراحی اولیه ابزار اندازه گیری برای سنجش این جهت گیریها

 

PRM107-  پروپوزال آسیب شناسی عدم اجرای قانون منع کارکودک وارایه الگوی مناسب اجرای آن

 

PRM108-  پروپوزال بررسی رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد شهروندی

 

PRM109-  پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت درک شده وب سایت بر رضایت مشتری در تجارت الکترونیک

 

PRM110-  پروپوزال بررسی تأثیر کیفیت درک شده وب سایت بر قصد کاربر برای استفاده مستمر از آن در تجارت الکترونیکی

 

PRM111-  پروپوزال ارائه مدل کارت امتیازی متوازن برای شرکت های مدیریت زنجیره تامین

 

PRM112-  پروپوزال بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی

 

PRM113-  پروپوزال بررسی و شناسایی مولفه های موثر در مطالعه و کتابخوانی دانشجویان

 

PRM114-  پروپوزال بررسی نقش مشتریان پیشگام در بازار سازی محصولات جدید شرکت‌های دانش بنیان(محصولات با فن آوری نانو)

 

PRM115-  پرپوزال بررسی تطبیقی الگوهای مدیریت شهری

 

PRM116-  پروپوزال ارائه چارچوبی به منظور مدیریت سبد پروژه ها با استفاده از مدل ترکیبیPMBOK و تحلیل سبد پروژه

 

PRM117-  پروپوزال بررسی عوامل موثر بر تقویت هوش فرهنگی مدیران شهری و میزان هوشمندی آنان در تعاملات فرهنگی با شهروندان

 

PRM118-  پروپوزال پایان نامه سنجش عملکرد سازمانی

 

PRM119-  پروپوزال شناسایی عوامل موثر بر موفقیت اجرای کارت امتیازی متوازن (BSC) در سازمان

 

PRM120-  پروپوزال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در حوزه مدیریت شهری

 

PRM121-  پروپوزال ارائه الگوی بومی سنجش اثربخشی در سازمانها ونهادهای فرهنگی

 

PRM122-  پروپوزال بررسی تأثیر آموزش در افزایش میزان مشارکت شهروندان از دیدگاه مدیران شهرداری

 

PRM123-  پروپوزال بررسی تاثیر منصفانه بودن قیمت بر رضایت مشتریان

 

PRM124-  پروپوزال طراحی الگوی ارتباط بین بازارمداری، یادگیری‌مداری، نوآوری‌مداری، مدیریت كیفیت جامع (TQM) و عملكرد

 

PRM125-  پروپوزال بررسی روابط متقابل میان بازارمداری و نوآوری با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی

 

PRM126-  پروپوزال بررسی روابط متقابل میان بازاریابی درونی و بازارمداری با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-01380938-433-0138

PRM127-  پروپوزال بررسی نقش و تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت ارائه خدمات بر کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

 

PRM128-  پروپوزال تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی

 

PRM129-  پروپوزال بررسی تاثیر گروه مرجع بر خرید کالا

 

PRM130-  پروپوزال بررسی انتظارات صادر کنندگان از رایزنهای بازرگانی در کشورهای خارج

 

PRM131-  پروپوزال بررسی عوامل مؤثر بر ارزش برند با تأکید بر کشور مبدأ

 

PRM132-  پروپوزال تبیین ابعاد توانمندسازی منابع انسانی متناسب با استراتژی رقابتی سازمان

 

PRM133-  پروپوزال تدوین و تبیین مدلی برای ارزیابی فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

 

PRM134-  پروپوزال شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای موثر طرح های بازاریابی

 

PRM135-  پروپوزال بررسی فرهنگی چالش‌ها و موانع دست‌یابی زنان به سطوح مدیریتی

 

PRM136-  پروپوزال بررسی رابطه ی یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی و آمادگی برای تغییر

 

PRM137-  پروپوزال بررسی عوامل مرتبط با رضایت مندی مشتریان اماکن ورزشی

 

PRM138-  پروپوزال اولویت بندی نیازهای آموزشی مردم

 

PRM139-  پروپوزال تحلیل الگو های ارتقا دسترسی مراکز آتش نشانی جهت مدیریت در سوانح با استفاده از تکنیک های چند معیاره

 

PRM140-  پروپوزال پژوهش ارتقاء سرمایه اجتماعی وتاثیر آن بر بهبود سازمان

 

PRM141-  پروپوزال تاثیر هم ردیفی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کلی(رقابتی) بر عملکرد سازمان
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
PRM142-  پروپوزال بررسی موانع بودجه ریزی

 

PRM143-  پروپوزال بررسی تاثیرات ابعاد سرمایه فكری بر كاهش رفتارهای مخرب سازمانی

 

PRM144-  پروپوزال برسی تأثیرابعاد عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروند سازمانی

 

PRM145-  پروپوزال بررسی اثرات معنویت محیط كاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ارتباط آن با وفاداری مشتری و كیفیت خدمات

 

PRM146-  پروپوزال بررسی شایستگی های منابع انسانی و تاثیر آن بر عملکرد مدیران منابع انسانی

 

PRM147-  پروپوزال تاثیر انواع هوش(ریاضی ،عاطفی،فرهنگی و معنوی)مدیران بر توانمندسازی کارکنان

 

PRM148-  پروپوزال مطالعه تاثیر سیستم اطلاعات مؤدیان مالیاتی بر پاسخگویی به مؤدیان مالیاتی

 

PRM149-  پروپوزال رابطه میان توانمند سازی كاركنان و یادگیری سازمانی

 

PRM150-  پروپوزال به اشتراک گذاری اطلاعات بین عناصر زنجیره و لایه‌های زنجیرة تأمین

 softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
PRM151-  پروپوزال بررسی تناسب بین ویژگی های شخصی و الزامات شغلی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان

 

PRM152-  پروپوزال بررسی هوش(عاطفی،معنوی و فرهنگی) مدیران و توانمند سازی کارکنان

 

PRM153-  پروپوزال طراحی مدلی بر اساس كاركردهای مرشد-مریدی در راستای توسعه مدیریت

 

PRM154-  پروپوزال طراحی مدل پیاده سازی تکنولوژی عملکرد انسانی (HPT)

 

PRM155-  پروپوزال بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملكرد سازمانی

 

PRM156-  پروپوزال تدوین مدل رابطه فرهنگ ملی با تسهیم دانش در سازمان های رسانه ای مجازی

 

PRM157-  پروپوزال بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر درونی شهر

 softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

PRM158-  پروپوزال بررسی چالش های مدیریت شهری در بهسازی و مناسب سازی فضاهای عمومی شهری

 

PRM159-  پروپوزال بررسی نقش مدیریت ریسک در کاهش خطرپذیری زلزله در مناطق شهری

 

PRM160-  پروپوزال امکان سنجی پیاده سازی مدیریت پسماند

 

PRM161-  پروپوزال شناسایی و كاربرد شاخصهای كیفیت زندگی شهری از دیدگاه مدیریت شهری

 

PRM162-  پروپوزال بررسی روابط میان منظرهای کارت امتیازی متوازن(BSC) با استفاده از روش همبستگی متعارف

 

PRM163-  پرپوزال بررسی روابط میان معیارهای توانمندساز و نتایج در مدل تعالی سازمانیEFQM و معیارهای بهره وری با استفاده از روش همبستگی متعارف

 

PRM164-  پروپوزال بررسی روابط بین توسعه بازار مالی و شکوفایی کسب و کار در رقابت پذیری ملی با استفاده از روش تحلیل همبستگی متعارف

 

PRM165-  پروپوزال بررسی تأثیر مدیریت کیفیت زنجیره تامین (SCQM) بر رضایت مشتریان با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری

 

PRM166-  پروپوزال بررسی اثر میزان برون سپاری بر كاهش قیمت تمام شده

 

PRM167-  پروپوزال اندازه گیری کارایی نسبی خدمات درمانی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها(DEA)

 

PRM168-  پروپوزال ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان جهت برونسپاری عرضه محصولات جدید

 

PRM169-  پروپوزال ارزیابی و اولویت بندی تأمین کنندگان در زنجیره ی تأمین با روشهای تصمیم گیری فازی

 

PRM170-  پروپوزال ارزیابی هوشمندانه بلوغ سازمانی در پیاده سازی مدیریت دانش

 

PRM171-  پروپوزال ارزیابی عملکرد و کارآیی شرکت های گاز استانی با مدل ترکیبی شبکه های عصبی و تحلیل پوششی داده ها (Neuro-DEA)

 

PRM172-  پروپوزال ارزیابی چابکی واحدهای سه گانه تولید فولاد آلیاژی و رتبه بندی آن ها از منظرچابکی

 

PRM173-  پروپوزال بررسی روابط بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری با استفاده از روش تحلیل همبستگی کانونی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
PRM174-  پروپوزال بررسی روابط درونی بین عوامل مؤثر بر رقابت پذیری با استفاده از تکنیک DEMATEL

 

PRM175-  پروپوزال طراحی مدل ریاضی توسعه ظرفیت تولید برق با هدف كنترل گاز های گلخانه ای

 

PRM176-  پروپوزال طراحی مدل ریاضی سنجش فرآیند محوری

 

PRM177-  پروپوزال طراحی مدلی برای زمانبندی فعالیت ها در سازمانهای چندپروژه ای تحت محدودیت منابع و رویکرد فازی

 

PRM178-  پروپوزال بررسی آمادگی سازمان ها برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

 

PRM179-  پروپوزال مكان یابی ایستگاه های تقلیل فشار گاز با استفاده از ترکیب روش اولویت بندی فازی و GTMA فازی

 

PRM180-  پروپوزال بررسی تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت مورد مطالعه

 

PRM181-  پروپوزال بررسی میزان یکپارچگی زنجیره تامین در صنعت ساختمان و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

 

PRM182-  پروپوزال بررسی تأثیر کیفیت روابط زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

 

PRM183-  پروپوزال طراحی الگوی كارآفرینی اجتماعی در ساماندهی كودكان خیابانی

 

PRM184-  پروپوزال ارائه مدلی برای اندازه گیری و تحلیل نوآوری بنگاه

 

PRM185-  پروپوزال بررسی رابطه بین میزان وجود برخی از شاخص های مدیریت كیفیت فراگیر و تعهد سازمانی

 

PRM186-  پروپوزال بررسی روابط متقابل بین توسعه بازار مالی و نوآوری در رقابت پذیری ملی با استفاده از روش تحلیل همبستگی متعارف

 

PRM187-  پروپوزال بررسی انتشار اولیه عمومی سهام شركت ها بر قیمت سهام خود شركت و سایر شركت های فعال در آن صنعت

 softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
PRM188-  پروپوزال ارزیابی سیاست های تقسیم سود شرکتها در شرکتهای بورس اوراق بهادار

 

PRM189-  پروپوزال بررسی تغییرات ناگهانی بازار سهام با استفاده از نظریه كاتاستروف

 

PRM190-  پروپوزال بررسی تاثیر اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی

 

PRM191-  پروپوزال بهینه ‏سازی سبد سهام با رویکرد میانگین-نیم‏ واریانس و با استفاده از روش جستجوی هارمونی

 

PRM192-  پروپوزال بررسی سطوح مختلف طرح‌كارانه با توجه به مدل دو عاملی هرزبرگ

 

PRM193-  پروپوزال تعالی مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل EFQM

 

PRM194-  پروپوزال بررسی عوامل مؤثر بر سایبرلوفینگ کارکنان

 

PRM195-  پروپوزال بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان بر رضایت کارکنان

 

PRM196-  پروپوزال ارزیابی و تحلیل برنامه های جهت دهی کارکنان

 

PRM197-  پروپوزال تعیین ارتباط بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی

 

PRM198-  پروپوزال شناسایی مدلی جهت معرفی ویژگی های مشاغل استراتژیک

 

PRM199-  پروپوزال بهبود سیستم JIT با استفاده از رویکرد شبیه سازی

 

PRM200-  پروپوزال ارائه یک چارچوب برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی

 

PRM201-  پروپوزال بکار گیری تکنیک مناسب چند شاخصه جهت رتبه بندی شرکت های قطعه ساز (با استفاده از معیار های مدل سرآمدی EFQM)

 

PRM202-  پروپوزال خودشیفتگی مدیران دانشگاهی و عملکرد دانشگاهی

 

PRM203-  پروپوزال شناسایی شاخص های سنجش عملكرد با رویكرد مشتری مداری بر مبنای مدل BSC

 

PRM204-  پروپوزال بررسی نقش باورهای مذهبی در شروع یک کسب و کار جدید

 

PRM205-  پروپوزال ارزیابی همبستگی متغیرهای کلان اقتصادی با متغیرهای بیرونی و درونی (با استفاده از روش همبستگی کانونی)

 

PRM206-  پروپوزال بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر ادراك از كیفیت خدمات ،رضایت ،نیات رفتاری مشتری

 

PRM207-  پروپوزال ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی

 

PRM208-  پروپوزال عواملی برارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در صنایع کوچک

 

PRM209-  پروپوزال تعیین سهم هر یك از مؤلفه های هوش هیجانی در پیش بینی قدرت كارآفرینی دانش آموختگان بیكار

SA13-بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (مشاهده ی جزئیات)


SA14-بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان کارکنان جهادکشاورزی  حاوی تجزیه و تحلیل آماریSPSS (مشاهده ی جزئیات)


SA15-بررسی رابطه بانکداری الکترونیک و افزایش رضایت مشتریان بانک صادرات حاوی تجزیه و تحلیل آماریSPSS (مشاهده ی جزئیات)


SA16-بررسی رابطه بانکداری الکترونیک وافزایش رضایت و اعتماد مشتریان بانک سیناحاوی فایل های وتجزیه و تحلیل آماریSPSS


SA17-بررسی رابطه بین توانمندی های(فنی،انسانی و ادراکی) و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش  حاوی تجزیه و تحلیل آماریSPSS(مشاهده ی جزئیات)

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
SA18-بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش حاوی فایل های تجزیه و تحلیل آماریSPSS(مشاهده ی جزئیات)


SA19-بررسی معیارهای شایستگی مدیریت و ویژگی های یک مدیر از دیدگاه اسلام(مشاهده ی جزئیات)


SA20-ارزیابی تأثیر مهارت مدیران بازرگانی با فروش شرکت نساجی مازندران در سال ..تجزیه و تحلیل آماریSPSS(مشاهده ی جزئیات)


SA21-بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران آموزش و پرورش1391(مشاهده ی جزئیات)


SA22-بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ویژگی های شخصیتی کارکنان اداره تأمین اجتماعی1391حاوی فایل های تجزیه و تحلیل آماریSPSS (مشاهده ی جزئیات)


SA23-بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت بر اثربخشی مدیران  حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS (مشاهده ی جزئیات)


SA24-بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت بیمه (مشاهده ی جزئیات)


SA25-بررسی ارتباط میزان بهره وری و میزان رضایت مندی مشتریات در نمایندگی سایپا حاوی فایل های تجزیه و تحلیل آماریSPSS(مشاهده ی جزئیات)


SA26-بررسی رابطه بین پنج اس(5s) و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش  حاوی فایل های تجزیه و تحلیل آماریSPSS (مشاهده ی جزئیات)


SA27-بررسی رابطه بین سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی در اداره جهاد کشاورزی در سال 1391حاوی فایل های تجزیه و تحلیل آماریSPSS (مشاهده ی جزئیات)


SA28- بررسی رابطه بین تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان اداره آموزش و پرورش در سال 1391حاوی فایل های تجزیه و تحلیل آماریSPSS (مشاهده ی جزئیات)


SA29- بررسی تأثیر استفاده از سیستم جامع اطلاعات مدیریت در اثربخشی تصمیمات مدیران سازمان تأمین اجتماعی سال 1391حاوی فایل های تجزیه و تحلیل آماریSPSS(مشاهده ی جزئیات)


SA30- بررسی نقش و تأثیر خلاقیت در افزایش بهره وری کارکنان اداره تعاون سال 1391حاوی فایل های تجزیه و تحلیل آماریSPSS(مشاهده ی جزئیات)


SA31- بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و اعتماد کارکنان بانک ملی سال 1391حاوی فایل های تجزیه و تحلیل آماریSPSS

SA32- بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی اداره آموزش و پرورش سال 1391حاوی فایل های SAV و SPV تجزیه و تحلیل آماریSPSS(مشاهده ی جزئیات)

SA55- پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی(مشاهده ی جزئیات)

SA56- نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانكی(مشاهده ی جزئیات)

SA57-بررسی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی استان قم (مشاهده ی جزئیات)

SA58- پایان نامه رشته مدیریت دولتی بررسی  رفتار اخلاقی کارکنان در اداره کل منابع طبیعی و آب خیز داری استان قم(مشاهده ی جزئیات)

 SA59- پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی(مشاهده ی جزئیات)

SA60- بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در بانک....(مشاهده ی جزئیات)

SA61-اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰ بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران(مشاهده ی جزئیات)

SA62- بررسی رضایت مندی كارشناسان شركت توانیر از مسیر پیشرفت شغلی و ارائه راهكارهایی جهت بهبود آن(مشاهده ی جزئیات)

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


2 SAN.    بررسی عوامل ریسکی در برون سپاری پروژه ها) مطالعه موردی: سیستم جامع خدمات شهری شهرداری اصفهان(مشاهده ی جزئیات)

3 SAN.    پایان نامه مدیریت پروژه (مشاهده ی جزئیات)

4 SAN.    پروژه درس ارگونومی مهندسی صنایع (مشاهده ی جزئیات)

5 SAN.    کاربرد فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی در انتخاب پیمانکار  مطالعه موردی: اداره پشتیبانی دانشگاه تهران (مشاهده ی جزئیات)

6 SAN.    بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرکت پلار (مشاهده ی جزئیات)

7 SAN.    تخصیص قابلیت اطمینان به اجزای مختلف یک سیستم با استفاده از توزیع های آماری با رویکرد نرخ خرابی (مشاهده ی جزئیات)

8 SAN.    بررسی و بهبود سیستم کنترل کیفیت شرکت ایران صنعت قم (مشاهده ی جزئیات)

9 SAN.    بررسی طرح ریزی کارخانه تولید صنعتی و ارائه راهکار برای بهبود سیستم طرح ریزی(مشاهده ی جزئیات)

10 SAN.    فرایند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی و بررسی مکانیزم حفاری پروژه امامزاده هاشم(مشاهده ی جزئیات)

14 SAN.    پروژه طرح توجیهی - طرح توجیهی نصب و راه اندازی کارخانه تولید کیک و کلوچه(مشاهده ی جزئیات)

15 SAN.    پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اقتصاد محیط زیست - بررسی هزینه اجتماعی گاز SO2 از نیرو گاه شهید رجایی (مشاهده ی جزئیات)

16 SAN.    پایان نامه - پیش بینی ضریب بهره وری TBM (مشاهده ی جزئیات)

17 SAN.    پایان نامه - برنامه ریزی تولید ( اجرای سیستم تولید به هنگام JIT ) (مشاهده ی جزئیات)

18 SAN.    پایان نامه کارشناسی صنایع - رقابت پذیری در زنجیره تامین (مشاهده ی جزئیات)

22 SAN.    پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی - پروژه طراحی ایجاد یک کارخانه میلنگ سازی (مشاهده ی جزئیات)

25 SAN.    استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها بر مبنای استاندارد ISO 17025 درشرکت ایتراک(مشاهده ی جزئیات)

26 SAN.    پایان نامه - بهبود مستمر کایزن(مشاهده ی جزئیات)

27 SAN.    پایان نامه - شش سیگما (مشاهده ی جزئیات)

28 SAN.    پایان نامه - برسی مدیریت در صنعت IT (مشاهده ی جزئیات)

29 SAN.  عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت ( کارخانجات خودرو سازی ) (مشاهده ی جزئیات)

30 SAN . موضوع: پایان نامه مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی كانالهای ارتباطی بین كاركنان و مدیریت  (مشاهده ی جزئیات)

32 SAN. موضوع: پایان نامه بسته‌بندی  (مشاهده ی جزئیات)

33 SAN. موضوع:شش سیگما، مهندسی ارزش و مهندسی مجدد (مشاهده ی جزئیات)

34 SAN. موضوع:بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف (مشاهده ی جزئیات)

35 SAN. موضوع:دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM) کارشناسی صنایع (مشاهده ی جزئیات)

36 SAN. موضوع:بررسی ارزیابی كار و زمان تلویزیون های پارس الكترونیك (مشاهده ی جزئیات)

37 SAN. موضوع:پایان نامه مدیریت کالا  (مشاهده ی جزئیات)

38 SAN. موضوع:كارسنجی و زمان سنجی (مشاهده ی جزئیات)

39 SAN.موضوع:برنامه ریزی تولید ( اجرای سیستم تولید بهنگام JIT )(مشاهده ی جزئیات)

40 SAN. موضوع:برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)  (مشاهده ی جزئیات)

41SAN- بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان کارخانجات ایران مرینوس قم(مشاهده ی جزئیات)

 

1MO.             بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه(مشاهده ی جزئیات)

2MO.             بررسی عوامل موثر بر کاهش بهای تمام شده پروژه های خطوط انتقال نیرو به روش کلید در دست(مشاهده ی جزئیات)

3MO.             بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات با استناد به مدل وتن و کمرون(مشاهده ی جزئیات)

4MO.             بررسی میزان آگاهی مدیران از وظایف آموزشی و تأثیر آن بر موفقیت(مشاهده ی جزئیات)

5MO.             بررسی میزان علاقه مندی شهروندان به خرید انشعاب فاضلاب(مشاهده ی جزئیات)

6MO.             بررسی میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران ارشد شرکت های برق منطقه ای(مشاهده ی جزئیات)

7MO.             بررسی فرهنگ سازمانی حاکم و شناسایی و شناخت ویژگی‌های اصلی آن در شرکت آب و فاضلاب(مشاهده ی جزئیات)

8MO.             بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی(مشاهده ی جزئیات)

9MO.             بررسی میزان رضایت شغلی تکنسینهای بیمارستان(مشاهده ی جزئیات)

10MO.           بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان از اخذ اشتراک فاضلاب(مشاهده ی جزئیات)

11MO.           بررسی عوامل اساسی عدم دسترسی به نرخ خاموشی قابل قبول در توزیع برق براساس نگرش پرسنل فنی بمنظور ارائه راه کارهای مدیریتی(مشاهده ی جزئیات)

12MO.           بررسی عوامل مدیریتی موثر درکاهش حوادث و سوانح انسانی شرکت توزیع نیروی برق(مشاهده ی جزئیات)

13MO.           بررسی عوامل مؤثر در بهبود مدیریت بهره برداری از شبکه فاضلاب(مشاهده ی جزئیات)

14MO.           بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشترکین از عملکرد امور مشترکین شرکت آبفا فارس(مشاهده ی جزئیات)

15MO.           بررسی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت تمام شده بهره برداری در شرکت توزیع برق(مشاهده ی جزئیات)

16MO.           بررسی نارسایی ها و چالش های سیستم های کنترل داخلی مالی در کمیته امداد(مشاهده ی جزئیات)

17MO.           بررسی و تحلیل سطح استرس شغلی رده های مدیریتی در شرکت آب و فاضلاب(مشاهده ی جزئیات)
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

18MO.           بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباط سازمانی و منابع قدرت مدیران آموزش و پرورش(مشاهده ی جزئیات)

19MO.           بررسی رابطه و رتبه بندی عوامل کیفیت زندگی کاری QWL در عملکرد کارکنان شرکت آب منطقه ای(مشاهده ی جزئیات)

20MO.           بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار(مشاهده ی جزئیات)
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


نوشته شده در : سه شنبه 15 مهر 1393  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

برچسب ها: PRM105- پروپوزال ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد فردی کارکنان azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 PRM106- پروپوزال شناسایی علل شكل دهنده جهت گیری های حرفه ای با استفاده از مطالعه ای كیفی و طراحی اولیه ابزار اندازه گیری برای سنجش این جهت گیریها PRM107- پروپوزال آسیب شناسی عدم اجرای قانون منع کارکودک وارایه الگوی مناسب اجرای آن PRM108- پروپوزال بررسی رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد شهروندی PRM109- پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت درک شده وب سایت بر رضایت مشتری در تجارت الکترونیک PRM110- پروپوزال بررسی تأثیر کیفیت درک شده وب سایت بر قصد کاربر برای استفاده مستمر از آن در تجارت الکترونیکی PRM111- پروپوزال ارائه مدل کارت امتیازی متوازن برای شرکت های مدیریت زنجیره تامین PRM112- پروپوزال بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی PRM113- پروپوزال بررسی و شناسایی مولفه های موثر در مطالعه و کتابخوانی دانشجویان PRM114- پروپوزال بررسی نقش مشتریان پیشگام در بازار سازی محصولات جدید شرکت‌های دانش بنیان(محصولات با فن آوری نانو) PRM115- پرپوزال بررسی تطبیقی الگوهای مدیریت شهری PRM116- پروپوزال ارائه چارچوبی به منظور مدیریت سبد پروژه ها با استفاده از مدل ترکیبیPMBOK و تحلیل سبد پروژه PRM117- پروپوزال بررسی عوامل موثر بر تقویت هوش فرهنگی مدیران شهری و میزان هوشمندی آنان در تعاملات فرهنگی با شهروندان PRM118- پروپوزال پایان نامه سنجش عملکرد سازمانی PRM119- پروپوزال شناسایی عوامل موثر بر موفقیت اجرای کارت امتیازی متوازن (BSC) در سازمان PRM120- پروپوزال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در حوزه مدیریت شهری PRM121- پروپوزال ارائه الگوی بومی سنجش اثربخشی در سازمانها ونهادهای فرهنگی PRM122- پروپوزال بررسی تأثیر آموزش در افزایش میزان مشارکت شهروندان از دیدگاه مدیران شهرداری PRM123- پروپوزال بررسی تاثیر منصفانه بودن قیمت بر رضایت مشتریان PRM124- پروپوزال طراحی الگوی ارتباط بین بازارمداری ، یادگیری‌مداری ، نوآوری‌مداری ، مدیریت كیفیت جامع (TQM) و عملكرد PRM125- پروپوزال بررسی روابط متقابل میان بازارمداری و نوآوری با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی PRM126- پروپوزال بررسی روابط متقابل میان بازاریابی درونی و بازارمداری با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 PRM127- پروپوزال بررسی نقش و تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت ارائه خدمات بر کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی PRM128- پروپوزال تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی PRM129- پروپوزال بررسی تاثیر گروه مرجع بر خرید کالا PRM130- پروپوزال بررسی انتظارات صادر کنندگان از رایزنهای بازرگانی در کشورهای خارج PRM131- پروپوزال بررسی عوامل مؤثر بر ارزش برند با تأکید بر کشور مبدأ PRM132- پروپوزال تبیین ابعاد توانمندسازی منابع انسانی متناسب با استراتژی رقابتی سازمان PRM133- پروپوزال تدوین و تبیین مدلی برای ارزیابی فرایند مدیریت ارتباط با مشتری PRM134- پروپوزال شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای موثر طرح های بازاریابی PRM135- پروپوزال بررسی فرهنگی چالش‌ها و موانع دست‌یابی زنان به سطوح مدیریتی PRM136- پروپوزال بررسی رابطه ی یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی و آمادگی برای تغییر PRM137- پروپوزال بررسی عوامل مرتبط با رضایت مندی مشتریان اماکن ورزشی PRM138- پروپوزال اولویت بندی نیازهای آموزشی مردم PRM139- پروپوزال تحلیل الگو های ارتقا دسترسی مراکز آتش نشانی جهت مدیریت در سوانح با استفاده از تکنیک های چند معیاره PRM140- پروپوزال پژوهش ارتقاء سرمایه اجتماعی وتاثیر آن بر بهبود سازمان PRM141- پروپوزال تاثیر هم ردیفی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کلی(رقابتی) بر عملکرد سازمان azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 PRM142- پروپوزال بررسی موانع بودجه ریزی PRM143- پروپوزال بررسی تاثیرات ابعاد سرمایه فكری بر كاهش رفتارهای مخرب سازمانی PRM144- پروپوزال برسی تأثیرابعاد عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروند سازمانی PRM145- پروپوزال بررسی اثرات معنویت محیط كاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ارتباط آن با وفاداری مشتری و كیفیت خدمات PRM146- پروپوزال بررسی شایستگی های منابع انسانی و تاثیر آن بر عملکرد مدیران منابع انسانی PRM147- پروپوزال تاثیر انواع هوش(ریاضی ، عاطفی ، فرهنگی و معنوی)مدیران بر توانمندسازی کارکنان PRM148- پروپوزال مطالعه تاثیر سیستم اطلاعات مؤدیان مالیاتی بر پاسخگویی به مؤدیان مالیاتی PRM149- پروپوزال رابطه میان توانمند سازی كاركنان و یادگیری سازمانی PRM150- پروپوزال به اشتراک گذاری اطلاعات بین عناصر زنجیره و لایه‌های زنجیرة تأمین azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 PRM151- پروپوزال بررسی تناسب بین ویژگی های شخصی و الزامات شغلی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان PRM152- پروپوزال بررسی هوش(عاطفی ، معنوی و فرهنگی) مدیران و توانمند سازی کارکنان PRM153- پروپوزال طراحی مدلی بر اساس كاركردهای مرشد-مریدی در راستای توسعه مدیریت PRM154- پروپوزال طراحی مدل پیاده سازی تکنولوژی عملکرد انسانی (HPT) PRM155- پروپوزال بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی ،

لیست پایانامه ارشد حسابداری 5

» نوع مطلب : حسابداری ،

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
M284-مدیریت خلاقیت در روابط بازار کسب و کار 2013 10000 تومان
امکان دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی قبل از خرید ترجمه برای دانلود رایگان اصل مقالات انگلیسی به لینک زیر مراجعه نمائید

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
Managing creativity in business market relationships
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
----------------------------------------------------------------------------------------------

M285. یک مطالعه میان کشوری از نوآوری مصرف کننده و نوآوری خدمات تکنولوژیک (فناورانه)2013 15000 تومان (دانلود )

A cross-country study of consumer innovativeness and technological service innovation

----------------------------------------------------------------------------------------------

M286. نوآوری پر خطر (ریسک دار) : تأثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه بر توزیع سود2013 15000 تومان (دانلود )

Risky innovation: The impact of internal and external R & D strategies upon the distribution of returns

----------------------------------------------------------------------------------------------

M287. هماهنگ سازی همکاری زنجیره تامین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی 2013 17000 تومان (دانلود )

Aligning supply chain collaboration using Analytic Hierarchy Process

----------------------------------------------------------------------------------------------

M288. ورود به حوزه جدید : مطالعه «مدیریت بحران» و «ارتباط بحران» داخلی در سازمان ها 2012 17000 تومان(دانلود )

Entering new territory: A study of internal crisis management and crisis communication in organizations

----------------------------------------------------------------------------------------------

M289.مدیریت ریسک و مشتقات مالی : بررسی اجمالی 2012 10000 تومان (دانلود )

Risk management and financial derivatives: An overview
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
----------------------------------------------------------------------------------------------

M290. آموزش صنعتی : مطالعه ای بر اثربخشی آن در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی 2012 15000 تومان (دانلود )

Industrial Training: a Survey on its Effectiveness Among Undergraduates from the Faculty of the Islamic Studies

----------------------------------------------------------------------------------------------

M291. هماهنگ سازی شیوه های کنترل سازمانی با عملکرد رقابتی برون سپاری 2012 12000تومان (دانلود )

Aligning organizational control practices with competitive outsourcing performance

----------------------------------------------------------------------------------------------

M292. مدل ترکیبی SWOT وAHP در برون سپاری بازاریابی ورزشی با استفاده از یک مورد ورزش بین دانشکده ای 2011 15000 تومان (دانلود )

SWOT and AHP hybrid model for sport marketing outsourcing using a case of intercollegiate sport

----------------------------------------------------------------------------------------------

M293. میزان پویایی قیمت گذاری آنلاین در خرده فروشی اینترنتی : مطالعه موردی بازار DVD 17000 تومان (دانلود )

Online pricing dynamics in Internet retailing: The case of the DVD market

----------------------------------------------------------------------------------------------

M294. بررسی رفتار مشتریان آنلاین: یک نگرش خدمت محور2012 18000 تومان (دانلود )

Examining online consumers’ behavior: A service-oriented view

----------------------------------------------------------------------------------------------

M295. توسعه استراتژیک (راهبردی) دولت الکترونیک و نقش الگوبرداری 2012 15000 تومان (دانلود )

Strategic e-government development and the role of benchmarking

----------------------------------------------------------------------------------------------
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
M296. اثرات مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (E-SCM) بر صنعت خرده فروشی الکترونیکی : تجزیه و تحلیل از دیدگاه پنج نیروی (رقابتی) مایکل پورتر 2012 17000 تومان (دانلود )

The Impacts of E-SCM on the E-Tailing Industry: An Analysis from Porter

----------------------------------------------------------------------------------------------

M297.رشد بالاتر از طریق استراتژی اقیانوس آبی : مفاهیمی برای سیاست های اقتصادی 2012 18000 تومان (دانلود )

Higher growth through the Blue Ocean Strategy: Implications for economic policy

----------------------------------------------------------------------------------------------

M298. رفتار خرید اینترنتی مصرف کنندگان در شیلی 2013 15000 تومان (دانلود )

Consumer internet purchasing behavior in Chile

----------------------------------------------------------------------------------------------

M299. مدیریت ریسک زنجیره تأمین در شرکت های فرانسوی 2012 18000 تومان (دانلود )

Supply chain risk management in French companies
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
----------------------------------------------------------------------------------------------

M300. اخلاق و مالیات : مقایسه میان کشوری شرکت های انگلیسی و ترکیه ای 2013 20000 تومان (دانلود )

Ethics and taxation: A cross-national comparison of UK and Turkish firms

----------------------------------------------------------------------------------------------

M301. توسعه و حفظ فرهنگ اخلاقی شرکت : عناصر اصلی 2013 20000 تومان (دانلود )

Developing and sustaining an ethical corporate culture: The core elements

----------------------------------------------------------------------------------------------

M302. ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری: مدیران بازاریابی تایلندی در مقابل مدیران بازاریابی آمریکایی 2013 15000 تومان (دانلود )

Perceptions about ethics institutionalization and quality of work life: Thai versus American marketing managers

------------------------softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
-433-0138----------------------------------------------------------------------

M303. یک مطالعه تجربی درباره ی منشأ عملکرد رابطه ای فروشنده در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی 2013 17000 تومان (دانلود )

An empirical study on the source of vendors’ relational performance in offshore information systems outsourcing

----------------------------------------------------------------------------------------------

M304. تأثیر شرایط رقابتی بر تازه واردان بازارهای جدید در صنعت هتلداری استانبول: تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل پنج نیروی موقعیت رقابتی مایکل پورتر2012 17000 تومان (دانلود )

The Impact of Competition Conditions on New Market Entrants in Istanbul Hotel Industry: An Analyse by Using Five Forces of Competitive Position Model of M.Porter

----------------------------------------------------------------------------------------------

M305. مکانیسم های اجرای تصمیم گیری در نظارت فناوری اطلاعات (IT)، مورد : مدیریت ارتباط با مشتریان 2012 18000 تومان (دانلود )

Decision execution mechanisms of IT governance: The CRM case

----------------------------------------------------------------------------------------------

M306. اجازه بدهیم موسیقی اجرا شود یا خیر؟ تأثیر موسیقی زمینه (موسیقی متن) بر رفتار مصرف کننده ها 2012 15000 تومان (دانلود )

Let the music play or not: The influence of background music on consumer behavior

----------------------------------------------------------------------------------------------

M307. عوامل کلیدی در موفقیت کسب و کار خانوادگی اسلامی 2012 15000 تومان (دانلود )

Key Success Factors of Islamic Family Business

----------------------------------------------------------------------------------------------

M308. کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی: آیا در محیط های پویا عمل می کند؟ 2012 25000 تومان (دانلود )

Using strategic performance measurement systems for strategy formulation: Does it work in dynamic environments?

-----------softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
-----------------------------------------------------------------------------------

M309. استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک : یک دیدگاه چند مرحله ای 2012 20000 تومان (دانلود )

Using the balanced scorecard in assessing the performance of e-SCM diffusion: A multi-stage perspective

----------------------------------------------------------------------------------------------

M310. از پنج نیروی رقابتی به پنج نیروی همکاری : تجدید نظر در روابط متقابل ساختار صنعت – شرکت 2012 15000 تومان (دانلود )


From Five Competitive Forces to Five Collaborative Forces: Revised View on Industry Structure-firm Interrelationship
HS2- پروژه مالی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری
HS3- پروژه مالی شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز
HS4- پروژه مالی شرکت غله و خدمات بازرگانی
HS5- پروژه مالی طراحی یک سیستم انبارداری وکنترل موجودی ها
HS6- پروژه مالی طراحی سیستم حقوق و دستمزد
HS7- پروژه مالی عملیات بانکی و حسابداری بانک صادرات
HS8- پروژه اداره مخابرات
HS9- پروژه صنایع فرآورده های لبنی
HS10- پروژه مالی سیستم خرید و کنترل انبار شرکت سیمان
HS11- پروژه مالی سیستم انبارداری شرکت صنعت چوب
HS12- پروژه مالی سیستم انبارداری کارخانه خوراک دام و طیور
HS13- پروژه مالی شرکت جامعه
HS14- پروژه مالی شرکت های تضامنی
HS15- پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی
HS16- پروژه مالی رابطه نسبت های نقدی و تعهدی
HS17- پروژه مالی سیستم موجودی کالا درشرکت ملی گاز
HS18- پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد درمانگاه تامین اجتماعی
HS19- پروژه مالی سیستم (چرخه) حسابداری
HS20- پروژه مالی سیستم انبار داری شرکت تولیدی بهپاک
HS21- پروژه مالی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
HS22- انبـارداری شرکت مواد غذائی
HS23- انبار داری وکنترل موجودی در شرکت مادایران
HS24- سیستم حسابداری کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز
HS25- سیستم های اطلاعات حسابداری بیمارستان
HS26- انبارداری و تشریح عملیات مربوط به درخواست و تحویل جنس مربوط به نمایندگی خدمات پس از فروش سایپا
HS27- گزارش کارآموزی – شرکت کف ساز شرق - حسابداری اموال ، حقوق و دستمزد ، حسابداری مالی و سیستم انبار
HS28- امور مالی شرکت پشم و شیشه
HS29- پروژه مالی سیستم حسابداری شهرداری مرکزی مشهد (واحد حسابداری جاری)
HS30- پروژه مالی شرکت طلا سقف توس
HS31- سیستم حقوق و دستمزد کارخانه قند آبکوه
HS32- محاسبه هزینه مواد و دستمزد با استفاده از تکنیکهای زمان سنجی
HS33- طراحی حقوق ودستمزد در اکسل
HS34- سیستم حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
HS35- بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک
HS36- بررسی سیستم مکانیزه انبار شرکت تعاونی گاوآهن سازان
HS37- بررسی سیستم انبارداری در موسسات تولیدی
HS38- بررسی سیستم انبارداری در موسسات تولیدی
HS39- بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین
HS40- تجزیه و تحلیل سیستم خرید و انبارداری مجتمع صنعتی سیمان آبیک
HS41- حسابداری تجزیه و تحلیل داده ها مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا
HS42- انبار داری در شرکت تجهیزات ایمنی راهها
HS43- سیستم حقوق و دستمزد شرکت تولید کننده قطعات خودرو
HS44- پروژه مالی در شرکت های تعاونی
HS45- مراحل مالی شرکت موکت
HS46- پروژه مالی نحوه حسابداری درانواع شرکت ها
HS47- پروژه مالی کلیات سیستم انبارداری
HS48- پروژه مالی کارخانه ماکارانی
HS49- پروژه مالی امور مالی در شرکت های سهامی
HS50- پروژه مالی امور مالی درصنعت برق
HS51- پروژه مالی امور مالی درمدارس
HS52- پروژه مالی انباری داری درجهاد کشاورزی
HS53- پروژه مالی انبارداری ماشین های اداری
HS54- پروژه مالی مدیریت سود
HS55- پروژه مالی سیستم حسابداری شرکت صنعتی
HS56- پروژه مالی رشته حسابداری
HS57- بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن
HS58- پروژه مالی اداره غله
HS59- پروژه مالی تعیین هزینه و قیمت گذاری کالاهای تولیدی
HS60- پروژه مالی شرکت کنسرو سازی
HS61- پروژه مالی شرکت سهامی شهدآب
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
HS62- پروژه مالی شرکت شهد ایران
HS63- پروژه مالی شرکت تولیدی پارس پلاستیک
HS64- پروژه مالی انبارداری شرکت مخابرات
HS65- پروژه مالی انبارداری کارخانه شیشه
HS66- پروژه مالی انبارداری شرکت دارو
HS67- پروژه مالی ارزش افزوده اقتصادی
HS68- پروژه مالی در شهرداری
HS69- پروژه مالی شرکت سهامی مخابرات
HS70- پروژه مالی حسابداری صنعتی
HS71- پروژه مالی حسابداری
HS72- پروژه مالی پیمانکاری شرکت انبوه سازان
HS73- پروژه مالی دانشگاه علوم پزشکی
HS74- پروژه مالی بیمه درمانی
HS75- پروژه مالی بانک سپه
HS76- پروژه مالی انبارهای فنی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
HS77- پروژه مالی شرکت سنگواره کربن شرق
HS78- پروژه مالی حقوق و دستمزد شرکت تولیدی
HS79- پروژه مالی بانک ملی
HS80- پروژه مالی بانک رفاه کارگران
HS81- پروژه مالی حقوق و دستمزد
HS82- پروژه مالی حقوق و دستمزد در شرکت ملی نفت
HS83- پروژه مالی حقوق و دستمزد دراداره آموزش و پرورش
HS84- پروژه مالی حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی
HS85- پروژه مالی بیمارستان
HS86- پروژه مالی حقوق و دستمزد شرکت آب وفاضلاب
HS87- پروژه مالی در بانک ها
HS88- سرمایه گذاری در بورس
HS89- نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی
HS90- میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران ارشد شرکت های برق
HS91- موانع گسترش بانکداری الکترونیک
HS92- عـوامل موثر در محاسبه بهای تمام شده برق در نیروگاه از دیدگاه مدیران مالی
HS93- صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین
HS94- سیستم انبارداری در موسسات تولیدی
HS95- بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
HS96- بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتها
HS97- بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران
HS98- بررسی روند بلند مدت در کارایی بانک های تجاری ایران, اندازه گیری کارایی و رتبه بندی بانکهای تجاری ایران
HS99- تاثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری
HS100- تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
HS101- تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری
HS102- بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکار های لازم جهت بیرون رفت از این متشکل
HS103- بررسی آثار وضع مالیات بر زمین مطالعه ی موردی اقتصاد ایران
HS104- بررسی بازاریابی برنج ایرانی
HS105- بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی طرحهای زیربنایی از بانک جهانی
HS106- بررسی تطبیقی سیستم حسابداری مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت با سیستم حسابداری مؤسسات آموزشی مشابه بمنظور ارائه سیستم مناسب
HS107- رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی
HS108- روش های پیش بینی ضریب بهره وری TBM
HS109- حسابداری شهـرداری ها
HS110- تجارت بین الملل و رشد اقتصادی
HS111- تجارت الکترنیک
HS112- تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام
HS113- تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام
HS114- تاثیر هموار سازی سود بر بازده انباشته غیر عادی سهام شرکت ها
HS115- تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور
HS116- روش های تامین مالی بر ارزش شرکت ه

PRM1- بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت (15000 تومان)

PRM2- بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان(15000 تومان)

PRM3- رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان (18000 تومان)

PRM4- بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران مدارس (تماس بگیرید)

PRM5- بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی، عوامل تعاملی فلندرز و سبک های شناختی دبیران(تماس بگیرید)

PRM6- اثربخشی دوره های آموزشی مراکز فنی و حرفه ای و کاردانش در اشتغال فارغ التحصیلان(تماس بگیرید)

PRM7- برنامه ریزی استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق(تماس بگیرید)

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
PRM8- بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توانمند سازی منابع انسانی در شرکت برق(18000 تومان)

PRM9- بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی(20000 تومان)

PRM10- . بررسی کارکرد نظام ارزشیابی کارکنان در شرکت مدیریت تولید برق(تماس بگیرید)

PRM11- . بررسی ساختار سازمانی و راهکارهای بهبود آن در نیروگاه(تماس بگیرید)

PRM12- رابطه اجرای مدل تعالی سازمانی با ارتقای بهره وری نیروی انسانی(20000 تومان)

PRM13- مطالعه و بررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق(تماس بگیرید)

PRM14- عوامل موثر در ایجاد و ارتقاء کارآفرینی در سازمان صنایع کوچک(15000 تومان)

PRM15- تعیین ساز و کار مناسب جهت برونسپاری فعالیت های شرکت توزیع نیروی برق با تأکید بر رویکرد سیستمی(20000 تومان)

PRM16- آسیب شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق با هدف بهبود و توسعه(تماس بگیرید)

PRM17- بررسی میزان آمادگی مدیران شرکت توزیع برق برای اجرای سیستم بازخورد 360 درجه(تماس بگیرید)

PRM18- بررسی آثار و نتایج واگذاری خدمات نیروی انسانی به بخش خصوصی در سازمان آب و برق(18000 تومان)

PRM19- بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت .....(18000 تومان)

PRM20- بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت الکترونیکی بر تمایلات رفتاری مشتریان در خریدهای الکترونیکی(20000 تومان)

PRM21- شناسایی تکنولوژی های کلیدی سالن های مونتاژ با استفاده از روش TOPSIS- و20000 تومان

PRM22- شناسایی و تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای محیطی و ارزیابی داخلی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک20000 تومان

PRM23- بررسی وضعیت توانمند سازی مدیران مدارس و شناسایی راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای آن(تماس بگیرید)

PRM24- بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی(تماس بگیرید)

PRM25- شناسایی نقش سیستم اطلاعات مدیریت در بهبود تصمیمات مرتبط با امور مختلف و مؤثر بر آموزش و یادگیری(تماس بگیرید)

PRM26- بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروههای آموزشی(تماس بگیرید)

PRM27- بررسی جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی(تماس بگیرید)

PRM28- پژوهشی در رابطه با الگوریتم های مسیر یابی(تماس بگیرید)

PRM29- بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران 18000 تومان

PRM30- ارزیابی دانش سازمانی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی گروهی(تماس بگیرید)

PRM31- رابطه اجرای مدل تعالی سازمانی  EFQM با ارتقای بهره وری نیروی انسانی 18000 تومان

PRM32- کارآفرینی + سرمایه اجتماعی + خلاقیت + هوش هیجانی + اثر اینترنت + تأثیر اشانتیون + ارزشیابی کارکنان(تماس بگیرید)

PRM33- الگوی ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیتهای سازمان 20000 تومان

PRM34- پژوهشی در رابطه با بلوغ سازمانی(تماس بگیرید)

PRM35- بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی و محافظه کاری(تماس بگیرید)

PRM36- بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در ادارات دولتی(تماس بگیرید)

PRM37- بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش(تماس بگیرید)

PRM38- تهیه و تدوین نیازهای آموزشی کارکنان شرکت ... بر اساس الگوهای پودمان های آموزشی(تماس بگیرید)

PRM39- بررسی موانع و مشکلات نظریه پردازی در قلمرو رشته سازمان ومدیریت(تماس بگیرید)

PRM40- او لویت بندی عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه 18000 تومان

PRM41- بررسی رضایتمندی کارشناسان شرکت... از مسیر پیشرفت شغلی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن(تماس بگیرید)

PRM42- رابطه رهبری معنوی با رفتار کارکنان در سازمان 15000 تومان

PRM43- بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان در بانکهای......(تماس بگیرید)

PRM44- تأثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر رضایت مشتریان 18000 تومان
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

PRM45- تحلیلی بر مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی با رویکرد TOPSIS فازی(تماس بگیرید)

PRM46- بررسی نقش بانکداری الکترونیک در افزایش رفاه اجتماعی .....18000 تومان

PRM47- شناسایی وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت بازاریابی، و رضایت مندی مشتریان....... 18000 تومان

PRM48- بررسی تاثیر بهره وری نیروی انسانی بر کیفیت خدمات )مدل سروپروف).... 16000 تومان

PRM49- بررسی رابطه بین توانمند سازی و رفتار شهروندی سازمانی (OCB) در بانکهای 18000 تومان

PRM50- بررسی فرایند آموزش کارکنان در سازمان ......(تماس بگیرید)

PRM51- امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در شرکت ........15000 تومان
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

PRM52- بررسی رابطه بین توانمند سازی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان(تماس بگیرید)

PRM53- رابطه بین اعتماد سازمانی و یادگیری سازمانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه.....(تماس بگیرید)

PRM54- بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس 20000 تومان

PRM55- ارتباط بین یادگیری سازمانی وتعهد سازمانی سازمان های ورزشی.....(تماس بگیرید)

PRM56- تأثیر ابعاد سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی(تماس بگیرید)

PRM57- رابطه بین نو آوری سازمانی با مدیریت دانش 20000 تومان

PRM58- بررسی رابطه بین سبک های مدیریت کلاس با ارزشیابی دانشجویان(تماس بگیرید)

PRM59- ارتباط منابع قدرت و سبک های مدیریت تعارض در مدیران(تماس بگیرید)

PRM60- تروریسم مجازی و راههای مقابله با آن(تماس بگیرید)

PRM61- مدیریت بر مبنای هدف (MBO) و 15000 تومان

PRM62- جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی(تماس بگیرید)

PRM63- بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و جو سازمانی  همراه با پرسشنامه ها 20000تومان

PRM64- ارزیابی عوامل موثر بر کارآیی عملکرد مدارس هوشمند(تماس بگیرید)

PRM65- بررسی رابطه ی رهبری امنیت مدار و اثربخشی رهبری(تماس بگیرید)

PRM66- بررسی وضعیت جو توانمندسازی(تماس بگیرید)

PRM67- بررسی رابطه سبک رهبری خدمتگذار مدیران با رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان 18000 تومان

PRM68- بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت در افزایش کارایی 15000 تومان

PRM69- ارزیابی دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ....... مبتنی بر الگوی پاتریک(تماس بگیرید)

PRM70- بررسی و مقایسه کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه های .......(تماس بگیرید)
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

PRM71- بررسی عوامل و موانع جلوگیری از قاچاق کالا در مرزهای استان......__ 15000 تومان

PRM72- بررسی وضعیت نظارت وهدایت آموزشی درمدارس (تماس بگیرید)

PRM73- تاثیر توانمندسازی روان شناختی و کانون کنترل بر تعهد سازمانی 25000 تومان

PRM74- بررسی تاثیر فنون مختلف آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی 18000 تومان

PRM75- بررسی صلاحیتهای حرفهای اعضای هیئت علمی دانشگاه......(تماس بگیرید)

PRM76- رابطه بین مدیریت تنوع و کیفیت کار تیمی (تماس بگیرید)

 

PRM77-  پروپوزال ارائه یک متدولوژی برای رقابت و همکاری بین زنجیره های تأمین با رویکرد تئوری بازی ها

 

PRM78-  پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی بر عاملهای نرم افزاری هوشمند در زنجیره تامین چابک

 

PRM79-  پروپوزال بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و نسبت سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس

 

PRM80-  پروپوزال بررسی تاثیر هوش عقلی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان

 softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
PRM81-  پروپوزال بررسی عوامل موثر برتمایل ترک شغل کارکنان سازمان

 

PRM82-  پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست بازنشستگی پیش از موعد کارکنان

 

PRM83-  پروپوزال بررسی موانع استقرارنظام بودجه ریزی عملیاتی درسازمان

 

PRM84-  پروپوزال کاربرد روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و سنتی، در محاسبه قیمت تمام شده‌ی بیماران

 

PRM85-  پروپوزال بررسی (مطالعه) موانع اجرای راهبرد کلان توسعه در سازمان

 

PRM86-  پروپوزال بررسی تاثیر قابلیت های چابکی بر هزینه ها و تعهدات سازمان

 

PRM87-  پروپوزال بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان

 

PRM88-  پروپوزال بررسی تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات بر رضایت مشتریان

 

PRM89-  پروپوزال بررسی راههای ارتقاء یادگیری سازمانی باتوانمندسازی نیروی انسانی

 

PRM90-  پرو پوزال بررسی عوامل موثر بر تصمیم برون سپاری خدمات و تاثیر آن بر هزینه ها

 

PRM91-  پروپوزال بررسی تاثیر قابلیت های چابکی سازمانی بر رضایت مشتریان

 

PRM92-  پروپوزال بررسی پیامدهای اجتماعی ناشی از شکل گیری سکونت گاه های غیررسمی

 

PRM93-  پروپوزال بررسی میزان آمادگی سازمان برای اجرای برنامة جانشین پروری، و طراحی چارچوب كلی برنامه
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

PRM94-  پروپوزال بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری مشتری

 

PRM95-  پروپوزال بررسی ارتباط میان جنسیت، سن، تجربه حرفه‌ای، سطح تحصیلات، وگونه‌های شخصیتی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای با انحرافات رفتاری متداول شناخته شده، در بازار سرمایه

 

PRM96-  پروپوزال بررسی تأثیراقدامات مدیریت منابع انسانی بر قابلیت یادگیری سازمانی

 

PRM97-  پروپوزال بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران

 

PRM98-  پروپوزال بررسی همراستایی زنجیره تامین سازمان با تولیدات آن

 

PRM99-  پروپوزال بررسی عوامل موثر در قیمت آپارتمانهای مسکونی به روش هدانیک

 

PRM100-   پروپوزال بررسی عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید در مشتریان آنلاین

 

PRM101-  پرپوزال بررسی عوامل اثرگذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثر آن بر رفتار شهروندی و تعهد سازمانی

 

PRM102-  پروپوزال بررسی رابطه ی بین هوش معنوی و توانمندسازی روانی

 

PRM103-  پروپوزال ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و ساختار سازمانی

 

PRM104-  پروپوزال مطالعه‌ای كیفی برای شناسایی استراتژی‌های آموزش و توسعه و جبران خدمت

 softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138نوشته شده در : سه شنبه 15 مهر 1393  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

ا و پایان نامه دانشجویان مالی و حسابداری و مدیریت در سطح ارشد

» نوع مطلب : حسابداری ،


بانک پروژه و پایان نامه دانشجویی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
کاملترین مجموعه در ایران در 9 دی وی دی

بیش از 40 گیگابایت و 100.000 تحقیق و مقاله

به همراه بهترین طرح های توجیهی تایید شده

توجه داشته باشید

قیمت این محصول در بازار سیاه بیشتر از 300.000 تومان است

کاملترین و به روزترین منبع تحقیق ویژه دانشجویان

بدون نیاز به جستجو در اینترنت مقاله خود را آماده کنید

ما قبلا برای شما سرچ کرده ایم شما فقط انتخاب کنید

کاملترین مقالات در تمام زمینه های ادبی ،
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
تاریخی ،مذهبی، شیمی مهندسی و ... همه مقالات

شما را از قبل آماده کرده ایم

به همراه 2 دی وی دی هدیه طرح های توجیهی DVD7

با سلام خدمت کاربران محترم
وب سایت ویکی پروژه افتخار دارد با انجام و فروش انواع پایان نامه ، پروژه ، تحقیق ، مقالات علمی ، پروژه کارآفرینی ، گزارش کارآموزی و پاورپوینت در اسرع وقت و نازلترین قیمت کمک و مشاوره در انجام انواع تحقیق، مقاله و پروژه های دانشگاهی و تهیه مقالات شما را در پیشبرد سطح علمی کشور یاری نماید.
انجام انواع تحقیق فارسی و انگلیسی و همچنین پروژه های دانشجویی آماده و در هر زمینه و تمامی دروس عمومی و تخصصی کلیه رشته ها
★بهترین قیمت، کمترین زمان و بالاترین کیفیت★
تمامی فایلهای نهاییِ ارائه شده حاضر و آماده بوده و مشتمل بر چکیده، مقدمه، فهرست مطالب، متن اصلی، پاورقی، جمع بندی و نتیجه گیری، فهرست منابع و ماخذ می باشند.

انجام پروژه ها و پایان نامه دانشجویان مالی و حسابداری و مدیریت در سطح ارشد و کارشناسی با بهترین کیفیت

انجام پروژه ها و پایان نامه دانشجویان مالی و حسابداری و مدیریت در سطح ارشد و کارشناسی با بهترین کیفیت
از پروپوزال تا دفاعیه و نگارش متن کامل پایان نامه با مناسب ترین قیمت و کیفیت بالا بر اساس آخرین و جدیدترین مقالات گردآوری داده ها و تحلیل آماری و نگارش فصول چهارم و پنجم پایان نامهانتخاب موضوع و انجام پایان نامه دانشجویان مالی و حسابداری و مدیریت در سطح ارشد با بهترین کیفیت
پایان نامه ها ی حرفه ای برای تمام گرایشات رشته ی حسابداری با ارائه ی موضوع ، مشاوره و پشتیبانی رایگان با موضوعات روز
تنظیم پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد در سراسر کشور و در اسرع وقت ،مشاوره و انتخاب موضوع پایان نامه منطبقبا زمینه شغلی ، علاقه و توانایی دفاع دانشجو، مشاوره و طراحی
پرسش نامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده ازنرم افزارهای مرتبط
انجام کلیه امور حسابداری و مالی شرکتها ( سهامی خاص ، سهامی عام ، با مسئولیت محدود ، و تعاونی ) ، موسسات و کارخانجات .
- اعزام نیروی حسابداری از انباردار و کمک حسابدار تا مدیر مالی و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید (تمام وقت یا پاره وقت) و نظارت و پشتیبانی مستمر نیروهای اعزامی به شرکتها و موسسات.
- مشاوره ،ارائه، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مناسب مالی، انبار، حقوق و دستمزد شرکتها ، موسسات ، کارخانجات ، اصناف و مشاغل خاص با توجه به نوع فعالیت آنها.
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
- تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه.
- ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتاسیس یا شرکتهای با سیستم مالی نامرتب.
- ثبت سند حسابداری (جاری –معوقه (
- تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها طبق ضوابط و استانداردهای ملی.
- تهیه صورتهای مالی از روی اسناد و مدارک ناقص. - تبدیل صورتهای مالی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی.
-تهیه انواع گزارشات مالی وتجزیه و تحلیل صورت‌های مالی.
- تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص.
- اجرای عملیات اصلاح و بستن حسابها.
-اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شرکتها .
- انجام و بررسی مسائل حل اختلاف مالی فی مابین شرکاء در سنوات جاری و گذشته.
- تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی و کنترل داخلی و بهینه سازی سیستمهای مالی.
- حسابداری پیمانکاری و تنظیم صورت وضعیت پروژه‌های عمرانی.
- کنترل خط تولید و بهای تمام شده و انجام عملیات انبار گردانی و سیستم‌های انبارداری، کدینگ کالا و کنترل موجودی.
- آموزش حسابداری ، حسابرسی کاربردی به پرسنل مالی شرکتها و موسسات.
- انجام امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول و استاندارد حسابداری به همراه دستورالعمل های انبارگردانی از ابتدا تا ارائه گزارش کسر و اضافات به مدیریت .
- تنظیم تراز و مدارک وام بانکی و پیگیری تا مرحله دریافت وام.
- محاسبه ارزش افزوده و پیگیری تا تسلیم اظهارنامه.
- تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کد اقتصادی.
- انجام حسابداری مربوط به امور ورشکستگی و مدیریت تسویه با همراهی وکیل شرکتی مجرب


قیمت : 15000 تومان

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
جامع ترین منبع تحقیقاتی برای پایان نامه های دانشجویی

مقالات ،پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های

خود را در کوتاه ترین مدت آماده کنید

ما 80 درصد راه را رفته ایم

مقالات این مجموعه از رفرنسهای ایرانی و خارجی تهیه شده است

تمام مقالات خارجی این مجموعه ترجمه شده و به زبان فارسی می باشد

قیمت : 15000 تومان


دیگر نگران پروژه های دانشجویی و مقالات و پایان نامه تان نباشد

تاپ ترین و جدید ترین مقالات در تمام زمینه های علمی

مجموعه ای بی نظیر و فوق العاده

مناسب برای تمامی دانشجویان

در تمامی رشته های تحصیلی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
فرصتی بی نظیر برای صرفه جویی در وقت

قیمت : 15000 تومان


بخشی از محتویات این پکیج علمی استثنایی عبارتند از :

بیش از ۳۰۰۰۰ مقاله و پایان نامه و پروژه فارسی در زمینه های مختلف

بیش از ۳۰۰۰ فایل های آموزشی پاورپوینت فارسی در زمینه های مختلف

بیش از هزار طرح کارفرینی باجزئیات کامل در زمینه های مختلف

تمامی فایل ها بصورت فایل ورد (doc) می باشد و قابل ویرایش به دلخواه میباشد
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

به صورت کامل و آماده و صفحه بندی شده

تمام مطالب به صورت فارسی نام گذاری و دسته بندی شده است

همه چیز آماده است

شما فقط نام تهیه کننده را عوض کرده و پرینت بگیرید

قیمت : 15000 تومان


در زمینه های مختلف علمی همچون :

ادبیات ، آموزشی ، برق ، کامپیوتر ، دام و طیور ، فیزیک ، حسابداری ، حقوق ، هنر ، جغرافیا ، جهانگردی ، کشاورزی ، معارف ، مشاهیر ، مکانیک

مدیریت و علوم تجربی ، عمران ، پزشکی ، رواشناسی ، صنایع ، شیمی ، تاریخ ، ورزش ، حقوق بشر ،حقوق بیمه ، پزشکی ، تجارت ، حقوق تطبیقی ، حقوق جزایی ، معماری و …

تمام مطالب به صورت فارسی نام گذاری و دسته بندی شده است

حاصل تلاش چند ساله ده ها دانشجوی برتر کشور اکنون در دستان شماست

توجه داشته باشید که این پکیج بیشتر از 40 گیگابایت حجم دارد

و کاملترین مجموعه در ایران است

به همراه 2 دی وی دی هدیه طرح های توجیهی DVD7
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
نکته مهم : این پکیج در بازار سیاه به ارزش بالای 300 هزار تومان به فروش میرسد
فروش سایپا
پروژه مالی رشته حسابداری
پروژه مالی انبارداری
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
تشریح عملیات مربوط به درخواست و تحویل جنس مربوط به نمایندگی خدمات پس از فروش سایپا
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
تعداد صفحه 22 صفحه
فرمت محصول Word 2003
نوع فونت B Nazanin
سایز فونت 14

( حجم فایل: 29 Kb )


فهرست مطالب :
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
انبار داری 1
تعریف: 1
خط مشی: 2
سایپا: 3
شیوه ورود کالا به انبارنمایندگی های مجاز 6
بازار انبار: 9
انتقال کالا بین انبارهای نمایندگی ها 9
طبقه بندی و شماره گذاری اجناس: 11
کد میله ای (بار کد bar cde): 13
دفتر وکارت انبار 14
دفتر واردات: 15
اطلاعات دفتر واردات انبار: 15
تامین و تکمیل ذخیره انبار: 16
خروج کالا از انبار 18

شماره مجوز 1031/23341/85
.........................................................................
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
این محصول به صورت فایل Word قابل تغییرات ، بابسته بندی شکیل وبصورت اورجینال ارسال میگردد.
در صورت نیاز ارسال از طریق ایمیل نیز امکانپذیر است(ارسال به ایمیل شما بدون هزینه ارسال پستی و فقط 7500 تومان خواهد بود)برای دریافت این پروژه از طریق ایمیل حتماً در قسمت پیغام درخواست ارسال از طریق ایمیل را بنویسید.

** خریدار محترم لطفا جهت ورود به سایت و ثبت سفارش بر روی “ تصویر محصول “ کلیک نمایید **
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
فروشنده: پارسی سل
HS1- پروژه مالی در صنعت برق
HS2- پروژه مالی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری
HS3- پروژه مالی شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز
HS4- پروژه مالی شرکت غله و خدمات بازرگانی
HS5- پروژه مالی طراحی یک سیستم انبارداری وکنترل موجودی ها
HS6- پروژه مالی طراحی سیستم حقوق و دستمزد
HS7- پروژه مالی عملیات بانکی و حسابداری بانک صادرات
HS8- پروژه اداره مخابرات
HS9- پروژه صنایع فرآورده های لبنی
HS10- پروژه مالی سیستم خرید و کنترل انبار شرکت سیمان
HS11- پروژه مالی سیستم انبارداری شرکت صنعت چوب
HS12- پروژه مالی سیستم انبارداری کارخانه خوراک دام و طیور
HS13- پروژه مالی شرکت جامعه
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
HS14- پروژه مالی شرکت های تضامنی
HS15- پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی
HS16- پروژه مالی رابطه نسبت های نقدی و تعهدی
HS17- پروژه مالی سیستم موجودی کالا درشرکت ملی گاز
HS18- پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد درمانگاه تامین اجتماعی
HS19- پروژه مالی سیستم (چرخه) حسابداری
HS20- پروژه مالی سیستم انبار داری شرکت تولیدی بهپاک
HS21- پروژه مالی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
HS22- انبـارداری شرکت مواد غذائی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
HS23- انبار داری وکنترل موجودی در شرکت مادایران
HS24- سیستم حسابداری کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز
HS25- سیستم های اطلاعات حسابداری بیمارستان
HS26- انبارداری و تشریح عملیات مربوط به درخواست و تحویل جنس مربوط به نمایندگی خدمات پس از فروش سایپا
HS27- گزارش کارآموزی – شرکت کف ساز شرق - حسابداری اموال ، حقوق و دستمزد ، حسابداری مالی و سیستم انبار
HS28- امور مالی شرکت پشم و شیشه
HS29- پروژه مالی سیستم حسابداری شهرداری مرکزی مشهد (واحد حسابداری جاری)
HS30- پروژه مالی شرکت طلا سقف توس
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
HS31- سیستم حقوق و دستمزد کارخانه قند آبکوه
HS32- محاسبه هزینه مواد و دستمزد با استفاده از تکنیکهای زمان سنجی
HS33- طراحی حقوق ودستمزد در اکسل
HS34- سیستم حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی
HS35- بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیک
HS36- بررسی سیستم مکانیزه انبار شرکت تعاونی گاوآهن سازان
HS37- بررسی سیستم انبارداری در موسسات تولیدی
HS38- بررسی سیستم انبارداری در موسسات تولیدی
HS39- بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین
HS40- تجزیه و تحلیل سیستم خرید و انبارداری مجتمع صنعتی سیمان آبیک
HS41- حسابداری تجزیه و تحلیل داده ها مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا
HS42- انبار داری در شرکت تجهیزات ایمنی راهها
HS43- سیستم حقوق و دستمزد شرکت تولید کننده قطعات خودرو
HS44- پروژه مالی در شرکت های تعاونی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
HS45- مراحل مالی شرکت موکت
HS46- پروژه مالی نحوه حسابداری درانواع شرکت ها
HS47- پروژه مالی کلیات سیستم انبارداری
HS48- پروژه مالی کارخانه ماکارانی
HS49- پروژه مالی امور مالی در شرکت های سهامی
HS50- پروژه مالی امور مالی درصنعت برق
HS51- پروژه مالی امور مالی درمدارس
HS52- پروژه مالی انباری داری درجهاد کشاورزی
HS53- پروژه مالی انبارداری ماشین های اداری
HS54- پروژه مالی مدیریت سود
HS55- پروژه مالی سیستم حسابداری شرکت صنعتی
HS56- پروژه مالی رشته حسابداری
HS57- بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن
HS58- پروژه مالی اداره غله
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
HS59- پروژه مالی تعیین هزینه و قیمت گذاری کالاهای تولیدی
HS60- پروژه مالی شرکت کنسرو سازی
HS61- پروژه مالی شرکت سهامی شهدآب
HS62- پروژه مالی شرکت شهد ایران
HS63- پروژه مالی شرکت تولیدی پارس پلاستیک
HS64- پروژه مالی انبارداری شرکت مخابرات
HS65- پروژه مالی انبارداری کارخانه شیشه
HS66- پروژه مالی انبارداری شرکت دارو
HS67- پروژه مالی ارزش افزوده اقتصادی
HS68- پروژه مالی در شهرداری
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
HS69- پروژه مالی شرکت سهامی مخابرات
HS70- پروژه مالی حسابداری صنعتی
HS71- پروژه مالی حسابداری
HS72- پروژه مالی پیمانکاری شرکت انبوه سازان
HS73- پروژه مالی دانشگاه علوم پزشکی
HS74- پروژه مالی بیمه درمانی
HS75- پروژه مالی بانک سپه
HS76- پروژه مالی انبارهای فنی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
HS77- پروژه مالی شرکت سنگواره کربن شرق
HS78- پروژه مالی حقوق و دستمزد شرکت تولیدی
HS79- پروژه مالی بانک ملی
HS80- پروژه مالی بانک رفاه کارگران
HS81- پروژه مالی حقوق و دستمزد
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
HS82- پروژه مالی حقوق و دستمزد در
شرکت ملی نفت
HS83- پروژه مالی حقوق و دستمزد دراداره آموزش و پرورش
HS84- پروژه مالی حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی
HS85- پروژه مالی بیمارستان
HS86- پروژه مالی حقوق و دستمزد شرکت آب وفاضلاب
HS87- پروژه مالی در بانک ها
HS88- سرمایه گذاری در بورس
HS89- نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی
HS90- میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران ارشد شرکت های برق
HS91- موانع گسترش بانکداری الکترونیک
HS92- عـوامل موثر در محاسبه بهای تمام شده برق در نیروگاه از دیدگاه مدیران مالی
HS93- صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین
HS94- سیستم انبارداری در موسسات تولیدی
HS95- بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
HS96- بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتها
HS97- بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران
HS98- بررسی روند بلند مدت در کارایی بانک های تجاری ایران, اندازه گیری کارایی و رتبه بندی بانکهای تجاری ایران
HS99- تاثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
HS100- تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
HS101- تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری
HS102- بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکار های لازم جهت بیرون رفت از این متشکل
HS103- بررسی آثار وضع مالیات بر زمین مطالعه ی موردی اقتصاد ایران
HS104- بررسی بازاریابی برنج ایرانی
HS105- بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی طرحهای زیربنایی از بانک جهانی
HS106- بررسی تطبیقی سیستم حسابداری مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت با سیستم حسابداری مؤسسات آموزشی مشابه بمنظور ارائه سیستم مناسب
HS107- رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی
HS108- روش های پیش بینی ضریب بهره وری TBM
HS109- حسابداری شهـرداری ها
HS110- تجارت بین الملل و رشد اقتصادی
HS111- تجارت الکترنیک
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
HS112- تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام
HS113- تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

انجام پروژه های توجیه اقتصادی و تدوین طرح های توجیهی کسب و کار توسط کارشناسان مدیریت پروژه و صنایع،با بهترین کیفیت و در کمترین زمان همراه پشتیبانی 24 ساعت

برای کلیه رشته ها و صنایع
HS114- تاثیر هموار سازی سود بر بازده انباشته غیر عادی سهام شرکت ها
HS115- تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور
HS116- روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار
HS117- بررسی تاثیر هموارسازی ...

انجام پروژه ها و پایان نامه دانشجویان مالی و حسابداری و مدیریت در سطح ارشد و کارشناسی با بهترین کیفیت

انجام پروژه ها و پایان نامه دانشجویان مالی و حسابداری و مدیریت در سطح ارشد و کارشناسی با بهترین کیفیت
از پروپوزال تا دفاعیه و نگارش متن کامل پایان نامه با مناسب ترین قیمت و کیفیت بالا بر اساس آخرین و جدیدترین مقالات گردآوری داده ها و تحلیل آماری و نگارش فصول چهارم و پنجم پایان نامهانتخاب موضوع و انجام پایان نامه دانشجویان مالی و حسابداری و مدیریت در سطح ارشد با بهترین کیفیت
پایان نامه ها ی حرفه ای برای تمام گرایشات رشته ی حسابداری با ارائه ی موضوع ، مشاوره و پشتیبانی رایگان با موضوعات روز
تنظیم پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد در سراسر کشور و در اسرع وقت ،مشاوره و انتخاب موضوع پایان نامه منطبقبا زمینه شغلی ، علاقه و توانایی دفاع دانشجو، مشاوره و طراحی
پرسش نامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده ازنرم افزارهای مرتبط
انجام کلیه امور حسابداری و مالی شرکتها ( سهامی خاص ، سهامی عام ، با مسئولیت محدود ، و تعاونی ) ، موسسات و کارخانجات .
- اعزام نیروی حسابداری از انباردار و کمک حسابدار تا مدیر مالی و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید (تمام وقت یا پاره وقت) و نظارت و پشتیبانی مستمر نیروهای اعزامی به شرکتها و موسسات.
- مشاوره ،ارائه، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مناسب مالی، انبار، حقوق و دستمزد شرکتها ، موسسات ، کارخانجات ، اصناف و مشاغل خاص با توجه به نوع فعالیت آنها.
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
- تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه.
- ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتاسیس یا شرکتهای با سیستم مالی نامرتب.
- ثبت سند حسابداری (جاری –معوقه (
- تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها طبق ضوابط و استانداردهای ملی.
- تهیه صورتهای مالی از روی اسناد و مدارک ناقص. - تبدیل صورتهای مالی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی.
-تهیه انواع گزارشات مالی وتجزیه و تحلیل صورت‌های مالی.
- تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص.
- اجرای عملیات اصلاح و بستن حسابها.
-اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شرکتها .
- انجام و بررسی مسائل حل اختلاف مالی فی مابین شرکاء در سنوات جاری و گذشته.
- تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی و کنترل داخلی و بهینه سازی سیستمهای مالی.
- حسابداری پیمانکاری و تنظیم صورت وضعیت پروژه‌های عمرانی.
- کنترل خط تولید و بهای تمام شده و انجام عملیات انبار گردانی و سیستم‌های انبارداری، کدینگ کالا و کنترل موجودی.
- آموزش حسابداری ، حسابرسی کاربردی به پرسنل مالی شرکتها و موسسات.
- انجام امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول و استاندارد حسابداری به همراه دستورالعمل های انبارگردانی از ابتدا تا ارائه گزارش کسر و اضافات به مدیریت .
- تنظیم تراز و مدارک وام بانکی و پیگیری تا مرحله دریافت وام.
- محاسبه ارزش افزوده و پیگیری تا تسلیم اظهارنامه.
- تعیین حوزه مالیاتی وانجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کد اقتصادی.

M284-مدیریت خلاقیت در روابط بازار کسب و کار 2013 10000 تومان (دانلود مقاله انگلیسی)
Managing creativity in business market relationships

M285. یک مطالعه میان کشوری از نوآوری مصرف کننده و نوآوری خدمات تکنولوژیک (فناورانه)2013 12000 تومان (دانلود )
A cross-country study of consumer innovativeness and technological service innovation

M286. نوآوری پر خطر (ریسک دار) : تأثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه بر توزیع سود2013 12000 تومان (دانلود )
Risky innovation: The impact of internal and external R & D strategies upon the distribution of returns

M287. هماهنگ سازی همکاری زنجیره تامین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی 2013 14000 تومان (دانلود )
Aligning supply chain collaboration using Analytic Hierarchy Process
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
M288. ورود به حوزه جدید : مطالعه «مدیریت بحران» و «ارتباط بحران» داخلی در سازمان ها 2012 14000 تومان(دانلود )
Entering new territory: A study of internal crisis management and crisis communication in organizations

M289.مدیریت ریسک و مشتقات مالی : بررسی اجمالی 2012 10000 تومان (دانلود )
Risk management and financial derivatives: An overview

M290. آموزش صنعتی : مطالعه ای بر اثربخشی آن در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی 2012 12000 تومان (دانلود )
Industrial Training: a Survey on its Effectiveness Among Undergraduates from the Faculty of the Islamic Studies

M291. هماهنگ سازی شیوه های کنترل سازمانی با عملکرد رقابتی برون سپاری 2012 10000تومان (دانلود )
Aligning organizational control practices with competitive outsourcing performance

M292. مدل ترکیبی SWOT وAHP در برون سپاری بازاریابی ورزشی با استفاده از یک مورد ورزش بین دانشکده ای 2011 12000 تومان (دانلود )
SWOT and AHP hybrid model for sport marketing outsourcing using a case of intercollegiate sport

M293. میزان پویایی قیمت گذاری آنلاین در خرده فروشی اینترنتی : مطالعه موردی بازار DVD 13000تومان (دانلود )
Online pricing dynamics in Internet retailing: The case of the DVD market

M294. بررسی رفتار مشتریان آنلاین: یک نگرش خدمت محور2012 15000 تومان (دانلود )
Examining online consumers’ behavior: A service-oriented view

M295. توسعه استراتژیک (راهبردی) دولت الکترونیک و نقش الگوبرداری 2012 12000 تومان (دانلود )
Strategic e-government development and the role of benchmarking

M296. اثرات مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (E-SCM) بر صنعت خرده فروشی الکترونیکی : تجزیه و تحلیل از دیدگاه پنج نیروی (رقابتی) مایکل پورتر 2012 14000 تومان (دانلود )
The Impacts of E-SCM on the E-Tailing Industry: An Analysis from Porter

M297.رشد بالاتر از طریق استراتژی اقیانوس آبی : مفاهیمی برای سیاست های اقتصادی 2012 14000 تومان (دانلود )
Higher growth through the Blue Ocean Strategy: Implications for economic policy

M298. رفتار خرید اینترنتی مصرف کنندگان در شیلی 2013 12000 تومان (دانلود )
Consumer internet purchasing behavior in Chile

M299. مدیریت ریسک زنجیره تأمین در شرکت های فرانسوی 2012 13000 تومان (دانلود )
Supply chain risk management in French companies

M300. اخلاق و مالیات : مقایسه میان کشوری شرکت های انگلیسی و ترکیه ای 2013 ,15000 تومان (دانلود )
Ethics and taxation: A cross-national comparison of UK and Turkish firms

M301. توسعه و حفظ فرهنگ اخلاقی شرکت : عناصر اصلی 2013 15000 تومان (دانلود )
Developing and sustaining an ethical corporate culture: The core elements

M302. ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری: مدیران بازاریابی تایلندی در مقابل مدیران بازاریابی آمریکایی 2013 11000 تومان (دانلود )
Perceptions about ethics institutionalization and quality of work life: Thai versus American marketing managers

M303. یک مطالعه تجربی درباره ی منشأ عملکرد رابطه ای فروشنده در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی 2013 14000 تومان (دانلود )
An empirical study on the source of vendors’ relational performance in offshore information systems outsourcing

M304. تأثیر شرایط رقابتی بر تازه واردان بازارهای جدید در صنعت هتلداری استانبول: تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل پنج نیروی موقعیت رقابتی مایکل پورتر2012 14000 تومان (دانلود )
The Impact of Competition Conditions on New Market Entrants in Istanbul Hotel Industry: An Analyse by Using Five Forces of Competitive Position Model of M.Porter

M305. مکانیسم های اجرای تصمیم گیری در نظارت فناوری اطلاعات (IT)، مورد : مدیریت ارتباط با مشتریان 2012 12000 تومان (دانلود )
Decision execution mechanisms of IT governance: The CRM case

M306. اجازه بدهیم موسیقی اجرا شود یا خیر؟ تأثیر موسیقی زمینه (موسیقی متن) بر رفتار مصرف کننده ها 2012 12000 تومان (دانلود )
Let the music play or not: The influence of background music on consumer behavior
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
M307. عوامل کلیدی در موفقیت کسب و کار خانوادگی اسلامی 2012 12000 تومان (دانلود )
Key Success Factors of Islamic Family Business

M308. کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی: آیا در محیط های پویا عمل می کند؟ 2012 20000 تومان (دانلود )
Using strategic performance measurement systems for strategy formulation: Does it work in dynamic environments?

M309. استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک : یک دیدگاه چند مرحله ای 2012 15000تومان (دانلود )
Using the balanced scorecard in assessing the performance of e-SCM diffusion: A multi-stage perspective

M310. از پنج نیروی رقابتی به پنج نیروی همکاری : تجدید نظر در روابط متقابل ساختار صنعت – شرکت 2012 11000 تومان (دانلود )
From Five Competitive Forces to Five Collaborative Forces: Revised View on Industry Structure-firm Interrelationship

M311. چرخه عمر فناوری : مفهوم سازی و الزامات مدیریتی 2012 17000 تومان (دانلود )
The technology life cycle: Conceptualization and managerial implications

M312. استفاده از روش مقایسه دو به دو برای ارزیابی اولویت های رقابتی در زنجیره تأمین 2012 12000 تومان (دانلود )
Using the pairwise comparison method to assess competitive priorities within a supply chain

M313. مدیریت ریسک و بهره وری مدیریتی در بانک های چینی : یک چارچوب شبکه تحلیل پوششی داده ها 2013 13000 تومان (دانلود )
Risk management and managerial efficiency in Chinese banks: A network DEA framework

M314. بهبود عملکرد شرکت از طریق توسعه محصول جدید : نقش بازار محوری، NPD محوری و فرآیند NPD (دانلود ) 2012 11000 تومان
Improving firm performance through NPD: The role of market orientation, NPD orientation and the NPD process

M315. تأثیر ایزو 9000 و EFQM بر استفاده از شیوه های کار انعطاف پذیر 2011 13000 تومان (دانلود )
The impact of ISO 9000 and EFQM on the use of flexible work practices

M316. تلفن های همراه راهزن: یک استراتژی اقیانوس آبی 2010 8000 تومان (دانلود )
Bandit cellphones: A blue ocean strategy

M317. معماری محصول، توانایی های سازمانی و یکپارچه سازی فناوری اطلاعات، به منظور کسب مزیت رقابتی 2012 13000 تومان (دانلود )
Product architecture, organizational capabilities and IT integration for competitive advantage

M318. درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن 2013 14000 تومان (دانلود )
Supply chain lessons from the catastrophic natural disaster in Japan

M319. ارتباط، قرارداد و موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات : شواهدی از دو مطالعه موردی توصیفی 2012 14000 تومان (دانلود )
Relationship, contract and IT outsourcing success: Evidence from two descriptive case studies

M320. به سوی موفقیت در سیستم های هوشمند کسب و کار (هوش تجاری): اثرات بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی2012 14000 تومان (دانلود )
Towards business intelligence systems success: Effects of maturity and culture on analytical decision making

M321. مقایسه بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف : مدل کسب و کار، بهره وری و ثبات 2013 19000 تومان (دانلود )
Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability

M322. ادغام دو رویکرد تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن برای ارتقای ارزیابی عملکرد 2012 19000 تومان (دانلود )
Integrating the Data Envelopment Analysis and the Balanced Scorecard approaches for enhanced performance assessment

M323. بازاریابی در مواجهه با وب 2. 0، رسانه های اجتماعی و مصرف کنندگان خلاق : مفاهیمی برای استراتژی بازاریابی بین المللی 2012 14000 تومان (دانلود )
Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: Implications for international marketing strategy

M324. به کار گیری موثر ساختار برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر شرکت 2012 10000 تومان (دانلود )
Effective employment brand equity through sustainable competitive advantage, marketing strategy, and corporate image

M325. ارزیابی اعتبار ساختارهای ارزش ویژه برند 2012 10000 تومان (دانلود )
Assessing the validity of brand equity constructs

M326. ترجیحات ویژگی تلفن همراه، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در میان کاربران مرد 2011 12000 تومان (دانلود )
Mobile phone feature preferences, customer satisfaction and repurchase intent among male users

M3 ...
- انجام حسابداری مربوط به امور ورشکستگی و مدیریت تسویه با همراهی وکیل شرکتی مجرب

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


نوشته شده در : سه شنبه 15 مهر 1393  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

برچسب ها: بانک پروژه و پایان نامه دانشجویی کاملترین مجموعه در ایران در 9 دی وی دی بیش از 40 گیگابایت و 100.000 تحقیق و مقاله به همراه بهترین طرح های توجیهی تایید شده توجه داشته باشید قیمت این محصول در بازار سیاه بیشتر از 300.000 تومان است کاملترین و به روزترین منبع تحقیق ویژه دانشجویان بدون نیاز به جستجو در اینترنت مقاله خود را آماده کنید ما قبلا برای شما سرچ کرده ایم شما فقط انتخاب کنید کاملترین مقالات در تمام زمینه های ادبی ، تاریخی ، مذهبی ، شیمی مهندسی و ... همه مقالات شما را از قبل آماده کرده ایم به همراه 2 دی وی دی هدیه طرح های توجیهی DVD7 با سلام خدمت کاربران محترم وب سایت ویکی پروژه افتخار دارد با انجام و فروش انواع پایان نامه ، پروژه ، تحقیق ، مقالات علمی ،

انجام پایان نامه حسابداری 2

» نوع مطلب : حسابداری ،

مشاوره و انجام پروژه، پایان نامه و مقاله حسابداری
دپارتمان حسابداری در موسسه افرا متشکل از پژوهشگران برتر و فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های دانشگاه تهران، علامه و شهید بهشتی می باشد.
مشاوره و تدوین مقالات ISI درزمینه های مختلف حسابداری
حسابداری عمومی
حسابداری مالی
حسابداری صنعتی
حسابداری مالیاتی
حسابداری بانکی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
مالی و بانکی
سرمایه فکری
مدیریت سود
هموارسازی سود
کیفیت سود
سود تقسیمی
سود حسابداری
شاخص های عملکردی بورس
هزینه یابی هدف
هزینه یابی بر مبنای فعالیت
حاکمیت شرکتی یا نظام راهبری شرکت
سیستم های اطلاعات مدیریت
سیستم های اطلاعات حسابداری
ساختار سرمایه
اهرم مالی
تامین مالی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
ریسک : اعتباری
عملیاتی
نقدینگی
نرخ ارز
بازار
اعتبارسنجی
امتیازدهی اعتباری
مدیریت نقدینگی
مدیریت ترازنامه
مدیریت دارایی و بدهی
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بهینه سازی پورتفوی
تخمین بهای (قیمت) تمام شده محصولات و خدمات
ورشکستگی مالی
جریان های نقدی
بودجه عملیاتی
بودجه بندی سرمایه ای
بازده مجموع دارایی ها
بازده مجموع دارایی ها
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده نقدی
حسابرسی
بازده (عادی - غیرعادی - مورد انتظار - واقعی - اسمی)
سهام
قیمت سهام
شاخص کل بورس
ضریب P/E
ارزش شرکت
کارایی
اثربخشی
بهره وری
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
هزینه سرمایه
حقوق صاحبان سهام
بحران مالی
اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری
گزارشگری مالی و حسابداری
ساختار مالکیت
هزینه نمایندگی
حباب قیمتیsoftazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
محافظه کاری حسابداری
مالکیت نهادی
ریسک سیستماتیک
بتا و غیر سیستماتیک
افشای اطلاعات
سرمایه گذاری معکوس
درماندگی مالی
بحران مالی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
ترکیب سهامداران
دوره سرمایه گذاری
حسابداری صنعتی
حسابداری مالیاتی
پیش بینی سود
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
جریان نقدی
بهایابی بر مبنای فعالیت
محتوای اطلاعاتی سود
بدهی
سود آتی
حسابرس مستقل
بهای تمام شده
حسابداری تورمی
سبد سهام
سود حسابداری
صورت های مالی
اثر تمایلیsoftazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
بهینه سازی مارکویتز
هزینه تامین مالی
قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)
چسبندگی هزینه
کیفیت حسابرسی
نقد شوندگی
ارزش افزوده نقدی
ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده بازار
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
نسبت های نقدینگی(نسبت های جاری و آنی)
نسبت های اهرمی
نسبت کل بدهی به کل دارایی ها
نسبت پوشش
هزینه های بهره
نسبت پوشش هزینه های ثابت
نسبت های فعالیت یا کارایی
نسبت گردش موجودی کالا
دوره متوسط وصول طلب
نسبت گردش دارایی های ثاب
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
نسبت گردش مجموع دارایی ها
نسبت های سودآوری (نسبت سود به فروش)
بازده ارزش ویژه
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
سرمایه فکری intellectual capital

The influence of board size on intellectual capital disclosure by Kenyan listed firm (2010)
“Intellectual capital disclosure trends: Singapore and Sri Lanka,”(2008)
Increasing the Intellectual Capital in Organization: Examining the Role of Organizational Learning(2010)
Intellectual Capital: apital: Perceptions of Productivity and roductivity Investment(2011)
Construction and factorial validity of the intellectual capital scale (2010)
How to measure human capital? A new scale to measure intellectual capital(2009)
Intellectual capital and business performance in the pharmaceutical sector of Jordan(2010)
Does intellectual capital mediate the relationship between HRM and organizational performance?(2009)
Intellectual Capital and Firm Performance in Australia(2010)
Determinants of intellectual capital disclosure: evidence from Australia(2009)
Impact of intellectual capital on organisational performance. An empirical study of companies in the Hang Seng Index(2009)
Intellectual capital performance of financial institutions in Malaysia(2009)
Intellectual Capital Disclosures by Australian Companies(2009)
Model of Organization’s Intellectual Capital Measurement(2010)
Investigating market value and intellectual capital for S&P500 (2008)
Intellectual capital and financial returns of companies(2007)
Evaluating the efficiency of intellectual capital management for Taiwan IC design industry(2010)
حسابرسی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

An analysis of the demands on a sufficient audit: Professional appearance is what counts(2010)
An empirical study on the integration of management system audits(2010)
Audit committee characteristics and investment in internal auditing(2010)
The staff capacity of the internal audit function of German corporations(2009)
Audit market structure, fees and choice in a period of structural change:
Evidence from the UK (2010)
The effect of Enron, Andersen, and SarbanesOxley on the US market for audit services(2009)
Audits of public companies: continued concentration in audit market for large public companies does not call for immediate action(2009)
The impact of regulation on audit fees: evidence from the Sarbanes–Oxley Act. Auditing(2009)
Corporate compensationpoliciesandauditfees(2010)
audit committee compensation and the demand for monitoring of the financial reporting process(2010)
A new measure of accounting quality(2009)
Internal audit department characteristics/activities and audit fees: Some evidence from Hong Kong firms(2010)
Stock market reactions to audit failure in Japan: The case of Kanebo and ChuoAoyama(2010)
هزینه یابی (هدف) Target costing
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
The sufficiency of target costing for evaluating productionrelated decisions(2010)
Target costing operationalization during product development: model and application(2009)
Product development process with focus on value engineering and targetcosting: a case study in an automotive company(2007)
Risk ranking and analysis in target cost contracts: Empirical evidence from the construction industry(2010)
Achieving better performance through target cost contracts—the tale of an underground railway station modification project. Facilities (2010)
Exploring the key risks and risk mitigation measures for guaranteed maximum price and target cost contracts in construction(2010)
تامین مالی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
Corporate finance and governance in emerging markets: A selective review and an agenda for future research(2011)
political economy of residual state ownership in privatized firms: Evidence from emerging markets(2010)
this issuea. Rentseeking incentives, corporate political connections, and the control structure of private firms(2010)
Government intervention and investment efficiency (2010)
Public governance and corporate finance: Evidence from corruption cases(2008)
Tunneling through intercorporate loans: the Chinese experience(2010)
Subsidiary divestiture and acquisition in a financial crisis: Operational focus, financial constraints, and ownership(2010)
Partial acquisitions in emerging markets: A test of the strategic market entry and corporate control hypotheses(2010)
Self organizing maps in corporate finance: Quantitative and qualitative analysis of debt and leasing(2010)
حاکمیت شرکتی Corporate governance
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
Corporate governance and internal control over financial reporting: a comparison of regulatory regimes(2009)
Corporate governance and firm valuation
Corporate governance and the cost of debt: Evidence from director limited liability and indemnification provisions
Corporate governance andfirm value: evidence from the Korean financial crisis
Agency costs, ownership structure and corporate governance compliance: A private contracting perspective
Earnings Smoothing, Governance and Liquidity: International Evidence
Agency costs, corporate governance mechanisms and ownership structure in large UK publicly quoted companies: A panel data analysis
Corporate Governance and Firm Performance: A Case study of Karachi Stock Market
The impact of corporate governance on corporate performance: Evidence from Japan
Board independence, ownership structure, audit quality and income smoothing activities: A study on Malaysian market
Corporate Governance and Earnings Management an Empirical Evidence Form Pakistani Listed Companies
Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Iceland
Do artificial income smoothing and real income smoothing contribute to firm value equivalently?
Type of earnings management and the effect of ownership structure, firm size, and corporategovernance practices: Evidence from Indonesia
earnings quality
Earnings management and earnings quality
Earnings quality at initial public offerings
سیستم های اطلاعات حسابداری AIS
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
Firm performance and AIS alignment in Malaysian SMEs
Management accounting and integrated information systems: A literature review
Behavioral changes following the collaborative development of an accounting information system
Differences between domestic accounting standards and IAS: Measurement, determinants and implications
Factors influencing the alignment of accounting information systems in small and medium sized Malaysian manufacturing firms
Innovative sharing: Shared accounting information as a facilitator of trust and performance
Comparing four bankruptcy prediction models: Logit, quadratic interval logit, neural and fuzzy neural networks
DEA as a tool for bankruptcy assessment: A comparative study with logistic regression technique
Ensemble with neural networks for bankruptcy prediction
An integrative model with subject weight based on neural network learning for bankruptcy prediction
Using neural network ensembles for bankruptcy prediction and credit scoring
An experimental comparison of ensemble of classifiers for bankruptcy prediction and credit scoring
Data mining method for listed companies’ financial distress prediction
Methodological comparison between DEA (data envelopment analysis) and DEA–DA (discriminant analysis) from the perspective of
Bankruptcy prediction modeling with hybrid casebased reasoning and genetic algorithms approach
Cash flow, investment, and investment opportunities: New tests using UK panel data
The impact of divergence in voting and cashflow rights on the use of bank debt
Accruals, cash flows, and aggregates to ckreturns
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
بهینه سازی سبد سهام Portfolio selection

A generalized stochastic goal programming model
A portfolio optimization model using Genetic Network Programming with control nodes
Asset portfolio optimization using fuzzy mathematical programming
Genetic algorithms for portfolio selection problems wi ...
 پروژه اکسل (دانلود رایگان و انجام پروژه های دانشجویی)

انجام کلیه پروژه های دانشجویی اکسل
(مدیریت ، حسابداری،صنایع و ....)
|||||در اسرع وقت بصورت کاملا حرفه ای|||||
آموزش حرفه ای اکسل/ تضمینی
*******اکسل تخصص ماست***********
شماره تماس:
**softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
(برای دریافت پروژه رایگان اکسل ایمیل بزنید.)
لطفا جهت همکاری قبل تماس پیامک بزنید.
20 بانکداری
11 ر انواع بورس
15 بورس
19 بانک
31 بورس در ایران
83 استاندارد یا ایزو
20 حسابداری و فناوری اطلاعات (IT)
15 انبار
33 اصلاح سیستم محاسبه بهای تمام شده تولید و پروسه تولید
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
43 تحلیل راهبردی هزینه، پارادایم کلیدیِ مدیریت هزینه در زنجیرة عرضة ایران
46 اصول و تنظیم و کنترل بودجه
45 بیع متقابل
20 بررسی درآمدهای مالیاتی
15 بررسی امور مالی شرکتهاو بانکها
34 نقدینگی
28 حسابرسی عملکرد و عملیات
38 یکی از نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی
15 تورم
40 ترس کارکنان شرکت بهران توس از مکانیزه شدن شرکت
28 سیستم محاسبه پرداخت حقوق در آموزش و پرورش
57 شاخص
21 شرکت تضامنی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
67 حسابداری و استانداردها
22 خصوصیات حسابداری دولتی
24 فرم جستجوی اطلاعات از بانک های خارجی
تعداد صفحه مقالات ترجمه شده حسابداری
19 قاله اصلی Production management مدیریت تولید
6 تحقق سود و جدائی از سرمایه به همراه متن اصلی (انگلیسی) Realization of income and separation from capita
36 مقاله اصلی The implications of the new capital adequacy rules for portfolio management of credit assets به همراه متن فارسی ” مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری
7 مقاله اصلی The objective of accounting and the meaning of mark “هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی بازار به بازا
18 مقاله اصلی OPERATIONS RESEARCH: THE PRODUCTIVITY ENGINE تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی )
51 مقاله اصلی مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها :زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازارو اساس Concepts of Income and Valuation of Assets
10 مقاله ترجمه شده پژوهش در عملیات Operations research
20 مقاله انگلیسی استدلال مدیران فرمت word
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
239 مقاله زبان اصلی SAFETY MANAGEMENT SYSTEM همراه با ترجمه فارسی سازمان مدیرت صنعتی واحد شرق
7 مقاله زبان اصلی SAFETY MANAGEMENT SYSTEM همراه با ترجمه فارسی سازمان مدیرت صنعتی واحد شرق
7 :ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی همراه با ترجمه انگلیسی
11 پشت پرده مشکلات بازاریابی
6 مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی طراحی سازمان چیست؟
تعداد اسلاید پاور پوینت حسابداری
33 نحوه ارائه صورتهای مالی
23 تعریف حسابداری از استهلاک چیست
24 بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی به همراه فایل Word
راهنمای استانداردهای حسابداری
13 پاورپوینت پول کثیف
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
17 پاورپوینت نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران
23 پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل
26 پاورپوینت موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاران ایران
9 پاورپوینت مقایسه سیستم های خرید داخلی و خارجی
66 پاورپوینت مسایل جاری حسابداری
616 پاورپوینت مدیریت مالی ۲
262 پاورپوینت مدیریت مالی ۱
239 پاورپوینت مدیریت حسابداری
206 پاورپوینت مباحث جاری در حسابداری
191 پاورپوینت مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها
293 پاورپوینت کلیات بازاریابی بین‌المللی
40 پاورپوینت قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد وپاداش به همراه فایل Word
59 پاورپوینت قانون رقابت
100 پاورپوینت سیستم‌های هزینه‌یابی
13 پاورپوینت سمینار مسائل مالی – وضعیت بازنشستگی
15 پاورپوینت رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات و فرایند سرمایه
299 پاورپوینت حسابرسی (۲) رشته حسابداری
81 پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن
24 پاورپوینت حسابداری صنعتی ۱
مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش
44 پاورپوینت حسابداری صنعتی
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
18 پاورپوینت حسابداری اجاره ها
296 پاورپوینت حسابداری صنعتی ۲
317 پاورپوینت حسابداری پیشرفته ۲رشته حسابداری
221 پاورپوینت حسابداری مالیاتی
27 پاورپوینت حسابداری صنعتی ۲
28 پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه
257 پاورپوینت اصول علم اقتصاد ۱ رشته حسابداری
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

9 پاورپوینت اهداف بنیادین ،ماموریتها اساسی وزارت امور اقتصادی و دارائی
42 پاورپوینت بورس اوراق بهادار به همراه فایل Word
51 پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای
303 پاورپوینت حسابداری صنعتی ۱
22 پاورپوینت توسعه دانش و فناوری در ایران عوامل – موانع وراهکارها
49 پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب ۴۹ اسلاید
15 پاورپوینت تعیین قیمت محصول ۱۵ اسلاید
پاورپوینت توزیع نرمال و نمونه های تصادفی ۴۴ اسلاید

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


نوشته شده در : سه شنبه 15 مهر 1393  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

برچسب ها: مشاوره و انجام پروژه ، پایان نامه و مقاله حسابداری دپارتمان حسابداری در موسسه افرا متشکل از پژوهشگران برتر و فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های دانشگاه تهران ، علامه و شهید بهشتی می باشد. مشاوره و تدوین مقالات ISI درزمینه های مختلف حسابداری حسابداری عمومی حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابداری مالیاتی حسابداری بانکی azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 مالی و بانکی سرمایه فکری مدیریت سود هموارسازی سود کیفیت سود سود تقسیمی سود حسابداری شاخص های عملکردی بورس هزینه یابی هدف هزینه یابی بر مبنای فعالیت حاکمیت شرکتی یا نظام راهبری شرکت سیستم های اطلاعات مدیریت سیستم های اطلاعات حسابداری ساختار سرمایه اهرم مالی تامین مالی azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 ریسک : اعتباری عملیاتی نقدینگی نرخ ارز بازار اعتبارسنجی امتیازدهی اعتباری مدیریت نقدینگی مدیریت ترازنامه مدیریت دارایی و بدهی azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 بهینه سازی پورتفوی تخمین بهای (قیمت) تمام شده محصولات و خدمات ورشکستگی مالی جریان های نقدی بودجه عملیاتی بودجه بندی سرمایه ای بازده مجموع دارایی ها بازده مجموع دارایی ها azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده نقدی حسابرسی بازده (عادی - غیرعادی - مورد انتظار - واقعی - اسمی) سهام قیمت سهام شاخص کل بورس ضریب P/E ارزش شرکت کارایی اثربخشی بهره وری azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام بحران مالی اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری گزارشگری مالی و حسابداری ساختار مالکیت هزینه نمایندگی حباب قیمتی azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 محافظه کاری حسابداری مالکیت نهادی ریسک سیستماتیک بتا و غیر سیستماتیک افشای اطلاعات سرمایه گذاری معکوس درماندگی مالی بحران مالی azsoftir@gmail.com 0938-433-0138azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 ترکیب سهامداران دوره سرمایه گذاری حسابداری صنعتی حسابداری مالیاتی پیش بینی سود azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 جریان نقدی بهایابی بر مبنای فعالیت محتوای اطلاعاتی سود بدهی سود آتی حسابرس مستقل بهای تمام شده حسابداری تورمی سبد سهام سود حسابداری صورت های مالی اثر تمایلی azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 بهینه سازی مارکویتز هزینه تامین مالی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) چسبندگی هزینه کیفیت حسابرسی نقد شوندگی ارزش افزوده نقدی ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده بازار azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 نسبت های نقدینگی(نسبت های جاری و آنی) نسبت های اهرمی نسبت کل بدهی به کل دارایی ها نسبت پوشش هزینه های بهره نسبت پوشش هزینه های ثابت نسبت های فعالیت یا کارایی نسبت گردش موجودی کالا دوره متوسط وصول طلب نسبت گردش دارایی های ثاب azsoftir@gmail.com 0938-433-0138ت نسبت گردش مجموع دارایی ها نسبت های سودآوری (نسبت سود به فروش) بازده ارزش ویژه azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 سرمایه فکری intellectual capital The influence of board size on intellectual capital disclosure by Kenyan listed firm (2010) “Intellectual capital disclosure trends: Singapore and Sri Lanka ، ”(2008) Increasing the Intellectual Capital in Organization: Examining the Role of Organizational Learning(2010) Intellectual Capital: apital: Perceptions of Productivity and roductivity Investment(2011) Construction and factorial validity of the intellectual capital scale (2010) How to measure human capital? A new scale to measure intellectual capital(2009) Intellectual capital and business performance in the pharmaceutical sector of Jordan(2010) Does intellectual capital mediate the relationship between HRM and organizational performance?(2009) Intellectual Capital and Firm Performance in Australia(2010) Determinants of intellectual capital disclosure: evidence from Australia(2009) Impact of intellectual capital on organisational performance. An empirical study of companies in the Hang Seng Index(2009) Intellectual capital performance of financial institutions in Malaysia(2009) Intellectual Capital Disclosures by Australian Companies(2009) Model of Organization’s Intellectual Capital Measurement(2010) Investigating market value and intellectual capital for S&P500 (2008) Intellectual capital and financial returns of companies(2007) Evaluating the efficiency of intellectual capital management for Taiwan IC design industry(2010) حسابرسی audit:azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 An analysis of the demands on a sufficient audit: Professional appearance is what counts(2010) An empirical study on the integration of management system audits(2010) Audit committee characteristics and investment in internal auditing(2010) The staff capacity of the internal audit function of German corporations(2009) Audit market structure ، fees and choice in a period of structural change: Evidence from the UK (2010) The effect of Enron ، Andersen ، and SarbanesOxley on the US market for audit services(2009) Audits of public companies: continued concentration in audit market for large public companies does not call for immediate action(2009) The impact of regulation on audit fees: evidence from the Sarbanes–Oxley Act. Auditing(2009) Corporate compensationpoliciesandauditfees(2010) audit committee compensation and the demand for monitoring of the financial reporting process(2010) A new measure of accounting quality(2009) Internal audit department characteristics/activities and audit fees: Some evidence from Hong Kong firms(2010) Stock market reactions to audit failure in Japan: The case of Kanebo and ChuoAoyama(2010) هزینه یابی (هدف) Target costing The sufficiency of target costing for evaluating productionrelated decisions(2010) Target costing operationalization during product development: model and application(2009) Product development process with focus on value engineering and targetcosting: a case study in an automotive company(2007) Risk ranking and analysis in target cost contracts: Empirical evidence from the construction industry(2010) Achieving better performance through target cost contracts—the tale of an underground railway station modification project. Facilities (2010) Exploring the key risks and risk mitigation measures for guaranteed maximum price and target cost contracts in construction(2010) تامین مالی financeazsoftir@gmail.com 0938-433-0138 Corporate finance and governance in emerging markets: A selective review and an agenda for future research(2011) political economy of residual state ownership in privatized firms: Evidence from emerging markets(2010) this issuea. Rentseeking incentives ،

گروه در زمینه انجام پایان نامه حسابداری

» نوع مطلب : حسابداری ،

این گروه متشکل از پژوهشگران نخبه دانشگاه تهران و اردن می باشد .با دسترسی به طیف وسیع علمی دانشگاه تهران و دانشگاه اردن و تجارب فراوان و دست آورد های بزرگ علمی این پتانسیل فراهم شده که بتوان دانشجویان مقطع ارشد و دکترا حسابداری را در زمینه انتخاب موضوع  پایان نامه  حسابداری و انجام  پایان نامه حسابداری یاری داد.

اعم فعالیت گروه در زمینه انجام پایان نامه حسابداری به شرح زیر می باشد

انتخاب موضوع پایان نامه  حسابداری با استفاده از مقاله base بروز و استعلام موضوع پایان نامه حسابداری جهت تکراری نبودن موضوع از مرکز ایران داک

انجام پایان نامه حسابداری و نگارش و تدوین فرم طرح تحقیق (فرم پروپوزال) مخصوص دانشجویان ارشد و دکتری  دانشگاه های داخل کشور سراسری,آزاد ,پیام نور و غیر انتفاعی

انجام پایان نامه حسابداری نگارش و تدوین فرم طرح تحقیق (فرم پروپوزال) مخصوص دانشجویان دکترا دانشگاه های خارج مالزی ,هند ,سوئد ,اردن و مصر

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

منابع یابی دقیق مقالات لاتین و ترجمه تخصصی جهت استفاده در فصول پایان نامه حسابداری

azsoftir@gmail.com
0938-433-0138

استخراج مقاله علمی پژوهشی به صورت مستقل و یا خروجی از پایان نامه جهت چاپ در ژور نالهای معتبر isi  به صورت عمومی و تخصصی

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

به عنوان اولین وجه تمایز اصلی خطاب به  دانشجویان عزیز باید خاطرنشان کرد گروه مشاوره پایان نامه حسابداری مرکز پژوهشی فرجام دانش از دانشجویان ممتاز فارغ التحصیل کشور های عربی جهت گردآوری منابع و مشاوره و انجام پایان نامه حسابداری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا استفاده می نماید . فاز پاسخگویی مرکز از مهمترین وجه تمایز است. در مرکز پژوهشی فرجام دانش پروژه ها با مطالعه و تدقیق کار گروه مورد بررسی قرار می گیرد در نهایت در اختیار دانشجویان واحد پژوهشی سازمان ها و شرکت ها قرار می گیرد. در هر مرحله انجام پایان نامه حسابداری با توجه به نیاز دانشجو و شرایط استاد مربوطه و با هماهنگی مرکز جلسات توجیهی شکل می گیرید که دانشجو بتواند نیاز های خود را مرتفع نماید

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

 1. پروژه – پایان نامه حسابداری مالی
 2. softazir@gmail.com
  azaccount.ir
  0938-433-0138

 3. پروژه – پایان نامه حسابداری صنعتی
 4. پروژه – پایان نامه حسابداری دولتی
 5. پروژه – پایان نامه حسابداری مدیریت
 6. softazir@gmail.com
  azaccount.ir
  0938-433-0138

 7. پروژه – پایان نامه حسابداری بازرگانی
 8. حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود.زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را دربارهٔ واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذی‌نفع و ذی‌علاقه قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند. از منظری دیگر از حسابداری با نام سیستم اطلاعاتی حسابداری Accounting Information System یاد می‌شود که برای پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی موثر بر سازمان‌ها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات این گونه رویدادها به تصمیم‌گیرندگان، طراحی شده است.
  softazir@gmail.com
  azaccount.ir
  0938-433-0138
  طبق «بیانیه اساسی تئوری حسابداری»: حسابداری عبارت است از فرایند شناسایی، اندازه گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیری‌های آگاهانه به وسیله استفاده کنندگان آن اطلاعات.[۳] بیانیه در تشریح این تعریف آورده است بر اساس دیدگاهی جامع، «اطلاعات حسابداری» را می‌توان «اطلاعات اقتصادی» تلقی کرد.
  softazir@gmail.com
  azaccount.ir
  0938-433-0138
  گاهی اوقات به اشتباه از مفهوم دفترداری برای تعریف حسابداری استفاده می شود. دفترداری عبارت است از: فن ثبت، طبقه بندی و خلاصه سازی مبادلات واحد تجاری. البته این عملیات در گذشته صرفاً در دفاتر حساب انجام می شد. اما امروزه ثبت های حسابداری با استفاده از کامپیوتر انجام می شود. حسابداری مفهوم وسیع تری از دفترداری را دربر می گیرد. در واقع دفترداری بخشی از وظایف حسابدار است. همه حسابداران از مجموعه قواعد یکسان تحت عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری برای تهیه گزارش های حسابداری استفاده می کنند.
  softazir@gmail.com
  azaccount.ir
  0938-433-0138
  اطلاعات مربوط به معاملات روزمره، اساس تهیه گزارش‌های مالی را تشکیل می‌دهد. در واحدهای بازرگانی، فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش کالا، خرید ماشین آلات و پرداخت هزینه‌های جاری مانند اجاره، حقوق، بهای آب و برق از جمله معاملات روزمره است.

 9. softazir@gmail.com
  azaccount.ir
  0938-433-0138

 10. یک پکیج عالی برای تمام دانشجویان حسابداری و اقتصاد ، محققان ، دانش آموزان و کلیه افراد با سلیقه های مختلف علمی از مقطع دبیرستان تا دکترا.
  این پکیج استثنایی و ارزشمند حاوی انواع پایانامه ها و مقالات فارسی بصورت فایل ورد (doc) می باشد و براحتی قابل ویرایش و چاپ است .
  تحقیق+مقاله+پروژه+پایان نامه+پاورپوینت+متن لاتین و ترجمه آماده+کارآموزی و کارآفرینی+گزارش کار
  به صورت کامل و صفحه بندی شده . همه چیز آماده است شما فقط پرینت بگیرید .
  بخشی از محتویات این پکیج علمی استثنایی عبارتند از :
  استانداردهای حسابداری و حسابرسی
  -اسناد حسابداری
  softazir@gmail.com
  azaccount.ir
  0938-433-0138

  -اهمیت بودجه برای دولت
  -بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای غیرانتفاعی و دولتی
  -پروژه اسناد حسابداری
  -پروژه هزینه یابی مرحله ای
  حسابداری پیمانهای بلند مدت
  حسابداری دولتی (GASB)
  صورت جریانهای نقدی شرکت ...
  مجموعه سوالات کنکورهای گذشته حسابداری
  گزارش هزینه تولید با استفاده از روش فایفو و میانگین موزون
  نقش حسابداران در توسعه سرمایه گذاری کشور
  ERPسیستمهای کنترل موجودی
  حسابداری اموال و ماشین آلات
  استاندارد های حسابرسی
  بررسی کارایی بازار سرمایه
 11. softazir@gmail.com
  azaccount.ir
  0938-433-0138
  برنامه حسابرسی- آزمون های حسابرسی 30ص
  برنامه و بودجه عملیاتی- 29ص
  تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام
  آیین‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار
  ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
  بررسی امور مالی شرکتهاو بانکها
 12. softazir@gmail.com
  azaccount.ir
  0938-433-0138
  حل مسائل کتاب حسابداری صنعتی 3 پیام نور
  روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی
  شبکه های توزیع مویرگی در بازار ایران - 18ص
  ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار
  گزارش کارآموزی دوره حسابداری
  مالیات بر دارایی و درامد
 13. softazir@gmail.com
  azaccount.ir
  0938-433-0138
  نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی 36ص
  مروری بر روش‌های تامین مالی پروژه ها (مدیریت طرح‌های توسعه) 20 ص


  softazir@gmail.com
  azaccount.ir
  0938-433-0138
  خریدار گرامی برای ثبت سفارش محصول بر روی ""لینک سایت این آگهی"" در زیر تصویر آن کلیک کرده و در صفحه ی جدید دکمه **خرید پستی** را بزنید.
  مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی
  معرفی شرکت تجاری
  پروژه حسابداری صنعتی (فایل اکسل)
  و …softazir@gmail.com
  azaccount.ir
  0938-433-0138


نوشته شده در : سه شنبه 15 مهر 1393  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

برچسب ها: این گروه متشکل از پژوهشگران نخبه دانشگاه تهران و اردن می باشد .با دسترسی به طیف وسیع علمی دانشگاه تهران و دانشگاه اردن و تجارب فراوان و دست آورد های بزرگ علمی این پتانسیل فراهم شده که بتوان دانشجویان مقطع ارشد و دکترا حسابداری را در زمینه انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و انجام پایان نامه حسابداری یاری داد. اعم فعالیت گروه در زمینه انجام پایان نامه حسابداری به شرح زیر می باشد انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری با استفاده از مقاله base بروز و استعلام موضوع پایان نامه حسابداری جهت تکراری نبودن موضوع از مرکز ایران داک انجام پایان نامه حسابداری و نگارش و تدوین فرم طرح تحقیق (فرم پروپوزال) مخصوص دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه های داخل کشور سراسری ، آزاد ، پیام نور و غیر انتفاعی انجام پایان نامه حسابداری نگارش و تدوین فرم طرح تحقیق (فرم پروپوزال) مخصوص دانشجویان دکترا دانشگاه های خارج مالزی ، هند ، سوئد ، اردن و مصر azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 منابع یابی دقیق مقالات لاتین و ترجمه تخصصی جهت استفاده در فصول پایان نامه حسابداری azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 استخراج مقاله علمی پژوهشی به صورت مستقل و یا خروجی از پایان نامه جهت چاپ در ژور نالهای معتبر isi به صورت عمومی و تخصصی azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 به عنوان اولین وجه تمایز اصلی خطاب به دانشجویان عزیز باید خاطرنشان کرد گروه مشاوره پایان نامه حسابداری مرکز پژوهشی فرجام دانش از دانشجویان ممتاز فارغ التحصیل کشور های عربی جهت گردآوری منابع و مشاوره و انجام پایان نامه حسابداری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا استفاده می نماید . فاز پاسخگویی مرکز از مهمترین وجه تمایز است. در مرکز پژوهشی فرجام دانش پروژه ها با مطالعه و تدقیق کار گروه مورد بررسی قرار می گیرد در نهایت در اختیار دانشجویان واحد پژوهشی سازمان ها و شرکت ها قرار می گیرد. در هر مرحله انجام پایان نامه حسابداری با توجه به نیاز دانشجو و شرایط استاد مربوطه و با هماهنگی مرکز جلسات توجیهی شکل می گیرید که دانشجو بتواند نیاز های خود را مرتفع نماید azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 پروژه – پایان نامه حسابداری مالی azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 پروژه – پایان نامه حسابداری صنعتی پروژه – پایان نامه حسابداری دولتی پروژه – پایان نامه حسابداری مدیریت azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 پروژه – پایان نامه حسابداری بازرگانی حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود.زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی ، اطلاعات لازم را دربارهٔ واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذی‌نفع و ذی‌علاقه قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران ،

لیست پایانامه ارشد حسابداری 2

» نوع مطلب : حسابداری ،

 مبتنی بر ریسک/ فربد فتح‌اله‌زاده.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.
ارزیابی ارتباط وجوه نقد حاصل از عملیات با سود عملیاتی و مقایسه میزان ارتباط در رویکرد طبقه‌بندی صورت گردش وجوه نقد/ محمود معین‌الدین.- به راهنمایی تقی بهرامفر، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی میزان تحقق EPS شرکتهای سرمایه‌گذاری نسبت به EPS پیش‌بینی شده و اثر آن بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران/ وحید شکری حبشی.- به راهنمایی محمدرضا طباطبایی، به مشاوره قدرت‌اله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138

برسی مقایسه‌ای ارتباط وجه نقد حاصل از صورت جریان وجوه نقد با قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در فاصله زمانی ‎۷۸ و ‎۷۹ و ‎۸۰)/ رضا حسینی خالجیری.- به راهنمایی حسین کدخدایی، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲

رابطه وجه نقد حاصل از عملیات و سود تعهدی با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۸۰-‎۷۸/ محسن فنی‌اصل.- به راهنمایی رضا تهرانی، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳
    azsoftir@gmail.com
0938-433-0138

ارزیابی میزان اتکاء معامله‌گران بهادار تهران به اطلاعات حسابداری و غیر حسابداری در تصمیمات سرمایه‌گذاری/ صابر تهرانی.- به راهنمایی رضا تهرانی، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
ارزیابی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و مقایسه آن با سیستم سنتی و تاثیر آن بر متغیرهای مالی در کارخانه موتورسازان تراکتورسازی ایران (مطالعه موردی)/ داور روحی شاهعلی‌بگلو.- به راهنمایی احمد هومن، به مشاوره محمدحسن سعادتیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی مقایسه‌ای اثر سود عملیاتی و خالص گردش وجوه نقد بر قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت خودرو، صنعت سیمان)/ جواد حسینی.- به راهنمایی نقی بهرامفر، به مشاوره قدرت‌اله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.
    azsoftir@gmail.com
0938-433-0138

بررسی مقایسه‌ای اثرات روشهای کوتاه مدت و بلند مدت تامین مالی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای ۱۳۸۲-‎۱۳۷۰/ علی باغانی.- به راهنمایی رضا تهرانی، به مشاوره نقی بهرامفر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.
بررسی چگونگی بکارگیری تکنیکهای متداول بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار و ارزیابی عوامل عدم استفاده از این تکنیکها/ هاشم ولی‌پور.- به راهنمایی قدرت‌الله طالب‌نیا، به مشاوره رضا تهرانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی تحلیلی اثرات اجرای تکنیک‌های کنترل کیفیت بر متغییرهای مالی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان/ حسین ادیبی سده.- به راهنمایی محسن دستگیر، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی تحلیلی ارتباط بین نسبتهای مالی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (قلمرو مورد مطالعه صنایع پتروشیمی)/ احمد گودرزی.- به راهنمایی محمدرضا ستایش، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
۶پپ

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم (مطالعه موردی گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک)/ مجتبی صالحی.- به راهنمایی یحیی حساس‌یگانه، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳

بررسی بازدهی سرمایه‌گذاری و نیروی کار در بخش کشاورزی ایران/ شهرزاد حضرتی یادکوری.- به راهنمایی فتح‌اله تاری، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
ارزیابی نقش EPS و DPS بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ یوسف تقی‌پوریانی گیلانی.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره قدرت‌اله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۴.


بررسی وجوه افتراق میان استانداردهای حسابداری ایران با قوانین و مقررات مالیاتی و شیوه افشاء/ محمد محمودی.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره آنژلا عاملی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی عوامل موثر بر تعیین حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران/ رویا مهدی‌زاده.- به راهنمایی قدرت‌الله طالب‌نیا، به مشاوره حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۴.

azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
تاثیر تهیه صورت ارزش افزوده در گزارشگری مالی جهت بهبود ارزیابی عملکرد شرکتهای خودروساز ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ نغمه مولاوردی.- به راهنمایی قدرت‌الله طالب‌نیا، به مشاوره محمدحسن سعادتیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد،
    azsoftir@gmail.com
0938-433-0138

بررسی ارتباط بین هزینه تامین مالی (سرمایه) و نرخ بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (فاصله زمانی ‎۷۷ الی ‎۸۰)/ جمشید لک.- به راهنمایی حسین کدخدایی، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی مقایسه‌ای تاثیر اقلام ترازنامه و صورت جریان و وجوه نقد بر پیش‌بینی سود/ آرش درخشان‌مهر.- به راهنمایی محمدرضا ستایش، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

azsoftir@gmail.com
0938-433-0138

ارزیابی نظام محاسباتی بهای تمام‌شده توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی و ارائه روش مناسب (مطالعه موردی جایگاههای سوخت‌رسانی منطقه کرمانشاه)/ فتانه همتیان.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره حمیدرضا وکیلی‌فرد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.
    azsoftir@gmail.com
0938-433-0138

ارزیابی اثرات گزارشات مالی میاندوره‌ای و پایان دوره‌ای بر نوسانات قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران/ سیویل احمدزاده.- به راهنمایی رضا وکیلی‌فرد، به مشاوره محمدحسن سعادتیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی تحلیلی تاثیر حسابرسی رعایت در دیوان محاسبات بر کاهش تخلفات مالی در دستگاههای دولتی و اصلاح ساختار مالی آنها (مورد خاص دیوان محاسبات گیلان)/ سیدحسین میرعلوی.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره محمدحسن سعادتیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۴.
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی انطباق اطلاعات تهیه شده توسط سیستم‌های حسابداری موجود در صنایع غذایی با نیازهای اطلاعاتی مدیران (با تاکید بر استانهای آذربایجان شرقی و غربی)/ علی جعفری شبلوی سفلی.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۴.
    azsoftir@gmail.com
0938-433-0138

امکان‌سنجی تدوین یک مدل پشتیبان تصمیم‌گیری در ارزشیابی سهام از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی در بورس اوراق بهادار/ فرهنگ ثابتی.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره سیدمحمدرضا طباطبائی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری)
    
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138           
بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتورسازی ایران/ سیاوش ساعی.- به راهنمایی قدرت‌الله طالب‌نیا، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

بررسی میزان تاثیر حسابرسی عملیاتی در انجام به موقع طرحهای عمرانی (آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی)/ یعقوب امیردلیر بناب.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره محمدحسن سعادتیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸

    azsoftir@gmail.com
0938-433-0138

سنجش کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطوح ضعیف و نیمه‌قوی/ حسین مرادی سراجه.- به راهنمایی فرشاد هیبتی، به مشاوره هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۴.
   

بررسی ارتباط بین وجه نقد حاصل از عملیات و سود عملیاتی با بازده و ریسک سهام در شرکتهای دو گروه صنایع کانی غیرفلزی و کانی فلزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۲-‎۱۳۷۸/ پیام خدایی اسمعیل کندی.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره محمدحسن سعادتیان فریور.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.

بررسی و تبیین استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ علی کیائی.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره محمدحسن سعادتیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
   

ارزیابی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ مهرداد فرح‌آبادی.- به راهنمایی رضا تهرانی، به مشاوره نقی بهرامفر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۵
   

ارزیابی سودمندی نسبت‌های مالی برای پیش‌بینی کوتاه مدت جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی/ یعقوب به‌آئین.- به راهنمایی محمدرضا ستایش، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۴.

   

ارزیابی ماهیت ساختار سرمایه و تاثیر آن بر بازده سهام شرکتهای فعال در صنعت سیمان طی سالهای ۱۳۸۱-‎۱۳۷۷/ جابر زحمتکش.- به راهنمایی محمدحسین جنانی، به مشاوره حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴
   

ارزیابی تاثیر آموزش حسابداری بر تصمیم‌گیری مدیران/ ایوب ظهرابی.- به راهنمایی رمضان‌علی رویائی، به مشاوره حمیدرضا وکیلی‌فرد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.

azsoftir@gmail.com
0938-433-0138

ارزیابی بازدهی سرمایه‌گذاریهای موقوفات در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار/ سامان ترابی.- به راهنمایی محمدرضا ستایش، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.


تاثیر اطلاعات حسابداری و ویژگیهای آن بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران (از نظر ریسک و بازده)/ جعفر نهری اقدم.- به راهنمایی رضا تهرانی، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.

azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی ارتباط بین نسبت قیمت به عایدی هر سهم (P/E) با حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ علیرضا خسروآبادی.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره محمدرضا ستایش.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۴.
بررسی رابطه بین نسبت بدهی با (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی (ROA) بازده دارائیها در بخش صنایع غذایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار/ محد ماستری فراهانی.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده (VA) در مقایسه با سود قبل از مالیات (EBT) و وجه نقد حاصل از عملیات (OCF) از طریق تاثیر بر ارزش بازار شرکت/ اکبر اسلامی.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره قدرت‌اله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.   
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی مقایسه‌ای اثرات ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران بر بازده سهام آنها طی سالهای ۸۲-‎۱۳۷۸/ مهرداد ولی‌پور.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۴.
ارزیابی ارتباط وجوه نقد حاصل از عملیات با سود عملیاتی و مقایسه میزان ارتباط آنها در دو رویکرد طبقه‌بندی صورت گردش وجوه نقد/ محمد رئیسی.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۴.
بررسی هزینه‌یابی زیست محیطی در شرکتهای دارای گواهینامه ایزو ‎۱۴۰۰۰/ طاهره جوهرچی.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران/ رضا فلاح.- به راهنمایی قدرت‌اله طالب‌نیا، به مشاوره حمیدرضا وکیلی‌فرد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۵.
بررسی رشد عایدات مورد انتظار، مدلهای بازده و مدلهای ارزشیابی حقوق صاحبان سهام/ رویا دارابی.- به راهنمایی رضا شباهنگ، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی و حمیدرضا وکیلی‌فرد.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۵.

حاکمیت شرکتی و پیش‌بینی ورشکستگی شرکتها/ زهرا پورزمانی.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره رضا شباهنگ و فرشاد هیبتی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۵.
ارزیابی روابط متقابل رشد اقتصادی با ساختار مالی و ساختار مالکیت شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سیدیوسف احدی سرکانی.- به راهنمایی مهدی تقوی، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی و محمدحسن جنانی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۵.
بررسی کاربرد مدلهای مالی پیش‌بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ راضیه علی‌خانی کشکک.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره محمدرضا ستایشی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.azsoftir@gmail.com
0938-433-0138

بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی در شرکت‌های صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۲-‎۷۸/ علی قاسمی.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره محمدرضا ستایش.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۴.

azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی نحوه تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مقایسه آن با عملکرد واقعی/ محمدهادی قدیری.- به راهنمایی حمید برهانی، به مشاوره احمد هومن.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹

بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت جریان وجوه نقد و تغییرات قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۳-‎۱۳۷۸/ مصطفی مظفری‌راد.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره حمیدرضا وکیلی‌فرد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۵.
طراحی و آزمون مدل بهینه تامین مالی در شرکت ایران خودرو/ علیرضا پاکزاد.- به راهنمایی رضا شباهنگ، به مشاوره هاشم نیکومرام و مرتضی ایمانی‌راد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

بررسی ارتباط بین ارزش افزوده‌ی اقتصادی و روند قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار/ محسن عرفانیان دانشور.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره قدرت‌اله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۴
ارزیابی مقایسه‌ای هزینه‌یابی جذبی سنتی و هزینه‌یابی مبتنی بر مبنای فعالیت (ABC) در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیران فنی/ سعید کاظمی.- به راهنمایی قدرت‌الله طالب‌نیا، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۵.
   
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی میزان تاثیر حسابدهی و محدودیت زمانی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل/ رامین حاجی جباری.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره محمدحسن سعادتیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

تبیین وارائه الگوی برای اندازه‌گیری توسعه حسابداری در ایران/ فرزین رضایی.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره مهدی تقوی و فریدون رهنمای رودپشتی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

بررسی تاثیر محتوای اطلاعات حسابداری شرکتها و اطلاعات غیرحسابداری بر میزان تسهیلات اعطایی طی سالهای ۸۴-‎۸۲ (مطالعه موردی بانک رفاه)/ علی طبسی.- به راهنمایی قدرت‌الله طالب‌نیا، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
پیش‌بینی ورشکستگی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با مدل تحلیل ممیز چندگانه آلتمن/ دنیا احدیان‌پور پروین.- به راهنمایی محمدرضا ستایش، به مشاوره عباس طلوعی اشلقی و محمدعلی افشارکاظمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

بررسی رفتار سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات مندرج در گزارش حسابرسی/ نادر سنگ‌سفیدی.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره
ارزیابی تاثیر سیستم حسابداری سنجش مسئولیت بر نسبت‌های سودآوری از دیدگاه مدیران (در صنایع لوازم خانگی)/ نعمت رستمی.- به راهنمایی محمدرضا ستایش، به مشاوره حمیدرضا وکیلی‌فرد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان بازبینی محتوای کاربرگها و مندرجات پرونده‌های حسابرسی/ کیهان آزادی هیر.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره محمدحسن سعادتیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.
ارزیابی عوامل موثر بر خسارات بیمه شخص ثالث و تاثیر آن بر ریسک و بازده صنعت بیمه و ارائه راهکارهای مناسب/ طاهره عزیززاده.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره علی دهقانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.
    azsoftir@gmail.com
0938-433-0138

بررسی موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت در دستگاههای اجرایی (مطالعه موردی دستگاههای اجرایی استان اصفهان)/ علی عابدینی.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره محمدحسن سعادتیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛

ارزیابی میزان تاثیر مرور و بازبینی کاربرگ‌های حسابرسی حسابرسان در کاهش ریسک حسابرسی در راستای ریسک‌های ذاتی، کنترل و عدم کشف/ رشید انجمنی آلقو.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره محمدحسن سعادتیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۵.
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138

بررسی ارزش اطلاعاتی اجزای نقدی و تعهدی سود و زیان در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی دوره آتی با استفاده از مدل DKW/ پیمان مومنان.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته
شناسایی عوامل و ارزیابی تاثیر آنها بر دقت پیش‌بینی سود و ارتباط آن با نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ منصور گرکز.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره رضا شباهنگ و فریدون رهنمای رودپشتی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

بررسی عوامل اثرگذار بر پذیرش کار توسط موسسات حسابرسی/ معصومه محمدرضایی.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره محمدحسن سعادتیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

بررسی ارتباط بین جریانهای نقدی و سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ رسول برادران حسن‌زاده.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در پیش‌بینی مخاطره بازار سهام شرکتها/ فرهاد فضیلت.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۴.

بررسی تحلیلی تغییرات اقلام صورت جریان وجوه نقد با تغییرات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار/ حسین نادری.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره حمیدرضا وکیلی‌فرد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
تبیین و ارائه الگو برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری حسابداری/ بهمن بنی‌مهد.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره رضا شباهنگ و فریدون رهنمای رودپشتی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.


بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم با قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع خودرو و سیمان/ سجاد ارتانی.- به راهنمایی نقی بهرامفر، به مشاوره قدرت‌اله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛

بررسی عوامل موثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار و رتبه‌بندی عوامل/ محمود زارع نیکوپرور یزدی.- به راهنمایی قدرت‌الله طالب‌نیا، به مشاوره حمیدرضا وکیلی‌فرد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138

ارزیابی ارتباط اطلاعات مالی با رفتار سرمایه‌گذاران هنگام خرید و فروش سهام/ نصراله تختائی.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره قدرت‌اله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۵.

بررسی و تبیین رابطه بین اجزای سود حسابداری و ارزش شرکت/ محمد ورامیش.- به راهنمایی محمدرضا ستایش، به مشاوره هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.
    azsoftir@gmail.com
0938-433-0138

بررسی و تبیین کاربرد مدل اسپرین گیت در تعیین وضعیت ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده دربورس/ اسماعیل رحمانی رضاقلی قشلاقی.- به راهنمایی محمدرضا ستایش، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته

بررسی عوامل موثر بر استفاده مدیران بخش عمومی و تعاونی از سیستمهای اطلاعات حسابداری برای بهبود عملکرد مدیریت/ یونس اختیاری.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات‌آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۶.

azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
نقش کیفیت سود در پیش‌بینی سودهای آتی/ علی عزیزپورفرد.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره حمیدرضا وکیلی‌فرد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات‌آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۶.

بررسی و آزمون فرضیه بدهی تئوری اثباتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ حمیدرضا خیامدار.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات‌آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی رابطه بین سود حسابداری تعهدی و جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی در صنایع خودروسازی و سیمان، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (فاصله زمانی ‎۸۰ الی ‎۱۳۷۸)/ رضا نعمتی کشتلی.- به راهنمایی نقی بهرامفر، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات‌آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

بررسی نقش وجود کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی، حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی/ علیرضا نصیرپور.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره حمیدرضا وکیلی‌فرد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات‌آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
تاثیر نحوه ارائه اطلاعات مالی به صورت گرافیکی و میزان پردازش اطلاعات بر کیفیت تصمیم‌گیری/ افشین آرمین.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره حمیدرضا وکیلی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵

ارزیابی تاثیر بکارگیری توامان متغییرهای ارزشیابی نسبی برای تعیین روند سودهای پیش‌بینی نشده/ افسانه توانگر.- به راهنمایی فرشاد هیبتی، به مشاوره هاشم نیکومرام و فریدون رهنمای رودپشتی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۶.

azsoftir@gmail.com
0938-433-0138

ارتباط بین کیفیت سود و معوقات آن با بازده سهام/ محمد سعیدی.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

بررسی ارتباط بین شاخص‌های مالی شرکت و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر شرکت‌های خودروسازی ایران/ محمود کمالی اردکانی.- به راهنمایی محمدرضا ستایش، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
ارزیابی درجه توانایی عایدات و وجوه نقد عملیاتی در پیش‌بینی جریان وجوه نقد آتی و تعیین برتری هرکدام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ رسول برادران حسن‌زاده.- به راهنمایی رمضانعلی رویایی، به مشاوره رضا شباهنگ و هاشم نیکومرام.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.
ارزیابی نظام منابع و مصارف بانک مسکن و ارائه الگوی مناسب/ صابر احمدی.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره محمدحسن سعادتیان فریور.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.
بررسی موانع اجرای حسابرسی شهرداریها از دیدگاه حسابرسان مستقل/ ابراهیم یوسفی.- به راهنمایی قدرت‌الله طالب‌نیا، به مشاوره حمیدرضا وکیلی‌فرد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی موانع تهیه صورت‌های مالی تلفیقی طبق استانداردهای حسابداری ایران توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار/ رامین رضازاده.- به راهنمایی قدرت‌الله طالب‌نیا، به مشاوره حمیدرضا وکیلی‌فرد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.
سنجش کارایی نسبی و رتبه‌بندی شرکتهای فعال در صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و ارتباط آن با بازده سهام/ محمدمهدی عباسیان فریدونی.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره قدرت‌اله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

ارزیابی میزان پوشش فرایندهای مالی تعیین شده دانشگاه آزاد اسلامی از طریق بکارگیری نرم‌افزارهای مالی استفاده شده و ارائه‌ی راه کار مناسب بمنظور افزایش کارآیی/ سیدصمد هاشمی.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره قدرت‌اله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.


بررسی تاثیر تدوین استانداردهای حسابداری دولتی بر مسئولیت پاسخگویی دستگاههای اجرایی دولت در ایران (مبتنی بر GASB شماره ‎۳۴)/ محمدجواد دلیار.- به راهنمایی قدرت‌الله طالب‌نیا، به مشاوره حمیدرضا وکیلی‌فرد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی مشکلات اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکت‌های دولتی در ایران از دیدگاه مدیران حسابرسی/ سیدعلی‌اصغر مجلسی.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
ارزیابی بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری شهرداری‌ها/ ناصر ریاحی‌نسب.- به راهنمایی قدرت‌الله طالب‌نیا، به مشاوره حمیدرضا وکیلی‌فرد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.


بررسی تاثیر سودمندی بکارگیری تکنیکهای بودجه‌بندی سرمایه‌ای بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی مقایسه‌ای صنعت سیمان و داروسازی طی سالهای ۸۵-‎۱۳۸۱/ محسن ایران‌مهد.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵
بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت/ رضا رجبی.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی.   
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
نقش استمرار سود در توجیه و تبیین تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران/ راضیه حسنی آذر داریانی.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره حمیدرضا وکیلی‌فرد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

ارزیابی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی و بررسی مشکلات پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران/ شهرام ابراهیم‌پور.- به راهنمایی کریم حمدی، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری

امکان‌سنجی پیاده‌سازی گزارشگری زیست محیطی در ایران/ محمد حیدری.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره محمدرضا ستایش.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138

طراحی الگوی بهینه محاسبه بهای تمام شده خدمات بانکی در موسسه مالی و اعتباری انصار/ روح‌اله غلامیان باروق.- به راهنمایی محمدرضا ستایش، به مشاوره حمیدرضا وکیلی‌فرد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

 


نوشته شده در : سه شنبه 15 مهر 1393  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

برچسب ها: مبتنی بر ریسک/ فربد فتح‌اله‌زاده.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد ، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، گروه حسابداری ، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱. ارزیابی ارتباط وجوه نقد حاصل از عملیات با سود عملیاتی و مقایسه میزان ارتباط در رویکرد طبقه‌بندی صورت گردش وجوه نقد/ محمود معین‌الدین.- به راهنمایی تقی بهرامفر ، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات ، رشته حسابداری) ؛ azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 بررسی میزان تحقق EPS شرکتهای سرمایه‌گذاری نسبت به EPS پیش‌بینی شده و اثر آن بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران/ وحید شکری حبشی.- به راهنمایی محمدرضا طباطبایی ،

لیست پایانامه ارشد حسابداری

» نوع مطلب : حسابداری ،بررسی اثرات خط مشی تقسیم سود بر ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محمدرضا عباسیان.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره قدرت‌اله طالبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

نقش حسابرسی مبتنی بر مدل ریسک در افزایش اثربخشی و کارایی حسابرسان مستقل در ایران/ ارسلان اسماعیلی کاکرودی.- به راهنمایی یحیی حساس یگانه، به مشاوره حمید برهانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۰-‎۱۳۷
تاثیر شروط حسابرسی بر قیمت سهام و بر تحلیل صورتهای مالی سالانه توسط کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران/ محمدعلی خاتمی.- به راهنمایی رضا شباهنگ با مشاوره اساتیدمشاور: حسین عبده تبریزی و ناصر میرسپاسی و مهدی تقوی و میربهادرقلی آریانژاد.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


اثر اعطای حق خرید سهام جدید از محل افزایش سرمایه بر نرخ بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ علیرضا غیاثی.- به راهنمایی دکتر طالبی با مشاوره استادمشاور: دکتر وکیلی فرد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


بررسی قابلیت اتکاء نسبتهای سودآوری ( سودمندی در پیش بینی ) در شرکتهای گروه صنعت داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ مرتضی ابراهیمی بسابی.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی فرد با مشاوره استادمشاور: رمضانعلی رویایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری

تاثیر توزیع سود سهمی و سود نقدی بر نرخ بازده شرکتهای صنایع غذایی و صنایع شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه بین آنها/ داوود قربانی.- به راهنمایی قدرت اله طالبی با مشاوره استادمشاور: حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
حسابداری تورم: صورتهای مالی تعدیل شده براساس شاخص عمومی قیمتها و تاثیر آن بر تصمیمهای اقتصادی/ رمضانعلی رویائی.- به راهنمایی علی ثقفی با مشاوره استادمشاور: رضا شباهنگ.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .
بررسی میزان تاثیر حسابرسی عملیاتی در افزایش کارآئی در صنعت نوشابه سازی (مورد خاص - شرکت زمزم شرق تهران)/ حسن مدرکیان.- به راهنمایی رضا شباهنگ با مشاوره اساتیدمشاور: رمضانعلی رویائی و مهدی تقوی و ناصر میرسپاسی و محمدعلی دعائی.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
اتاق پایاپای اسناد بانکی (کلرینگ) و نقش بانک مرکزی/ محمدرضا شکرانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری)
بررسی علل کمبود نقدینگی در شرکتهای گروه صنایع ماشین آلات و تجهیزات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محمدعلی عصمتی.- به راهنمایی قدرت اله طالبی با مشاوره استادمشاور: حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری
ارتباط تغییرات اقلام صورتهای مالی با تغییرات قیمت سهام/ پرویز تاجیک.- به راهنمایی قدرت اله طالبی با مشاوره استادمشاور: نقی بهرامفر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
بررسی نقش عوامل موثر بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ عارف باباپور.- به راهنمایی حمید برهانی با مشاوره استادمشاور: رمضانعلی رویایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابد
ارتباط بین نسبتهای مالی باقیمت سهام در صنعت سیمان بین سالهای ‎۷۲ تا‎۷۷ در بورس اوراق بهادار تهران/ منصور یزدانیان.- به راهنمایی حمید برهانی با مشاوره استادمشاور: محمدابراهیم قربانی فرید.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری)


softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
بررسی آثار روشهای تامین مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ مرتضی طهماسب زاده.- به راهنمایی زهرا حسن قربان با مشاوره استادمشاور: مهدی تقوی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری)
بررسی دیدگاههای مدیران صنایع استان فارس نسبت به اطلاعات حسابداری صنعتی/ رضا نوذری.- به راهنمایی محمد نمازی با مشاوره استادمشاور: قدرت اله طالبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری)
بررسی تحلیلی رابطه بین گزارشگری مالی میان دوره ای و تعداد بیشتر حسابداران واجد شرایط در واحدهای تجاری تحت پوشش سازمان اوراق بهادار ایران/ مهدی شهیدیان.- به راهنمایی زهرا حسن قربان با مشاوره استادمشاور: مهدی تقوی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .
بررسی تطبیقی عقود اجاره بشرط تملیک و مشارکت مدنی با اصول متداول حسابداری و کاربرد این عقود در اقتصاد ایران/ حسین شرفخانی.- به راهنمایی حمید برهانی با مشاوره استادمشاور: سیدابوالفضل دلقندی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری)
بررسی نقش انتشار صورتهای مالی میاندوره ای بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ عمار قارونی.- به راهنمایی نقی بهرامفر با مشاوره استادمشاور: قدرت اله طالبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری)

ررسی تحلیلی حسابداری مدیریت در شرکت مخابرات استان تهران/ برهان کریمی.- به راهنمایی سیدابوالفضل دلقندی با مشاوره اساتیدمشاور: حمیدرضا وکیلی فرد و هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
0938-433-0138
بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی جهت تداوم فعالیت شرکتها/ ناصر آقاجانی.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی با مشاوره استادمشاور: قدرت اله طالبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابدا
طراحی، تعیین و تجزیه و تحلیل هزینه های کیفیت در صنایع خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ علی حرفت پویان.- به راهنمایی نقی بهرامفر با مشاوره استادمشاور: رسول نورالسناء.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری)
 softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
0938-433-0138
ارزیابی عوامل موثر بر حجم تسهیلات ارائه شده بوسیله بانک کارگشائی/ مرتضی ترکاشوند.- به راهنمایی زهرا حسن قربان با مشاوره استادمشاور: مهدی تقوی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابد
بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی در صنعت دارویی در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ‎۷۳ تا ‎۷۷/ تیمور جعفری نسب.- به راهنمایی قدرت اله طالبی با مشاوره استادمشاور: حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری)
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
0938-433-0138
ضرورت تهیه و ارائه صورت ارزش افزوده بعنوان یکی از صورتهای مالی اساسی در ایران از دیدگاه استفاده کنندگان (با تاکید خاص دولت)/ رضا قائدرحمتی.- به راهنمایی قدرت اله طالبی با مشاوره استادمشاور: حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری)


softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
0938-433-0138
بررسی تاثیر جابجایی تحویلداران بر میزان سپرده های دیداری و غیردیداری در بانک مسکن/ اسماعیل برزگر.- به راهنمایی زهرا حسن قربان با مشاوره استادمشاور: هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری)
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
0938-433-0138
بررسی ارتباط بین نسبتهای مالی شرکتهای گروه صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با بازده آنها (طی سالهای ۱۳۷۹ - ‎۱۳۷۳)/ علیرضا غیاثوند.- به راهنمایی محمدحسن جنانی با مشاوره استادمشاور: حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابدار
بررسی آثار صورتهای مالی حسابرسی شده بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری/ پروانه نوریان.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی با مشاوره استادمشاور: هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
0938-433-0138
بررسی مقایسه ای ارتباط وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و سود عملیاتی بر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (در فاصله زمانی ‎۷۷ و ‎۷۸)/ مرجان فخار.- به راهنمایی قدرت اله طالبی با مشاوره استادمشاور: نقی بهرامفر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری)
بررسی اثر تغییرات سود سالانه شرکتهای صنایع غذائی و شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر تغییرات بازده سهام آنها طی سنوات ‎۷۵ تا ‎۷۸/ نادر بیک محمدلو.- به راهنمایی قدرت اله طالبی با مشاوره استادمشاور: حسین کدخدائی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری
بررسی میزان استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت و محدودیتهای بکارگیری آن در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران/ ایرج قادری.- به راهنمایی حیدرضا وکیلی فرد با مشاوره اساتیدمشاور: هاشم نیکومرام و احمد هومن.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری)
بررسی ارتباط میزان صحت پیش بینی سود حسابداری با نوع صنعت/ رضا قریشی.- به راهنمایی رمضانعلی رویائی با مشاوره استادمشاور: سیدمحمدرضا طباطبائی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری)
ارزیابی عملکرد مالی و اقتصادی منطقه آزاد کیش جذب سرمایه های خارجی - ایجاد اشتغال/ قباد مشیر.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی فرد با مشاوره استادمشاور: هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
بررسی علل صدور گزارشات حسابرسی غیرمقبول در سازمان حسابرسی در سالهای ‎۱۳۷۸ و ‎۱۳۷۹/ بابک پوربهرامی.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸
0938-433-0138

بررسی تاثیر استقرار نظام کیفیت سری 9000 ISO بر ساختار کنترهای داخلی/ حمید اژدری.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی با مشاوره هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸
بررسی آثار و پیامدهای مالی ناشی از خصوصی سازی در شرکت سهامی تجهیزات ایمنی راهها/ غلامرضا صفارزاده پاریزی.- به راهنمایی علی خاکساری با مشاوره محمود صفارزاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
ارزیابی میزان سودمندی نسبتهای مالی حاصله از صورت جریان نقدی همراه با نسبتهای مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان در جهت تصمیم‌گیری مدیران/ میترا پیشگر.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی فرد با مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱
بررسی ارتباط بین درآمد صادرات با قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت غذایی بین سالهای ۷۷ - ‎۱۳۷۳/ فرهاد بختیاری.- به راهنمایی حسین کدخدائی با مشاوره قدرت‌اله طالبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.

بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده  در بورس تهران/ محمد حسنی.- به راهنمایی محمدحسن جنانی با مشاوره تیمور محمدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎
ضرورت تهیه و ارائه صورت ارزش افزوده بعنوان یکی از صورتهای مالی اساسی در ایران از دیدگاه استفاده کنندگان (باتاکید خاص سرمایه‌گذاران - بالفعل و بالقوه)/ عبدالحمید ایراندوست.- به راهنمایی رضا تهرانی با مشاوره نقی بهرامفر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳   
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
ارزیابی تاثیر تنوع بخشی خرید سهام بر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران/ حمیدرضا نجفی نیا.- به راهنمایی تقی بهرامفر با مشاوره رضا تهرانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸
ارزیابی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و تاثیر آن بر افزایش بهره‌وری (مطالعه موردی کارخانه قند یاسوج)/ ناصر اقبالی فر.- به راهنمایی محمد نمازی با مشاوره حمیدرضا وکیلی فرد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱
بررسی و مقایسه بین ارزش ذاتی و ارزش بازار سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محسن سامنی.- به راهنمایی قدرت‌اله طالبی با مشاوره حسین کدخدائی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎  softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
بررسی میزان بکارگیری تکنیکهای حسابداری مدیریت در شرکتهای تولیدی وابسته به شرکت توسعه صنایع بهشهر و نقش آن در تصمیم‌گیری مدیران/ محسن زرعی.- به راهنمایی احمد هومن با مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.

تحقیقی پیرامون شناسائی مجموعه نقاط پر تفوی سهام در بورس اوراق بهادار تهران جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری/ نادر حسن زاده.- به راهنمایی نقی بهرامفر با مشاوره قدرت‌اله طالبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۷۹.

بررسی ارتباط بین درآمد حاصل از صادرات با قیمت سهام در شرکتهای صنایع معدن و کانی غیرفلزی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهان بین سالهای ۱۳۷۷ - ‎۱۳۷۳/ چنگیز سلمانی.- به راهنمایی حسین کدخدائی با مشاوره قدرت‌اله طالبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.
پژوهشی پیرامون رابطه بین متغیرهای مالی و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۷۸- ‎۱۳۷۲/ رضا محمودی.- به راهنمایی حسین کدخدایی با مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ حبیب سلیمانی.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد با مشاوره مهدی تقوی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱ - ‎۱۳۸۰.

بررسی تاثیر روشهای تامین مالی برروی نسبتهای سودآورROLی&ROA& ROE")/ مریم  آزادپیله‌رود.- به راهنمایی قدرت الله طالبی با مشاوره حسین کدخدائی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
بررسی شیوه‌های تامین مالی و اثر آن بر بازده حقوق صاحبان سهام/ جعفر خطیبی.- به راهنمایی نقی بهرامفر با مشاوره قدرت‌الله طالبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.
   
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
بررسی مقایسه‌ای ارزش افزوده و سود حسابداری با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ‎۱۳۷۵تا‎۱۳۷۹/ حسینعلی سندگل.- به راهنمایی قدرت الله طالبی با مشاوره حسین کدخدائی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.

۳۷۳۲
   

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
ارزیابی نظام حسابداری قیمت تمام شده در واحدهای مرغ تخمگذار/ کتانه بزرگمهری فرد.- به راهنمایی نقی بهرامفر با مشاوره رضا تهرانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.
بررسی تاثیر تصمیمات تامین مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سید حسین صالحی قلعه سفید.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی فرد با مشاوره قدرت اله طالبی؛ هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.

بررسی علل علی‌الراس شدن درآمد مشمول مالیات شرکتها در استان آذربایجان‌غربی/ سعید جبارزاده.- به راهنمایی قدرت‌الله طالب‌نیا، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
تاثیر خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها/ حیدر محمدزاده سالطه.- به راهنمایی نقی بهرامفر، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎HF 72
بررسی تاثیر ساختار مالکیت (نوع دولتی یا غیردولتی) بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران/ سید مصطفی شاه‌صاحبی.- به راهنمایی قدرت‌اله طالبی، به مشاوره نقی بهرامفر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹.
بررسی و مطالعه وجود فاصله انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان نسبت به قضاوتهای حرفه‌ای حسابرسان مستقل/ مهدی گوهری.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره محمد جنانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

    softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
ارزیابی میزان شناخت حسابرسان از مفاهیم و محتوای استانداردهای حسابرسی ایران/ محمدعلی مشهدی هاشمی.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و اهرم مالی با بازده پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران صنایع خودروسازی، پتروشیمی، گچ و سیمان/ فروزان محمدی.- به راهنمایی فرشاد هیبتی، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.
بررسی رابطه میان ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و بازده دارائیها (ROA) در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سیدمهدی رمضانی.- به راهنمایی حسین کدخدایی، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳.
 softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138 
بررسی تطبیقی موارد افشا در صورتهای مالی بانکها و موسسات مالی مشابه در ایران با استاندارد بین‌المللی/ نوروز نوراله‌زاده.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره محمدحسن سعادتیان فریور.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

ارزیابی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن با سیستم سنتی و تاثیر آن بر مهمترین متغیرهای مالی، مطالعه موردی (کارخانه قند بیستون)/ امید جلیلیان.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره احمد هومن.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری نقدی و اطلاعات حسابداری تعهدی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار مطالعه موردی صنعت سیمان و صنعت دارو/ مریم عبداللهی طادی.- به راهنمایی فرشاد هیبتی، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.
 softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
0938-433-0138  
بررسی تاثیر پذیرش شرکتهای سهامی بورس اوراق بهادار تهران بر نسبتهای مالی آنها/ جعفر زرین.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳.

تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت‌گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یک روش مناسب جهت خصوصی‌سازی (تحقیق موردی بانک کشاورزی)/ غلامرضا بیگلرخانی.- به راهنمایی سیدمحمدرضا طباطبائی، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳
   
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و تاثیر آن بر سود خالص، سود هر سهم و قیمت معاملاتی - مطالعه موردی کارخانه سیمان غرب (سهامی عام)/ مهرداد قنبری.- به راهنمایی احمد هومن، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.


HF 82
    softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
0938-433-0138
بررسی دیدگاه حسابداران (استفاده‌کنندگان صورتهای مالی) در خصوص ضرورت تدوین و ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی/ عبدالرضا قاسمپور.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره حسین کدخدائی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳.

۴۷۷۲
   

HF 84softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-01380938-433-0138

ارزیابی اجرای استانداردهای حسابداری توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری/ لیلا اسدی.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره فرشاد هیبتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
تحقیقی پیرامون ارتباط میان نسبتهای مالی و عدم تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ ساعد ستاری نائینی.- به راهنمایی نقی بهرام‌فر، به مشاوره قدرت‌اله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.
HF 53
   
azsoftir@gmail.com
0938-433-0138
بررسی مقایسه‌ای تاثیر ساختار مالی شرکتها بر بازده سهام در صنایع بزرگ بورس اوراق بهادار تهران/ زینت بیات.- به راهنمایی حسین کدخدائی، به مشاوره قدرت‌اله طالبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱
    softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

ارزیابی رابطه بین عایدی (E.P.S) سهام با حجم مبادلات سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران/ شاهرخ افتخاری.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره حسین کدخدای.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.il.co
0938-433-0138
بررسی تاثیر نرخ سرانه کاردانش و فنی و حرفه‌ای بر بهبود کیفیت آموزشی هنرجویان استان کردستان/ بهروز سوداگری.- به راهنمایی احمد هومن، به مشاوره قدرت‌اله طالبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱
   
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
آزمون مدل پیش‌بینی سلامت مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران/ وحید حاجی‌زاده.- به راهنمایی سیدمحمدرضا طباطبایی، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.


ارزیابی نظام حسابداری مدیریت در شرکت برق منطقه‌ای زنجان/ علی باقری.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره مهدی تقوی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.


بررسی رابطه تورم و نرخ ارز با شاخص کل قیمت سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ علی لعل‌بار.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری)
    softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

بررسی رابطه بین نوع صنعت با سود تقسیمی و تغییرات قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ مجید کرمعلی.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسا
بررسی مقایسه‌ای روش‌های مختلف تامین مالی و اثرات آن بر بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سیدجواد احمدی‌نژاد.- به راهنمایی نقی بهرام‌فر، به مشاوره قدرت‌الله طالبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.

ارزیابی گزارشگری حسابهای انتظامی در واحدهای تجاری دولتی/ بهرام اسماعیلی.- به راهنمایی هاشم نیکومرام، به مشاوره غلامحسین مهدوی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
بررسی میزان استفاده از تکنیک‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شرکتهای دولتی استان خوزستان/ مهدی غفاری.- به راهنمایی محسن دستگیر، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ 8

بررسی و سنجش میزان اتکاء مدیران بر خروجیهای نظام اطلاعات حسابداری جهت تصمیم‌گیری/ محمدرضا سهرابی.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره هاشم نیکومرام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎
az
بررسی نقش کنترلهای داخلی در محیط پایگاههای اطلاعاتی غیرمتمرکز و یا توزیع‌شده/ مریم صلاحی‌نژاد.- به راهنمایی کامبیز فرقاندوست حقیقی، به مشاوره مهدی تقوی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
ارزیابی امکان‌پذیری تعیین بهای تمام‌شده خدمات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی/ سیدرضا کیاموسوی.- به راهنمایی مرتضی موسی‌خانی، به مشاوره ناصر حمیدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.
بررسی رابطه بین میزان دارائیها با بازده و ریسک سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - گروه صنایع غذایی و داروئی/ عثمان محمدی زاوله.- به راهنمایی فریدون رهنمای رودپشتی، به مشاوره فرشاد هیبتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
بررسی رابطه منابع و مصارف افزایش سرمایه با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ هادی یزدی.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۲-‎۱۳۸۱.

بررسی ارتباط بین نسبت‌های سودآوری با قیمت سهام گروه شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بین سالهای ‎۷۵ الی ‎۱۳۷۹/ اکبر تودشکی قهجاورستانی.- به راهنمایی حسین کدخدائی، به مشاوره ابراهیم عباسی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۱.
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
بررسی ارتباط بین وجه نقد حاصل از عملیات و سود عملیاتی با بازده سهام در شرکتهای صنایع غذایی و دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۷۸-‎۱۳۷۶/ سیدحسین رفیعی آتشگاه.- به راهنمایی قدرت‌اله طالب‌نیا، به مشاوره حسین کدخدائی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

بررسی تاثیرات ضعف کنترل داخلی "شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار" بر گزارشهای حسابرس و بازرس قانونی سازمان حسابرسی/ مهدی علی همتی.- به راهنمایی نقی بهرامفر، به مشاوره قدرت‌الله طالبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
0938-433-0138

فاصله انتظاراتی بین سیستم آموزش حسابداری و نیازهای حرفه حسابرسی/ شهراد عوض‌پور.- به راهنمایی رمضانعلی رویایی، به مشاوره قدرت‌اله طالب‌نیا (طالبی).- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۱-‎۱۳۸۰.
تعیین علل عمده گزارشات حسابرسی غیرمقبول حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی در شرکتهای تولیدی طی سنوات ‎۷۹ الی ‎۸۱/ اسماعیل جمالی.- به راهنمایی قدرت‌الله طالب‌نیا، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.
    softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
0938-433-0138

بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ سعید کرمانی.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
0938-433-0138
   
بررسی ارتباط میان ارقام حسابداری (سود و جریانات نقدی) با بازده سهام با توجه به ویژگیهای خاص شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۲-‎۷۸/ محمود کهنسال کفشگری.- به راهنمایی امید پورحیدری، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.
    softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

بررسی تاثیر ساختار مالی بر هزینه سرمایه و قیمت بازار سهام شرکتهای خودرو و سیمان پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۱-‎۱۳۷۴/ عفت لطفی.- به راهنمایی فرشاد هیبتی، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳.

پژوهشی پیرامون بررسی رابطه بین نسبتهای مالی و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۱-‎۱۳۷۵/ علی اسماعیلی.- به راهنمایی حسین کدخدایی، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) .

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
موانع اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک در شرکتهایی که حسابرسان آنها عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند/ محمد خطیری.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
بررسی تاثیر اندازه شرکت بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ حسن صادق‌پور.- به راهنمایی فرشاد هیبتی، به مشاوره فریدون رهنمای رودپشتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری)

بررسی اثر گزارش‌های حسابرسی بر کیفیت صورتهای مالی شرکت‌های دولتی/ مهدی فلاح‌دوست.- به راهنمایی قدرت‌الله طالب‌نیا، به مشاوره حسین کدخدایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
بررسی مقایسه‌ای نوع و میزان افزایش سرمایه بر بازده سهام و بازده سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران/ فاطمه شاکری.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گ
HF 97
   

بررسی رابطه بین سود مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات قطعی شده شرکتهای خارجی در ایران/ رضا محمد بابائی.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد، به مشاوره یگانه موسوی جهرمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳
   
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
ارزیابی امکان‌سنجی طراحی سیستم مناسب حسابداری درآمد و بهای تمام شده پروژه‌های تاسیسات عمومی در شرکت شهرکهای صنعتی ایران طی سالهای ‎۱۳۸۰ الی ‎۱۳۸۲/ محمدرضا اسماعیلی عقدا.- به راهنمایی قدرت‌اله طالب‌نیا، به مشاوره محمدحسن جنانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳.
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
بررسی تاثیر ساختار بدهی بر ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ‎۷۵ لغایت ‎۷۸/ بهزاد صادقی.- به راهنمایی حسین کدخدایی، به مشاوره قدرت‌الله طالبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۰.
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت پتروشیمی و نفت) در فاصله زمانی ۱۳۷۸-‎۱۳۸۲/ ابراهیم نویدی عباسپور.- به راهنمایی محمدحسن جنانی، به مشاوره قدرت‌الله طالب‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری، رشته حسابداری) ؛ ‎۱۳۸۳.


نوشته شده در : سه شنبه 15 مهر 1393  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

برچسب ها: بررسی اثرات خط مشی تقسیم سود بر ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محمدرضا عباسیان.- به راهنمایی حمیدرضا وکیلی‌فرد ، به مشاوره قدرت‌اله طالبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، گروه حسابداری ، رشته حسابداری) ؛ ۸۰-‎۱۳۷۹. azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 نقش حسابرسی مبتنی بر مدل ریسک در افزایش اثربخشی و کارایی حسابرسان مستقل در ایران/ ارسلان اسماعیلی کاکرودی.- به راهنمایی یحیی حساس یگانه ، به مشاوره حمید برهانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات ، رشته حسابداری) ؛ ۸۰-‎۱۳۷ تاثیر شروط حسابرسی بر قیمت سهام و بر تحلیل صورتهای مالی سالانه توسط کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران/ محمدعلی خاتمی.- به راهنمایی رضا شباهنگ با مشاوره اساتیدمشاور: حسین عبده تبریزی و ناصر میرسپاسی و مهدی تقوی و میربهادرقلی آریانژاد.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات ،

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت با گرایش مال


پایان نامه حسابداری
مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت با گرایش مالی

مقاله لاتین به همراه پروپوزال کارشناسی ارشد حسابداری- ارائه داده ها و اطلاعات مالی شرکت ها
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
0938-433-0138


پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- تجزیه و تحلیل داده های آماری
پایان نامه حسابداری
مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت با گرایش مالی مقاله لاتین به همراه پروپوزال کارشناسی ارشد حسابداری- ارائه داده ها و اطلاعات مالی شرکت ها پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- تجزیه و تحلیل داده های آماری
لیست مقالات

ماهیت تئوری حسابداری

حسابداران در دنیا معتقدند که تئوری حسابداری و استانداردهای حسابداری را باید از طریق فرایند تکامل تدریجی بهبود بخشید.

اطلاعات حسابداری وسیله ای است برای رسیدن به هدف. هدف این است که استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری بتوانند به نحو مقتضی از اطلاعات استفاده کنند.

واكاوی الواح گلی استحكامات تخت جمشید با تمركز بر شیوه حسابداری و دفترداری

چكیده: هدف پژوهش پیش رو، بررسی تاریخچه حسابداری با استفاده از كتیبه های باروی تخت جمشید است. شصت و پنج لوح حسابداری از 2087 كتیبه منتشر شده ریچارد هلك (1969) و یك لوح از صد و پنجاه كتیبه منتشر شده عبدالمجید ارفعی ( 1387 ) مورد بررسی قرار گرفت.
 softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
0938-433-0138این تحقیق به کوشش دکتر محمد نمازی و فاطمه تاک انجام شده است. جهت دانلود به لینک زیر مراجعه کنید.

پیاده سازی مبنای تعهدی کامل در سازمان های دولتی
اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می شود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه و غیرانتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تأمین و مصرف وجوه محدود می شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست، بنابراین، همان مبنای نقدی جوابگوی نیازهای اطلاعات مالی دولت است و نیازی به مبنای تعهدی کامل نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلاند نو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
0938-433-0138


حسابداری نیازی برای همه - رشید تاتلی
 حسابداری را نیازی برای همگان خوانده‌ایم علت آن را استفاده زیاد و مستمر از اطلاعات حسابداری در زندگی روزمره، بیان می‌كنیم. حسابداری شاید آن چیزی نباشد كه شما درباره‌اش فكر می‌كنید. به این خاطر كه همه ما در زندگی عادی خود از اصطلاحات ابتدایی و بنیادی حسابداری استفاده می‌كنیم، امّا به طور دقیق نمی‌دانیم كه چه كاربردهایی دارند. ما با توجه به محیط پیرامون، علایق، تفكّرات و شغل خود، به دلیل بقاء زندگی همواره در حال تصمیم‌گیری اقتصادی هستیم و برای گرفتن تصمیمات صحیح و منطقی، نیازمند این اطلاعاتیم.

مقاله کیفیت سود و وضعیت مالی شرکت ها- دکتر کردستانی و رشید تاتلی

مقاله کیفیت سود و وضعیت مالی شرکت ها- دکتر غلامرضا کردستانی و رشید تاتلی مورخ 14/12/92 در فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی وابسته به انجمن حسابداری ایران، پذیرفته شد.
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
0938-433-0138


در این مقاله کیفیت سود در سه سطح درماندگی، ورشکستگی و سلامت مالی شرکت ها  مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. طبقه بندی وضعیت مالی شرکت ها، بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن و کیفیت سود نیز  با استفاده از چهار ویژگی کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی و یکنواختی سود اندازه گیری شده است. این مقاله پس از چاپ بارگذاری خواهد شد.
بررسی ویژگی های تقلب در صورت های مالی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138
0938-433-0138


مقاله مدل تعدیل شده آلتمن و درماندگی مالی نیوتن - کردستانی، تاتلی و کوثری فر
مقاله ارزیابی توان پیش بینی مدل تعدیل شده آلتمن از مراحل درماندگی مالی نیوتن و ورشکستگی شرکت ها - دکتر غلامرضا کردستانی،رشید تاتلی و حمید کوثری فر در مجله علمی و پژوهشی دانش سرمایه گذاری وابسته به انجمن مهندسی مالی ایران، شماره 9 بهار 93 پذیرفته شد.

مقاله ارزیابی توان پیش بینی مدل های ورشکستگی (مقایسه مدل های اولیه و تعدیل شده)- دکتر کردستانی و رشید تاتلی در مجله علمی و پژوهشی دانش حسابرسی وابسته به دیوان محاسبات کشور، پذیرفته شد.

مقاله سود حسابداری در برابر سود اقتصادی - دکتر کردستانی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


مقاله دکتر ثقفی و دکتر کردستانی
softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

حسابداری به عنوان یک رشته علمی در دانشگاه


نوشته شده در : سه شنبه 15 مهر 1393  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

برچسب ها: پایان نامه حسابداری مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت با گرایش مالی مقاله لاتین به همراه پروپوزال کارشناسی ارشد حسابداری- ارائه داده ها و اطلاعات مالی شرکت ها azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- تجزیه و تحلیل داده های آماری پایان نامه حسابداری مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت با گرایش مالی مقاله لاتین به همراه پروپوزال کارشناسی ارشد حسابداری- ارائه داده ها و اطلاعات مالی شرکت ها پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری- تجزیه و تحلیل داده های آماری لیست مقالات ماهیت تئوری حسابداری حسابداران در دنیا معتقدند که تئوری حسابداری و استانداردهای حسابداری را باید از طریق فرایند تکامل تدریجی بهبود بخشید. اطلاعات حسابداری وسیله ای است برای رسیدن به هدف. هدف این است که استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری بتوانند به نحو مقتضی از اطلاعات استفاده کنند. واكاوی الواح گلی استحكامات تخت جمشید با تمركز بر شیوه حسابداری و دفترداری چكیده: هدف پژوهش پیش رو ، بررسی تاریخچه حسابداری با استفاده از كتیبه های باروی تخت جمشید است. شصت و پنج لوح حسابداری از 2087 كتیبه منتشر شده ریچارد هلك (1969) و یك لوح از صد و پنجاه كتیبه منتشر شده عبدالمجید ارفعی ( 1387 ) مورد بررسی قرار گرفت. azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 این تحقیق به کوشش دکتر محمد نمازی و فاطمه تاک انجام شده است. جهت دانلود به لینک زیر مراجعه کنید. پیاده سازی مبنای تعهدی کامل در سازمان های دولتی اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی ، با این فرض تدوین می شود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه و غیرانتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی ، به گزارش فراغت دولت از بودجه ، شرح تأمین و مصرف وجوه محدود می شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست ، بنابراین ، همان مبنای نقدی جوابگوی نیازهای اطلاعات مالی دولت است و نیازی به مبنای تعهدی کامل نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها ،

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری 1

- انجام کلیه مراحل تدوین پروپوزال، فصول پایان نامه و مقالات در بازه زمانی مشخص و با کیفیت تضمین شده .

2- تمامی مراحل کمک به تدوین پایان نامه به صورت مجزا و طی بازه زمانی مشخص و از پیش تعیین شده انجام خواهد شد.

3- دانشجو در صورت تمایل می‌تواند بخشی از مراحل انجام پایان نامه را به ما بسپارد.

4- مقاله بیس‌های انتخابی از بهترین موضوعات حسابداری و مدیریت بوده، و از لحاظ مدل آماری، متغیرها و داده‌های بورسی به صورت كامل قبل از ارسال مورد بررسی قرار گرفته و به صورت صددرصد تضمینی قابلیت اجرایی در ایران را خواهند داشت.

5- روش‌های آماری مورد استفاده در تحلیل داده‌ها پانل دیتا بوده و از بهترین نرم‌افزارها استفاده خواهد شد.

6- بعد از دفاع پایان نامه توسط دانشجو،اصلاحات ساختاری استاد راهنما و داور (درصورت وجود) نیز انجام خواهد شد.

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت با گرایش مالی

در بهترین موضوعات حسابداری و مالی

از مقاله بیس و پروپوزال تا 5 فصل کامل به همراه فایل تحلیل داده های آماری

فصل 1- 2 - 3

فصل 4 - 5

در کمترین زمان


softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138


نوشته شده در : دوشنبه 14 مهر 1393  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

نجام پروژه دانشجویی رشته حسابداری درتمام مقاطع دانشگاهی توسط فارغ التحصیلان کارشناسی ارشدحسابداری

» نوع مطلب : حسابداری ،

انجام پروژه و مقاله های دانشجویی رشته حسابداریدرتمام مقاطع دانشگاهی

توسط فارغ التحصیلان کارشناسی ارشدحسابداری

نوشتن پروپزال و  پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

پروژه مالی حسابداری (حسابداری پیمانکاری – حسابداری بهای تمام شده – حسابداری حقوق و دستمزد – طرح بودجه بندی جامع – تجزیه و تحلیل صورتهای مالی وتمام موضوعات مربوط به رشته حسابداری ).

پروژه کارآموزی حسابداری در تمام سازمانها و ادارات دولتی و غیردولتی و شرکتهای خصوصی.

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

پروژه ها وطرحهای توجیهی کارآفرینی و تهیه مقالات فارسی و لاتین مربوط به رشته حسابداری

softazir@gmail.com
azaccount.ir
0938-433-0138

آماده سازی پروژه مالی و کارآموزی در اسرع وقت با تخفیف ویژهنوشته شده در : دوشنبه 14 مهر 1393  توسط : صادقی صلذقی.    نظرات() .

برچسب ها: انجام پروژه دانشجویی رشته حسابداری درتمام مقاطع دانشگاهی توسط فارغ التحصیلان کارشناسی ارشدحسابداری ، نجام پروژه دانشجویی رشته حسابداری درتمام مقاطع دانشگاهی توسط فارغ التحصیلان کارشناسی ارشدحسابداری ، انجام پروژه و مقاله های دانشجویی رشته حسابداریدرتمام مقاطع دانشگاهی توسط فارغ التحصیلان کارشناسی ارشدحسابداری نوشتن پروپزال و پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 پروژه مالی حسابداری (حسابداری پیمانکاری – حسابداری بهای تمام شده – حسابداری حقوق و دستمزد – طرح بودجه بندی جامع – تجزیه و تحلیل صورتهای مالی وتمام موضوعات مربوط به رشته حسابداری ). پروژه کارآموزی حسابداری در تمام سازمانها و ادارات دولتی و غیردولتی و شرکتهای خصوصی. azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 پروژه ها وطرحهای توجیهی کارآفرینی و تهیه مقالات فارسی و لاتین مربوط به رشته حسابداری azsoftir@gmail.com 0938-433-0138 آماده سازی پروژه مالی و کارآموزی در اسرع وقت با تخفیف ویژه ،
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات